Stručna praksa

Natječaj za stručne prakse u programu Leonardo da Vinci HKA

Autor/izvor: DAZ / HKA 06/07/2013

Uz 15 stručnih praksi koje se dodjeljuju u programu cijeloživotnog obrazovanja Europske unije i potprograma Leonardo da Vinci putem Društva arhitekata, o čemu više možete saznati ovdje, i Hrvatska komora arhitekata dodjeljuje 30 praksi iz istog programa. Prijave su u oba slučaja do 17. srpnja 2013. Kako se prijaviti pročitajte u nastavku.

Hrvatska komora arhitekata raspisuje natječaj za dodjelu i sufinanciranje stručne prakse u inozemstvu namijenjenu arhitektima s područja Republike Hrvatske u sklopu programa Leonardo da Vinci, koji je dio najvećeg EU obrazovnog programa – Programa za cjeloživotno učenje.

Natječaj se raspisuje temeljem odobrenog EU projekta “Arhitekti u Europi”kojim se omogućuje mobilnost 30 arhitekata za provođenje stručne prakse u 10 europskih država.


1. DETALJI O STRUČNOJ PRAKSI

Stručna praksa predstavlja mentorirani rad u inozemnom arhitektonskom uredu.
Sudjelovanjem na stručnoj praksi, HKA svojim članovima želi omogućiti:
- održavanje kontinuiteta u struci i radu na inovativnim projektima;
- učenje novih računalnih programa i alata;
- upoznavanje novih tehnologije građenja i materijala u arhitekturi;
- razmjenu iskustava i različitih arhitektonskih pristupa;
- umrežavanje u internacionalnim profesionalnim krugovima;
- usavršavanje stručnog stranog jezika;
- kulturološku i profesionalnu pripremu za europsko tržište rada.

Na praksi mogu sudjelovati diplomirani arhitekti koji su upisani u HKA u statusu vježbenika ili ovlaštenog arhitekta. Sudionicima u statusu vježbenika stručna praksa u inozemstvu vrednovat će se kao vježbenički staž, u skladu s trajanjem mobilnosti.

Arhitektonski uredi u kojima se može odvijati stručna praksa nalaze se u Belgiji, Danskoj, Estoniji, Francuskoj, Italiji, Litvi, Njemačkoj, Sloveniji, Španjolskoj i Portugalu.

Stručna praksa može trajati od najmanje 8 do najviše 26 tjedana. Trajanje stručne prakse u pojedinom uredu određeno je projektom, a temelji se na zahtjevima i iskazanim potreba prijavljenih ureda.

Praksa može započeti najranije u studenom 2013., a završiti najkasnije u studenom 2014. godine. Točni datumi prakse odredit će se u dogovoru s uredima nakon izbora sudionika.

Detaljan program stručne prakse dogovara HKA s partnerskim uredima, ovisno o potrebama ureda i profilu odabranog sudionika.

Uredi partneri nisu dužni platiti naknadu za obavljanje stručne prakse.

Projektom je predviđeno sufinanciranje sljedećih troškova:
- trošak života (za smještaj i hranu) ovisno o destinaciji i trajanju stručne prakse, prema iznosima koji su određeni pravilima aktivnosti Leonardo da Vinci Mobilnost Osobe na tržištu rada (PLM), a koji su dostupni u dokumentu u Tablici 1, str. 40.
- trošak putovanja – do najviše 500 EUR, ovisno o stvarnom putnom trošku, za stručne prakse koje traju 12 ili manje tjedana. Za prakse koje traju 13 ili više tjedana, trošak putovanja podmiruje se iz odobrenih troškova života.
Sve dodatne troškove sudionici su dužni samostalno podmiriti.

Po konačnom odabiru kandidata, voditelj projekta će održati pripremu kandidata u prostorijama HKA na kojoj je obavezno sudjelovanje svih sudionika.


2. KRITERIJI ZA ODABIR SUDIONIKA:

Sudionici se odabiru temeljem:

a) stručnih znanja
Na natječaj se mogu prijaviti svi arhitekti s područja RH koji su stekli odgovarajuću diplomu na Arhitektonskom fakultetu te su u statusu vježbenika ili ovlaštenog arhitekta pri HKA.

b) poznavanja stranog jezika
Kandidati trebaju samostalno koristiti engleski jezik u govoru i pismu. Poznavanja dodatnog stranog jezika poželjno je ovisno o zemlji destinacije i potrebno ga je navesti u životopisu.

c) kvalitete arhitektonskih radova
Kandidati trebaju demonstrirati kvalitetu dosadašnjih arhitektonskih radova na kojima su sudjelovali.

d) motivacije za sudjelovanjem
Kandidati trebaju obrazložiti motivaciju za sudjelovanjem i naznačiti period u kojem mogu obavljati praksu u trajanju od 8 do 26 tjedana. U motivacijskom pismu kandidati mogu iskazati preferenciju prema određenoj zemlji ili trajanju stručne prakse, no konačna ponuda prakse ovisi o uredima i njihovom odabiru sudionika.


3. NAČIN ODABIRA SUDIONIKA:

Prihvaća se najviše 30 sudionika.

Odabir sudionika vrši se u 2 faze:
HKA provjerava formalnu prihvatljivost prijava i radi predselekciju za urede temeljem procjene kvalitete kriterija naznačenih pod točkom 2. KRITERIJI ZA ODABIR SUDIONIKA
Uredi odabiru kandidate temeljem uvida u dostavljenu dokumentaciju i ovisno o trenutnim poslovnim potrebama. Uredi mogu zatražiti intervju s kandidatima putem Skypea. Konačan odabir sudionika vrše uredi.

4. NAČIN PRIJAVE:

a) Sadržaj prijave
· preslika odgovarajuće diplome Arhitektonskog fakulteta iz RH
· dokaz o statusu vježbenika ili ovlaštenog arhitekta
· motivacijsko pismo na engleskom jeziku (najmanje 1.500 znakova, uključujući razmake)
· životopis na engleskom jeziku
· portfolio radova u PDF obliku (manji od 10 MB)

b) Podnošenje prijave
Prijava se podnosi isključivo putem e-maila na adresu cjelozivotno-ucenje@arhitekti-hka.hr s naznakom Natječaj za stručnu praksu.

c) Rok za prijavu
Rok za slanje prijave je 17.7.2013., uključivo. Prijave pristigle nakon ovog roka neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja svi će sudionici biti obaviješteni putem e-maila najkasnije tijekom rujna 2013. godine.

Kontakt: cjelozivotno-ucenje@arhitekti-hka.hr

Rezultati

Prostor središta Trešnjevke

23/12/2020

Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE.

Rezultati

Dječji vrtić Brezovica

15/12/2020

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI.

Rezultati

Poslovna zgrada Hrvatske Lutrije

25/11/2020

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Poslovne zgrade Hrvatske Lutrije uz Aveniju Dubrovnik u Zagrebu

 • Rezultati

  Prostor središta Trešnjevke

  23.12.2020.

  Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE.

 • Rezultati

  Dječji vrtić Brezovica

  15.12.2020.

  Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI.

 • Rezultati

  Poslovna zgrada Hrvatske Lutrije

  25.11.2020.

  Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Poslovne zgrade Hrvatske Lutrije uz Aveniju Dubrovnik u Zagrebu


Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:

 


Donatori:
 


 

 


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2022 DAZ.