Zaštita od požara / Zapaljive tekućine i plinovi

Priznata tehnička pravila

  • Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih kotlovnica
    (Sl. list SFRJ 10/90, 52/90) - pretrazi CADIAL
  • Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od požara i eksplozija pri čišćenju posuda za zapaljive tekućine
    (Sl. list SFRJ 44/83, 60/86)
    Vidi: čl.71. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) - pretrazi CADIAL
Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: