Kalendar

Poziv članovima na izbornu skupštinu Društva arhitekata Zagreba

20.06.2013 - 20.06.2013

Zbog nedostatka kvoruma nije održana 28. Redovita Skupština DAZ-a 9.5.2013. na kojoj je glavna tema bila izmjena postojećeg Statuta i općih akata DAZ-a, stoga je Izvršni odbor izvanrednoj sjednici održanoj istoga dana donio odluku da se 20.6.2013. održi 28. redovita i izborna Skupština s početkom u 18:00h.

Poštovane kolegice i kolege,

Zbog nedostatka kvoruma nije održana 28. Redovita Skupština DAZ-a 9.5.2013. na kojoj je glavna tema bila izmjena postojećeg Statuta i općih akata DAZ-a, stoga je Izvršni odbor izvanrednoj sjednici održanoj istoga dana donio odluku da se 20.6.2013. održi 28. redovita i izborna Skupština s početkom u 18:00h.

S obzirom da više od 8 godina nije održana niti jedna redovita skupština zbog nedostatka kvoruma na ovoj sjednici Skupštine, koja je i izborna, te očekujemo kvorum, želimo iskoristili priliku i za promjenu Statuta Društva i drugih općih akata. Statut je najvažniji dokument naše udruge. Njime se osim ciljeva i djelatnosti udruge, određuju temeljne vrijednosti, njen ustroj, način donošenja odluka i poslovanja. Svi ostali dokumenti proizlaze iz Statuta, kao i sve odluke i djelovanja udruge.

Postojeći Statut DAZ‐a nastao je 1998 godine. U njega su ugrađene izmjene i dopune 2000., 2001. i 2003. godine. Odbor kontrole je na 26. sjednici Skupštine Društva u travnju 2009. godine izašao s prijedlogom izmjene Statuta Društva, jer postojeći Statut više ne odgovara potrebama Društva, te ga treba temeljito mijenjati. U napomenama uz izmjene Statuta opisan je tijek izrade prijedloga, te su istaknute izmjene u odnosu na postojeći Statut.
 

Kako prijedlog Statuta uključuje i promjene vezane uz tijela  upravljanja Društva, molimo sve kandidate i članove na kandidacijskim listama da prouče prijedloge novog Statuta i drugih općih akata Društva, jer će usvajanjem novog Statuta i nova tijela upravljanja Društva djelovati u novim okvirima. Novi Statut i drugi dokumenti, nakon usvajanja, stupili bi na snagu nakon sjednice Skupštine odnosno 21.6.2013., te bi izabrana tijela djelovala s novim ovlastima i zaduženjima.

Za Skupštinu predlažem sljedeći dnevni red:

 1. Otvaranje 28. i sjednice Skupštine DAZ-a i utvrđivanje kvoruma
 2. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika, i Radnog predsjedništva sjednice (predsjednik i dva člana)
 3. Verifikacija zaključaka 27. sjednice izborne Skupštine
 4. Utvrđivanje dnevnog reda
 5. Podnošenje izvještaja o radu tijela DAZ-a:
  1. Izvještaj o radu DAZ-a za 2011 i 2012. godinu
  2. Izvještaj o radu Odbora kontrole DAZ-a
  3. Izvještaj o radu Suda časti DAZ-a
 6. Razmatranje i usvajanje podnesenih izvještaja
 7. Usvajanje završnog računa DAZ-a za 2011. i 2012. godinu
 8. Usvajanje plana aktivnosti i financijskog plana DAZ-a za 2013. godinu

Izmjene Statuta Društva arhitekata Zagreba

 1. Usvajanje Statuta i općih akata DAZ-a
  1. Donošenje novog Statuta DAZ-a (Aktualni Statut, Napomene uz izmjene Statuta)
  2. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine DAZ-a  (Aktualni poslovnik)
  3. Donošenje Poslovnika o radu Upravnog odbora DAZ-a 
  4. Donošenje Poslovnika o radu Odbora kontrole DAZ-a  
  5. Donošenje Pravilnika o članstvu DAZ-a 

Izbor novih tijela upravljanja Društva arhitekata Zagreba

 1. Izbor Izborne komisije
 2. Razrješenje dosadašnjih tijela upravljanja DAZ-a (predsjednik  i Izvršni odbor, Odbor kontrole, Sud časti)
 3. Izvještaj o pristiglim listama za predsjednika i Izvršni odbor DAZ-a, te prijedlozi za delegate DAZ-a u Skupštini  UHA-e. Isticanje kandidata za predsjednika, članove Odbora kontrole, te članove Suda časti. 
 4. Kratko predstavljanje kandidata
 5. Glasovanje 
 6. Izvještaj Izborne komisije o rezultatima glasovanja
 7. Proglašenje odluke o izboru novih članova tijela upravljanja DAZ-a 
 8. Razno

Izborne liste i radni materijal sjednice bit će do objavljeni na www.d-a-z.hr i oglasnoj ploči DAZ-a.

Verifikacija članova Skupštine DAZ-a i preuzimanje glasačkih listića počet će u 17.30 sati.

Želim vas podsjetiti da pravo glasovanja imaju redoviti članovi koji su platili članarinu za tekuću 2013. godinu. Stoga pozivamo sve članove, koji još to nisu učinili, da plate članarinu zaključno s datumom 19.06.2013 kako bi mogli sudjelovati u radu Skupštine.

 

S poštovanjem,

Damir Ljutić, dia

Predsjednik DAZ-a

 


Izborni postupak

Propozicije kandidiranja:

Kandidat mora biti redoviti član Društva s uredno plaćenom članarinom za 2013. godinu te može biti kandidiran isključivo na jednoj listi.

Izborna lista s popisom kandidata za predsjednika (jedan kandidat na listi) i članove Izvršnog odbora (šest kandidata na listi), te njihovim vlastoručnim potpisima, program izborne liste, biografije kandidata Izborne liste, te prijedlog delegata DAZ-a u Skupštinu UHA-e, moraju biti dostavljeni u Tajništvo Društva do petka 7. lipnja 2013. do 16:00 h a dostavljaju se poštom ili osobno.

Zaprimanjem u Tajništvu Društva, liste postaju javnima, a o njihovom sadržaju članovi Skupštine moraju biti obaviješteni putem oglasne ploče u prostorijama Društva i putem službenih web stranica Društva.

Kandidate za delegate DAZ-a u Skupštini UHA-e mogu pismeno predložiti i članovi DAZ-a. Prijedlozi moraju biti potpisani od strane kandidata i stići u Tajništvo DAZ-a najkasnije tjedan dana prije Skupštine, do petka 14. lipnja 2013. do 16:00 sati.

Izborne propozicije iz aktualnog Statuta

I. SUDJELOVANJE NA SKUPŠTINI

Svi redoviti članovi Društva s uredno plaćenom članarinom, članovi su Skupštine.

Svi članovi Skupštine imaju pravo birati i biti birani.

Za prijem novih članova u članstvo DAZ-a kandidati su dužni podnijeti pismenu prijavnicu Izvršnom odboru najkasnije do utorka 4. lipnja 2013. do 16.00 sati.

II. PRAVOVALJANOST ODLUKA SKUPŠTINE

Odluke Skupštine su valjane samo ako je na zasjedanju prisutno najmanje 50 (pedeset) članova Skupštine.  Skupština donosi odluku natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova Skupštine.

III. KANDIDIRANJE I IZBOR PREDSJEDNIKA DAZ-a I ČLANOVA IZVRŠNOG ODBORA DAZ-a, članak 30. Statuta

Predsjednik i članovi Izvršnog odbora biraju se putem zajedničke izborne liste na kojoj se nalaze kandidat za predsjednika kao nositelj liste i kandidati za šest članova Izvršnog odbora.

Ukoliko jedna lista odmah dobije natpolovičnu većinu glasova prisutnih članova Skupštine, izabrani su predsjednik i članovi Izvršnog odbora.

Ukoliko niti jedna lista ne dobije odmah natpolovičnu većinu glasova prisutnih članova Skupštine, pristupa se drugom krugu glasovanja u koji idu dvije liste s najvećim brojem glasova iz prvog kruga, pri čemu je izabrana ona lista koja dobije veći broj glasova.

Kandidat mora biti redoviti član Društva i može biti kandidiran isključivo na jednoj listi.

Izborna lista s popisom kandidata za predsjednika (jedan kandidat na listi) i članove Izvršnog odbora (šest kandidata na listi) mora biti zaprimljena u tajništvu Društva najkasnije četrnaest (14) dana prije izborne Skupštine.

Zaprimanjem u tajništvu Društva, liste postaju javnima, a o njihovom sadržaju članovi Skupštine moraju biti obaviješteni putem oglasne ploče u prostorijama Društva i www.d-a-z.hr

Izborna lista mora sadržavati popis kandidata s njihovim vlastoručnim potpisima.

IV. ROK DOSTAVE IZBORNIH LISTA ZA PREDSJENDIKA I IZVRŠNI ODBOR

Izborne liste se dostavljaju preporučeno poštom ili osobno Tajništvu DAZ-a na adresu Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, do petka 7. lipnja  2013. do 16.00 sati.

V. KANDIDIRANJE I IZBOR ČLANOVA ODBORA KONTROLE, TE PREDSJEDNIKA I ČLANOVE SUDA ČASTI

Kandidiranje se vrši neposredno na Skupštini, prije provedbe izbora, a izbor istovremeno s izborom za predsjednika i članove Izvršnog odbora DAZ-a.

Članovi Odbora kontrole ne mogu istovremeno biti i članovi Izvršnog odbora.

VI. KANDIDIRANJE DELEGATA DAZ-a u SKUPŠTINI UHA-e

Delegati DAZ-a u Skupštini UHA-e biraju se na način da se svi članovi izbornih lista za predsjednika i članove Izvršnog odbora i novoizabrani članovi Odbora kontrole i Suda časti smatraju izabranim delegatima u Skupštini UHA-e.

Ostatak potrebnih delegata (u skladu sa Statutom UHA jedan delegat na dvadeset članova Društva) pismeno predlaže prije izborne Skupštine Izvršni odbor DAZ-a na način da kandidira najmanje pedeset posto više kandidata od potrebnog broja delegata.

U slučaju da broj delegata biva manji od broja kandidata na izbornim listama, isti postaju kandidati od kojih se bira potreban broj delegata DAZ-a u Skupštini UHA-e.

Kandidate za delegate DAZ-a u Skupštini UHA-e mogu pismeno predložiti i članovi DAZ-a. Prijedlozi moraju biti potpisani od strane kandidata i stići u Tajništvo DAZ-a najkasnije tjedan dana prije Skupštine, do petka 14. lipnja 2013. do 16:00 sati.

VII. NAČIN GLASANJA

Odluke se donose u skladu sa Statutom javnim i tajnim glasanjem.

Izbor predsjednika i članova tijela upravljanja Društva uvijek se provodi tajno, na glasačkim listićima ovjerenim pečatom DAZ-a.

Svaki član Skupštine zadužuje jedan glasački listić prilikom verifikacije članova Skupštine, a prije početka sjednice Skupštine.

Komentari

Morate biti logirani kako bi mogli komentirati.


 

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:


  

 


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


 •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2023 DAZ.