Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za područje Müllerov breg u Zagrebu

15/03/2010

Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja do utorka, 6.4.2010. godine.
 Rok predaje natječajnih radova je utorak, 18.5.2010. godine, do 19.00 sati.
 Krajnji rok prispijeća radova (ukoliko se šalju dostavom, poštom) u DAZ je četvrtak, 20.5.2010. godine do 16,00 sati.
Natječajne podloge 50 MB

Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za područje Müllerov breg u Zagrebu

10.03.2010


MILER CENTAR d.d.

raspisuje, a

DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ)
organizira i provodi

državni, javni, otvoreni, anketni,u jednom stupnju, anonimni


NATJEČAJ

za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za područje Müllerov breg u Zagrebu

I.    OPĆI UVJETI NATJEČAJA

INVESTITOR i RASPISIVAČ natječaja je Miler centar d.d., kojeg zastupa direktorica Kristina Krpina dipl.oec.

1.2. ORGANIZATOR I PROVODITELJ natječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREB (DAZ) Trg     bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, koje zastupa predsjednik Damir Ljutić, dipl.ing.arh.

1.3. VRSTA NATJEČAJA
Državni, javni, otvoreni, anketni, u jednom stupnju, anonimni, urbanističko-arhitektonski.

1.4. SVRHA I CILJ natječaja je analiziranje prostornih mogućnosti lokacije, izrada prijedloga optimalnog prostornog i oblikovnog rješenja kao podloge za definiranje urbanih pravila za izradu UPU-a Müllerov breg, postupak kojeg treba usljediti po provedbi natječaja tako da ga izrađuje ovlaštena osoba od strane prvonagrađenog autora a prema dokazu ovlaštenja za izradu UPU-a po evidenciji nadležnog ministarstva.

Natječaj se provodi u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (NN 112/06) Udruženja hrvatskih arhitekata i Hrvatske komore arhitekata, te mu se dodjeljuje registarski broj natječaja, koji dodjeljuje Odbor za natječaje Hrvatske komore arhitekata.

1.5. Pravo sudjelovanja u svojstvu autora imaju sve stručne fizičke osobe koje su hrvatski državljani i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Stručnost je zadovoljena kada je najmanje jedan autor ovlašteni arhitekt ili dipl.ing.arh., kao i ispunjavanje uvjeta iz točke 8.6.c. općih uvjeta natječaja.

1.6. Članovi ocjenjivačkog suda, njihovi zamjenici, članovi tehničke komisije, tajnik, stručni savjetnici, izrađivač natječajnog programa, kao i njihovi bliski srodnici, suradnici ili su u poslovno i pravno uvjetovanim odnosima, te svi neposredno ovisni nadređeni i suradnici, svojim radom ne mogu sudjelovati na ovom natječaju.

1.7. Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom.

1.8. Raspis natječaja i rezultati natječaja bit će objavljeni u "Vjesniku", web-stranici Društva arhitekata Zagreba: www.d-a-z.hr.
Obavijest o raspisu natječaja bit će dostavljena županijskim i gradskim društvima arhitekata.


II.    DOKUMENTACIJA

Raspisivači natječaja stavljaju natjecateljima na raspolaganje slijedeću dokumentaciju:

A. PROGRAM ZA NATJEČAJ (pdf format)
U V O D
1. Podaci o prostoru
1.1. Područje obuhvata
1.2. Razvojni potencijali područja obuhvata
1.3. Postojeće stanje
   2. Obveze iz Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba
2.1. Korištenje i namjena prostora
2.2. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora (urbana pravila)
2.3. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža
2.4. Zaštita prostora
2.5. Mjere provedbe GUP-a
   3. Programski zadatak za izradu javnog anketnog urbanističko - arhitektonskog natječaja područja Müllerov breg
3.1. Osnovni urbanistički parametri za uređenje prostora
3.2. Koncept načina korištenja i uređenja prostora
3.3. Način uređenja ulične i komunalne mreže
   4. Krajobrazna studija
   5. Ciljevi gradskog projekta
   6. Procedure koje prethode i slijede realizaciju
6.1. Javni anketni urbanističko - arhitektonski natječaj Müllerov breg
6.2. Urbanistički plan uređenja Müllerov breg
   7. Prilog - tablica s iskazom prostornih pokazatelja načina korištenja i uređenja površina
   8. Fotografije postojećeg stanja

B. PODLOGE
1.    Digitalni orto - foto (.jpg format)
2.    HOK s ucrtanom granicom obuhvata (.dwg format)
3.    Izvod iz katastarskog plana (.dwg format)

Natječajna dokumentacija pripremljena je na digitalnom /DVDROM/ mediju

III.    ROKOVI

3.1. Početak natječaja je srijeda, 10.3.2010. godine.

3.2. Natječajne podloge mogu se podići uz predočenje uplatnice radnim danom od 9-16 sati u Društvu arhitekata Zagreba (DAZ), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, tel. +385 91 4816140, +385 91  506 8651, fax +385 1 4816197, e-mail: natječaji@d-a-z.hr, uz uplatu od 300,00 kn plativih isključivo na žiro-račun Društva arhitekata Zagreba, broj 2360000-1101548547, otvoren kod Zagrebačke banke (moguće putem internet bankarstva, u banci, pošti), svrha doznake: podloge za natječaj Müllerov breg, Zagreb, s pozivom na broj za fizičke osobe OIB, kao i za trgovačka društva. Članovi DAZ-a, imaju popust na natječajne podloge 20%, odlukom IO DAZ-a.
Natječajne podloge se mogu dobiti na uvid u županijskim i gradskim društvima arhitekata.

3.3. Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja do utorka, 6.4.2010. godine.

Pitanja se dostavljaju na DAZ, Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, ili putem faksa na broj +385 1 4816197 ili putem e-maila: natječaji@d-a-z.hr.
Pisani odgovori bit će dostavljeni do ponedjeljka, 12.4.2010. godine svima koji su podigli natječajne podloge.

3.4. Rok predaje natječajnih radova je utorak, 18.5.2010. godine, do 19.00 sati u Društvu arhitekata Zagreb (DAZ), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb.
Zaprimanje radova je moguće isključivo uz predočenje potvrde o uplati naknade za natječajni program. Račun će dobiti poštom svi koji su izvršili uplatu.
Za radove koji se šalju poštom, potrebno je uz faxiranu obavijest o pošiljci faxirati i potvrdu o uplati naknade za natječajni program.
Pošiljke će biti valjane ukoliko vrijedi sat, datum i žig na pošiljci (do 19.00 sati).

Svaki natjecatelj koji rad šalje poštom obvezan je o tome anonimnim telegramom ili faxom na broj +385 1 4816197 obavijestiti DAZ. U telegramu ili faxu treba navesti broj pod kojim je pošiljka u pošti zaprimljena.

Krajnji rok prispijeća radova u DAZ je četvrtak, 20.5.2010. godine do 16,00 sati.

3.5. Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do ponedjeljka, 14.6.2010. godine.

3.6. Rezultati natječaja bit će dostavljeni svim natjecateljima putem maila, najkasnije osam (8) dana od     završetka rada Ocjenjivačkog suda.

3.7. Izložba natječajnih radova te razgovor s Ocjenjivačkim sudom održat će se po završetku rada Ocjenjivačkoga suda u Zagrebu. O datumu i mjestu održavanja izložbe i razgovora bit će putem e-maila obaviješteni svi natjecatelji.

3.8. Radove koji nisu nagrađeni natjecatelji su dužni podići u roku od 15 dana od završetka izložbe, nakon kojeg roka raspisivači i provoditelj ne odgovaraju za radove.

IV.    NAGRADE

4.1.1. Ako do određenog roka prispije najmanje osam (8) radova koja su stručno izrađena i odgovaraju Uvjetima Natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u neto iznosu i rasporedu kako slijedi:

  I Nagrada  145.000,00 kn     
 II Nagrada  115.000,00 kn     
III Nagrada  90.000,00 kn
IV Nagrada  80.000,00 kn
 V Nagrada  60.000,00 kn
         
Tri jednakovrijedna otkupa po 30.000,00 kn  neto.
     
Ukupno nagradni fond 580.000,00 kn neto.

4.2.  Ako stigne manji broj radova u smislu točke 4.1. proporcionalno će se smanjiti broj i fond nagrada.

4.3.  Ocjenjivački sud može pojedinim radovima dodijeliti pismeno priznanje.

V.    OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu pet (5) članova:

1. Boris Duplančić dipl.ing.arh., predsjednik OS-a, predstavnik provoditelja
2. Neda Kaminski-Kirš dipl.ing.arh., dopredsjednica OS-a, predstavnik raspisivača
3. Mirela Bošnjak dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja
4. Miroslav Dragomanović dipl.ing.arh., predstavnik raspisivača
5. Idis Turato dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja
   
Zamjenik člana
Marko Milas dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja                                           

Tehnička komisija
Dragica Barešić dipl.ing.arh., predstavnik raspisivača
Margita Grubiša dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja                                         

Stručni savjetnik
Željko Horvat dipl.iur.

