Natječaj

Natječaj za spomen obilježje djeci poginuloj u Domovinskom ratu

Autor/izvor: DAZ 15/01/2015

Dana 13. siječnja 2015. godine objavljen je natječaj za izradu idejnog likovnog, urbanističko-arhitektonskog i krajobraznog rješenja spomen obilježja djeci poginuloj u Domovinskom ratu u Republici Hrvatskoj koji je raspisalo Ministarstvo branitelja, a Studio A, d.o.o. ga organizira i provodi.

MINISTARSTVO BRANITELJA
raspisuje, a

STUDIO A, d.o.o. organizira i provodi javni, opći, za realizaciju, u jednom stupnju i anonimni
natječaj za izradu idejnog likovnog, urbanističko-arhitektonskog i krajobraznog rješenja spomen-obilježja djeci poginuloj u Domovinskom ratu u Republici Hrvatskoj,
ev. br. nabave: 04/2014-JN
reg. broj natječaja: 8-15/SB-LUAK/NJN

1. OPĆI UVJETI

1.1. INVESTITOR I RASPISIVAČ  natječaja je:

Ministarstvo branitelja, Savska cesta 66, 10 000 Zagreb
OIB: 95131524528
Tel: 01 /2308-833, 01 /2308-524, Fax: 01/2308-894
Internetska adresa: www.branitelji.hr
Adresa elektroničke pošte: natjecaj@branitelji.hr
Odgovorna osoba Raspisivača je: ministar Predrag Matić

U predmetnom postupku natječaja, sukladno odredbi članka 13. stavka 8. Zakona o javnoj nabavi, Raspisivač izjavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi.

1.2. ORGANIZATOR I PROVODITELJ natječaja je:
Studio A, d.o.o. za usluge u arhitekturi, (u daljnjem tekstu: Provoditelj), Tuškanova 41, 10000 Zagreb, OIB: 01/75866788318
Tel: 01/777-21-06, Faks 01/455 10 12
Internetska adresa: www.gin.hr
Adresa elektroničke pošte : studioa@gin.hr
Odgovorna osoba Provoditelja je: direktor Bogomir Hrnčić, dipl. ing. arh.


1.3. VRSTA NATJEČAJA: Javni, otvoreni, u jednom stupnju i anonimni, za izradu idejnog likovnog, arhitektonsko-urbanističkog i krajobraznog rješenja.
Natječaj se provodi u skladu sa glavom II. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13 i 43/13 te odlukom Ustavnog suda NN 13/14), ostalim odredbama Zakona koje se primjenjuju na natječaj, te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa Zakonom o javnoj nabavi.

1.4. PROCIJENJENA VRIJEDNOST je 245.000,00 kn, temelji se na iznosu nagradnog fonda i procijenjenoj vrijednosti ugovora o javnim uslugama, koji se planira naknadno sklopiti na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave ili sukladno internom aktu naručitelja o postupcima nabave na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi.

1.4. SVRHA I CILJ natječaja jest dobiti najbolje primjenljivo idejno likovno, urbanističko-arhitektonsko i krajobrazno rješenje spomen-obilježja djeci poginuloj u Domovinskom ratu u Republici Hrvatskoj u parku na Šetalištu Braće Radić u Slavonskom Brodu, u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13), Zakonom o gradnji (NN 153/13) i propisima koji proizlaze iz zakona.

1.5. PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu autora imaju fizičke i pravne osobe i to kao autor pojedinac ili autorska grupa od više članova od kojih najmanje jedan mora biti ovlašteni arhitekt, dipl.ing.arh ili mag.ing.arh., dok ostali članovi autorske grupe, ovisno o rješenju mogu biti akademski kipari, akademski slikari, krajobrazni arhitekti i sl. Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom.

Članovi Ocjenjivačkog suda, njihovi zamjenici, članovi tehničke komisije, stručni savjetnici, tajnik natječaja, sastavljač natječajnog elaborata, kao i njihovi bliski srodnici i suradnici svojim radom ne mogu sudjelovati na ovom natječaju. Na natječaju ne mogu sudjelovati Voditelj natječaja ili zamjenik voditelja natječaja. Zaposlenici Raspisivača, zaposlenici provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba – ured ovlaštenog arhitekta, voditelj natječaja, zamjenik voditelja natječaja, članovi ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda, ne mogu kao natjecatelji ili ponuditelji sudjelovati u natječaju.

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, podaci o natječaju stavit će se na raspolaganje svima koji su zainteresirani za sudjelovanje u natječaju, na način da se Poziv na natječaj uz prethodnu objavu na stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave u Narodnim novinama, objavljuje isti dan bez odgode i na stranici Raspisivača: www.branitelji.hr

Obavijest o Pozivu na natječaj bit će objavljen u Večernjem listu i dostavlja se Hrvatskom društvu likovnih umjetnika, Hrvatskoj komori arhitekata, Udruženju hrvatskih arhitekata i Gradu Slavonskom Brodu.

Poziv na natječaj, Program natječaja i rezultati natječaja objavljuju se na mrežnim stranicama Raspisivača, www.branitelji.hr

2.   ROKOVI

2.1. Početak natječaja je 13. siječnja 2015. Godine

2.2. Natječajna dokumentacija pripremljena je u digitalnom obliku i može se preuzeti iz Elektroničkog oglasnika javne nabave i na mrežnoj stranici Ministarstva branitelja www.branitelji.hr  bez naknade.

2.3.  Pitanja se dostavljaju elektronskom poštom  na adresu natjecaj@branitelji.hr  do 30. siječnja 2015. godine. Pisani odgovori bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva branitelja www.branitelji.hr  do 06. veljače 2015. godine.

2.4.  Rok predaje natječajnih radova je 16. ožujka  2015. godine do 16,00 h u Ministarstvu branitelja, Savska 66, Zagreb, bez obzira na način dostave.

2.5.  Anonimnost će se poštivati sve dok Ocjenjivački sud ne opiše natječajne radove i ne donese svoje mišljenje ili odluku.  Ocjenjivači sud        svoju odluku, mišljenje, izvješće i zapisnike dostavlja Provoditelju. Provoditelj je dužan odmah po završetku sjednice Ocjenjivačkog suda i potpisivanja zapisnika isti dostaviti Raspisivaču na daljnje postupanje. Povjerenstvo za javnu nabavu Raspisivača provodi postupak javne nabave i otvara omotnicu s oznakom “OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE” prvonagrađenog rada. Nakon donošenja valjane odluke povjerenstva za javnu nabavu, Provoditelj obavještava svakog nagrađenog autora o njegovom uspjehu na natječaju i visini dodijeljene mu nagrade.

2.6. Rezultati natječaja bit će dostavljeni svim natjecateljima putem elektroničke pošte koju su predali uz rad, objavljeni u jednom javnom glasilu, na mrežnim stranicama Raspisivača www.branitelji.hr . Raspisivač će obavijest o rezultatima natječaja objavljuje u EOJN, u rokovima propisanim Zakonom o javnoj nabavi.

2.7. Izložba natječajnih radova te razgovor s Ocjenjivačkim sudom održat će se najkasnije 30 dana od završetka rada Ocjenjivačkog suda. O datumu i mjestu održavanja izložbe i razgovora bit će obaviješteni elektroničkom poštom svi natjecatelji. Raspisivač zadržava pravo korištenja i publiciranja radova za službene potrebe.

2.9. Radove koji nisu nagrađeni natjecatelji su dužni podići u roku od 15 dana od završetka izložbe, nakon kojeg roka Raspisivač i Provoditelj ne odgovaraju za radova.

3.  NAGRADE

3.1.   Ako do određenog roka prispije najmanje pet (5) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u neto iznosu i rasporedu kako slijedi:

1. nagrada       50.000,00 kn
2. nagrada       37.500,00 kn
3. nagrada       25.000,00 kn
4. nagrada       12.500,00 kn

3.2. Ako stigne manji broj radova Ocjenjivački sud može odlučiti o proporcionalnom smanjenju broja i fonda nagrada.

3.3. Ocjenjivački sud može pojedinim radovima dodijeliti pisano priznanje.

4. OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu:
1. Vesna Nađ, dipl. iur., zamjenica ministra, Ministarstvo branitelja   
2. Akademkinja Marija Ujević Galetović, akad. kip., HAZU
3. Prof. Nenad Fabijanić, Arhitektonski fakultet
4. Prof. Peruško Bogdanić, Akademija likovnih umjetnosti
5. Tonko Zaninović, dipl.ing.arh., Hrvatska komora arhitekata
6. Josip Zanki, akad. slikar, Hrvatsko društvo likovnih umjetnika
7. Julijana Rosandić, predsjednica, Zajednica udruga civilnih stradalnika Dom. rata Hrvatske


Zamjena članova Ocjenjivačkog suda:
1.   Rašeljka Bilić-Boras, dipl. pov. umj., Ministarstvo kulture
2.   Adriana Pozojević, dipl.ing.arh, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja


Stručni savjetnici:
1.   Ivana Posavec Krivec, dipl. iur., Hrvatski Sabor
2.   Hrvoje Andrić, prof., dogradonačelnik, Grad Slavonski Brod


Tehnička komisija:
1.   Biljana Brebrić, dipl. ing. arh., Studio A d.o.o.
2.   Ivanka Bušić, dipl. sociolog, voditeljica službe, Ministarstvo branitelja


Tajnica natječaja:
1.   Ana-Marija Ćosić, dipl. ing. arh., Studio A d.o.o.

Natječaj je objavljen  u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi i odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza  (NN broj 85/14) Hrvatske komore arhitekata koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o javnoj nabavi, a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati. Više informacija o natječaju na web stranici Ministarstva branitelja http://www.branitelji.hr ili https://branitelji.gov.hr

OCJENJIVAČKI SUD

OPĆI UVJETI

PROGRAM

Rezultati

Ambulanta Gračani

06/03/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja zamjenskog objekta Dom zdravlja Zagreb Centar – AMBULANTA GRAČANI

DAZ

Program rada + članarine za 2020.

20/02/2020

Donosimo program rada DAZ-a te zahvaljujemo svim članovima koji plaćanjem članarina podupiru djelovanje DAZ-a kroz programe, sekcije i natječaja. Pozivamo Vas na uplatu članarine za 2020. godinu.

Rezultati

Ambulanta Špansko

17/01/2020

Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za NOVI OBJEKT DOMA ZDRAVLJA ZAGREB ZAPAD – AMBULANTA ŠPANSKO.
Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: