Zaštita okoliša / Opći propisi

 • Nacionalni plan djelovanja na okoliš
  (NN 46/02) - pretrazi CADIAL
 • Zakon o zaštiti okoliša
  (NN 110/07) - pretrazi CADIAL
 • Nacionalna strategija zaštite okoliša
  (NN 46/02) - pretrazi CADIAL
 • Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske
  (NN 30/09) - pretrazi CADIAL
 • Uredba o osnivanju Agencije za zaštitu okoliša
  (NN 75/02)
  Vidi: čl.238. Zakona o zaštiti okoliša (NN 110/07) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o znaku zaštite okoliša
  (NN 70/08) - pretrazi CADIAL
 • Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš
  (NN 64/08, 67/09) - pretrazi CADIAL
 • Uredba o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš
  (NN 64/08) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o povjerenstvu za stratešku procjenu
  (NN 70/08) - pretrazi CADIAL
 • Popis osoba koje se mogu imenovati za članove i zamjenike povjerenstva u postupcima strateške procjene, procjene utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša
  (NN 126/09) - pretrazi CADIAL
 • Uredba o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša
  (NN 114/08) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o Očevidniku uporabnih dozvola kojima su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeća postrojenja
  (NN 113/08) - pretrazi CADIAL
 • Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša
  (NN 64/08) - pretrazi CADIAL
 • Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša
  (NN 68/08) - pretrazi CADIAL
 • Odluka o objavljivanju Pravila o državnim potporama za zaštitu okoliša
  (NN 154/08) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša
  (NN 57/10) - pretrazi CADIAL
 • Popis pravnih osoba koje imaju suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša
  (NN 34/07) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o priznanjima i nagradama za dostignuća na području zaštite okoliša
  (NN 31/10) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša
  (NN 35/08) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o dostupnosti podataka o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisiji CO2 novih osobnih automobila
  (NN 120/07) - pretrazi CADIAL
 • Uredba o tehničkim standardima zaštite okoliša od emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju skladištenjem i distribucijom benzina
  (NN 135/06) - pretrazi CADIAL
 • Uredba o tehničkim standardima zaštite okoliša za smanjenje emisija hlapivih spojeva koje nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama
  (NN 5/11) - pretrazi CADIAL
 • Uredba o kakvoći mora za kupanje
  (NN 73/08) - pretrazi CADIAL
 • Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari
  (NN 114/08) - pretrazi CADIAL
 • Uredba o načinu utvrđivanja šteta u okolišu
  (NN 139/08) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o mjerama otklanjanja štete u okolišu i sanacijskim programima
  (NN 145/08) - pretrazi CADIAL
 • Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora
  (NN 92/08) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o registru postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari i o Očevidniku prijavljenih velikih nesreća
  (NN 113/08) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku inspektora zaštite okoliša
  (NN 126/10) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o načinu pečaćenja prostorija, prostora i sredstava za rad nadziranih osoba prema propisima o zaštiti okoliša
  (NN 126/10) - pretrazi CADIAL
 • Naputak o obrascu, sadržaju i načinu uvođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima inspektora zaštite okolliša
  (NN 79/95) - pretrazi CADIAL
 • Uredba o uključivanju organizacija u sustav upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja
  (NN 114/08) - pretrazi CADIAL
 • Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
  (NN 107/03) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati korisnici sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
  (NN 183/04) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o postupku objavljivanja natječaja i o odlučivanju o odabiru korisnika Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
  (NN 183/04) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o načinu praćenja namjenskog korištenja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i ugovorenih prava i obaveza
  (NN 183/04) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda
  (NN 18/09) - pretrazi CADIAL
 • Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon
  (NN 2/04) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon
  (NN 20/04) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon
  (NN 44/04) - pretrazi CADIAL
 • Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksi i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid
  (NN 71/04) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknada za emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov oksid i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid
  (NN 95/04) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid
  (NN 120/04) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja naknade na emisiju u okoliš oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid
  (NN 120/04) - pretrazi CADIAL
 • Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida
  (NN 73/07, 48/09) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida
  (NN 77/07) - pretrazi CADIAL
 • Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknada na opterećivanje okoliša otpadom
  (NN 71/04) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknada na opterećivanje okoliša otpadom
  (NN 95/04) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja naknade na opterećivanje okoliša otpadom
  (NN 120/04) - pretrazi CADIAL


 

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:  

 


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


 •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2024 DAZ.