Tajnik natječaja
Kata Marunica dipl.ing.arh.

VI.    SADRŽAJ NATJEČAJNOG RADA

Natjecatelj prema priloženom Programu i Uvjetima natječaja izrađuje idejno urbanističko- arhitektonsko rješenje koje sadrži priloge i to:

6.1. GRAFIČKI PRILOZI

1. Prikaz prostorne organizacije užeg i šireg područja MJ 1:5000
2. Plan namjene površina s naznačenim prostornim pokazateljima (namjena, veličina površine, kig, kisn, kis ukupno, najveći broj etaža) MJ 1:2000
3. Prometno rješenje s idejnim rješenjem zelenila MJ 1:2000
4. Prostorno rješenje s prijedlogom razmještaja oblikom i veličinom planiranih građevina (tlocrtni i visinski gabariti građevina) MJ 1:1000
5. Karakteristični presjeci (najmanje 2 presjeka) MJ 1:1000
6. Prikaz tipologije stambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada MJ 1:500
7. Prostorni prikaz cjeline/perspektiva ili fotografija makete
8. Ostali grafički prilozi koji su neophodni za razumijevanje predloženog rješenja

6.2. TEKSTUALNO OBRAZLOŽENJE KONCEPTA (maksimalno 5 kartica)
Obrazloženje urbanističke koncepcije, prometnog rješenja, krajobraznog uređenja, tipologije i grafički prikaz etapnosti izvedbe
Tekstualno obrazloženje mora sadržavati umanjene grafičke prikaze.

6.3. TABLIČNI PRIKAZI SVIH RELEVANTNIH KVANTITATIVNIH POKAZATELJA
(ispunjena tablica iz Natječajnog Programa točka 7. Prilog – tablica s iskazom prostornih pokazatelja namjene, načina korištenja i uređenja površina)

VII.    KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE

Ocjenjivački sud donosi odluke isključivo prema kriterijima ocjenjivanja koji su navedeni prilikom objave natječaja. Unutar tog okvira, Ocjenjivački sud mora voditi računa o obvezujućim zahtjevima raspisivača koji su objavljeni prilikom raspisivanja natječaja.
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja,rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova osnovni kriteriji Ocjenjivačkog suda su:

- prostorni koncept u odnosu na širi i uži urbani kontekst
- provedivost prostornog programa u odnosu na natječajni zadatak
- funkcionalne, estetske, oblikovne i prostorne kvalitete

VIII.    OPREMA NATJEČAJNOG RADA

8.1. Propisuje se format listova DIN A0 (841x1188 mm) za sve grafičke prikaze uz upotrebu minimalnog mogućeg broja listova koji su potrebni za razumijevanje rada.

8.2. Svi grafički prilozi predaju se nekaširani u zapečaćenom omotu.
   
8.3. Tekstualni dio elaborata mora biti uvezan u formatu A3 u pet (5) primjerka zajedno sa smanjenim grafičkim prikazima. Uz tekstualni dio treba priložiti popis svih priloga natječajnog elaborata.

8.4. Svi se prilozi dostavljaju bez šifre, potpisa ili slično, jer će pri otvaranju biti označeni šifrom. Redni broj pod kojim je natječajni rad zaprimljen nije šifra rada.


8.5. Svi grafički (preporuka PDF format) i tekstualni (Word) prilozi predaju se i na CDROM mediju. Zbog prezentiranja na webu DAZ-a, molimo da pripremite natječajni rad u tiff ili jpeg formatu minimalne veličine dulje stranice plakata 2500 pixela.

8.6. Natjecatelj je dužan predati tri (3) zapečaćene, neprozirne omotnice koje sadrže sljedeće podatke:

    a) omotnica s natpisom "AUTOR"
  - Ime/imena autora
  - Adresa/e i telefon/e autora
  - OIB autora
  - Broj/eve žiro-računa s naznakom banke autora
  - Raspodjela nagrada u postocima, dokument potpisan od svih autora pojedinog natječajnog rada.

    b) omotnica s natpisom "ADRESA ZA OBAVIJESTI"
 - Adresa za dostavu obavijesti
 - Izjava kojom se NE pristaje na objavu imena autora nakon završetka natječaja, ako rad nije nagrađen. Ukoliko te izjave nema, smatrat će se da autor pristaje na objavu imena.

