Zaštita okoliša / Zrak

 • Zakon o zaštiti zraka
  (NN  178/04, 60/08)
  Vidi: čl.238. Zakona o zaštiti okoliša (NN 110/07) - pretrazi CADIAL
 • Uredba o utvrđivanju lokacija postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kakvoće zraka
  (NN 4/02) - pretrazi CADIAL
 • Program mjerenja kakvoće zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kakvoće zraka
  (NN 43/02) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o praćenju kakvoće zraka
  (NN 155/05) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o razmjeni informacija o podacima iz mreža za trajno praćenje kakvoće zraka
  (NN 135/06) - pretrazi CADIAL
 • Uredba o ozonu u zraku
  (NN 133/05) - pretrazi CADIAL
 • Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj
  (NN 120/05) - pretrazi CADIAL
 • Obračunska razina i dopuštena potrošnja za kontrolirane tvari koje oštećuju ozonski sloj, dodatak C, skupina I
  (NN 129/08) - pretrazi CADIAL
 • Uredba o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku
  (NN 133/05) - pretrazi CADIAL
 • Uredba o kritičnim razinama onečišćujućih tvari u zraku
  (NN 133/05) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora
  (NN 01/06) - pretrazi CADIAL
 • Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora
  (NN 21/07, 150/08) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o izdavanju dozvole ili suglasnosti za obavljanje djelatnosti praćenja kakvoće zraka i praćenja emisija u zrak iz stacionarnih izvora
  (NN 79/06) - pretrazi CADIAL
 • Uredba o tehničkim standardima zaštite okoliša od emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju skladištenjem i distribucijom benzina
  (NN 135/06) - pretrazi CADIAL
 • Uredba o kakvoći biogoriva
  (NN 141/05, 33/11)
  Vidi: čl.35. st.1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz (NN 145/10) - pretrazi CADIAL
 • Uredba o kakvoći tekućih naftnih goriva
  (NN 33/11) - pretrazi CADIAL
 • Uredba o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima i proizvodima za završnu obradu vozila
  (NN 94/07) - pretrazi CADIAL
 • Uredba o praćenju emisija stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj
  (NN 01/07) - pretrazi CADIAL
 • Uredba o emisijskim kvotama stakleničkih plinova i načinu trgovanja emisijskim jedinicama
  (NN 142/08, 113/10) - pretrazi CADIAL
 • Plan raspodjele emisijskih kvota stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj
  (NN 76/09) - pretrazi CADIAL
 • Uredba o emisijskim kvotama za određene onečišćujuće tvari u Republici Hrvatskoj
  (NN 141/08) - pretrazi CADIAL
 • Program postupnog smanjivanja emisija za određene onečišćene tvari u Republici Hrvatskoj za razdoblje do kraja 2010. godine, s projekcijama emisija za razdoblje od 2010. do 2020. godine
  (NN 152/09) - pretrazi CADIAL
 • Odluka o prihvaćanju Plana smanjivanja emisija sumporovog dioksida, dušikovih oksida i krutih čestica kod velikih uređaja za loženje i plinskih turbina na području Republike Hrvatske
  (NN 151/08) - pretrazi CADIAL
 • Plan zaštite i poboljšanja kakvoće zraka u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2008. do 2011. godine
  (NN 61/08) - pretrazi CADIAL
 • Uredba o određivanju područja i naseljenih područja prema kategorijama kakvoće zraka
  (NN 68/08) - pretrazi CADIAL
 • Uredba o provedbi fleksibilnih mehanizama Kyotskog protokola
  (NN 142/08) - pretrazi CADIAL
 • Odluka o prihvaćanju Nacionalnog plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
  (NN 145/08) - pretrazi CADIAL
 • Odluka o prihvaćanju Petog nacionalnog izvješća Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime
  (NN 24/10) - pretrazi CADIAL

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:


  


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


 •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2023 DAZ.