Zaštita od buke

 • Zakon o zaštiti od buke
  (NN 30/09) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
  (NN 145/04)
  Vidi: čl.15. Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke
  (NN 91/07) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove zaštite od buke
  (NN 91/07) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru
  (NN 156/08) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke
  (NN 75/09) - pretrazi CADIAL

Priznata tehnička pravila

 • HRN U.J6.001/82 - Akustika u građevinarstvu. Termini i definicije.
 • HRN U.J6.151/82 - Akustika u građevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvučne izolacije.
 • HRN U.J6.201/89 - Akustika u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za projektiranje i građenje zgrada.
 • HRN U.F2.010/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje fasaderskih radova

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:

 


Donatori:
 


 

 


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2022 DAZ.