    Omotnice s nazivom AUTOR I ADRESA ZA OBAVIJESTI otvara Ocjenjivački sud.

    c) omotnica s natpisom NAZIV PRAVNE OSOBE ovlaštene za izradu urbanističke dokumentacije koja će izraditi ili kojoj će se povjeriti izrada UPU-a.

  - dokaz pravne i poslovne sposobnosti
Dokaz, ovlaštenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, za obavljanje navedenih poslova.

Napomena: Omotnicu prvonagrađenog rada pod imenom NAZIV PRAVNE OSOBE otvaraju ovlaštene osobe Naručitelja/Raspisivača.


IX.    ZAVRŠNE ODREDBE

9.1. Predajom rada autor pristaje na Uvjete natječaja, na javno izlaganje i publiciranje rada. Natjecatelj je za sve vrijeme natječaja dužan držati svoj rad anonimnim, do objave rezultata natječaja.

9.2. Grafičku dokumentaciju priloženu u podlogama natječaja natjecatelj smije koristiti isključivo u svrhu izrade natječajnog rada.

9.3. Iz ovog natječaja isključit će se radovi:
- predani poslije roka navedenog u točki 3.4.
- koji ne sadrže priloge navedene u točki VI.
- koji ne sadrže priloge u točki VIII.

9.4. Natjecatelj je autor natječajnog rada i pridržava sva autorska prava u svezi s istim. Raspisivači natječaja dodjelom nagrade ili otkupom natječajnog rada stječu vlasništvo nad tim primjercima nagrađenih i otkupljenih radova.

9.5. Autor prvonagrađenog rada i Raspisivač natječaja dužni su postupati u skladu sa zaključcima Ocjenjivačkog suda. Prvonagrađeni rad ovog urbanističko-arhitektonskog natječaja biti će podloga za definiranje urbanih pravila za izradu Odluke o izradi UPU Müllerov breg.

9.6. Raspisivač natječaja će zaključiti ugovor s odabranim autorom, odnosno osobom ovlaštenom za izradu urbanističke dokumentacije koju predloži autor prvonagrađenog rada, u skladu s Pravilnikom o cijenama usluga Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu (NN 85/99).

9.7. Raspisivači i provoditelja natječaja će, po završetku natječaja, natječajne radove prezentirati putem:
 -  javne izložbe
 -  web stranica DAZ-a
 -  "Protokola Ocjenjivačkog suda o rezultatima natječaja”

9.8. Raspisivači i provoditelj natječaja ne odgovaraju za oštećenja natječajnih radova nastala redovitim radom Ocjenjivačkog suda te postavljanjem izložbi natječajnih radova.

9.9. Ovaj natječaj raspisan je u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma  (NN 110/07) Udruženja hrvatskih arhitekata i Razreda arhitekata HKAIG (NN 112/06) kojeg su se svi  sudionici natječaja obvezni pridržavati.
Registarski broj natječaja koji izdaje Odbor za natječaje 90-10-ZG-UA.

9.10. Svi sporovi koji bi mogli nastati iz ovog natječaja prvenstveno će se rješavati dogovorom ili arbitražom, a u slučaju da se ne riješe, u nadležnosti su suda u Zagrebu.


OCJENJIVAČKI SUD

Natječajne podloge 50 MB


Privitci:


   
 
CV-Boris_Duplancic.pdf
CV-Neda_Kaminski-Kirš.pdf
CV_Mirela-Bosnjak.pdf
CV-Miroslav_Dragomanović.pdf
CV-Idis_Turato.pdf
CV-Marko_Milas.pdf
CV-Dragica_Baresic.pdf
CV-Margita_Grubiša.pdf

CV-Željko-Horvat.pdf

Rezultati

DOM ZA STARIJE DUBRAVA

30/08/2023

Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja DOMA ZA STARIJE DUBRAVA.

Rezultati

Prostor središta Trešnjevke

23/12/2020

Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE.

Rezultati

Dječji vrtić Brezovica

15/12/2020

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI.

 • Rezultati

  DOM ZA STARIJE DUBRAVA

  30.8.2023.

  Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja DOMA ZA STARIJE DUBRAVA.

 • Rezultati

  Prostor središta Trešnjevke

  23.12.2020.

  Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE.

 • Rezultati

  Dječji vrtić Brezovica

  15.12.2020.

  Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI. 

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:  

 


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


 •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2024 DAZ.