Poziv

Najava 30. Izborne Skupštine DAZ-a

Autor/izvor: DAZ 29/05/2015

Poštovane kolegice i kolege, ovim putem Vas pozivamo da dostavite prijedloge izbornih lista tijela Društva za predstojeću Izbornu Skupštinu koja se saziva za 30. lipanj 2015. s početkom u 18:00h. Verifikacija članova Skupštine DAZ-a i preuzimanje glasačkih listića počet će u 17.30 sati.

Predlažem sljedeći dnevni red sjednice:

Otvaranje 30. sjednice izborne Skupštine i utvrđivanje kvoruma

Izbor zapisničara, 2 ovjerovitelja zapisnika i Radnog predsjedništva (predsjednik i   dva člana)

3.         Verifikacija zaključaka 29. redovite sjednice Skupštine
4.         Utvrđivanje dnevnog reda
5.         Podnošenje izvještaja o radu tijela DAZ-a
a) Izvještaj o radu Predsjednika, Upravnog odbora DAZ-a i sekcija DAZ-a
b) Izvještaj o radu Odbora kontrole DAZ-a
c) Izvještaj o radu Suda časti DAZ-a

6.         Razmatranje i usvajanje podnesenih izvještaja
7.         Usvajanje završnog računa DAZ-a za 2014. godinu
8.         Usvajanje plana aktivnosti i finacijskog plana DAZ-a za 2015.godinu
9.         Prijedlog izmjena i dopuna Statuta DAZ-a
10.      Usvajanje izmjena i dopuna Statuta  DAZ-a
11.      Izbor Izborne komisije
12       Razješenje dosadašnjih tijela upravljanja DAZ-a (Predsjednik i Upravni odbor, Odbor kontrole, Sud časti)
13.      Izvještaj o pristiglim listama za predsjednika i Upravni odbor DAZ-a, te prijedlozima za delegate DAZ-a u Skupštini UHA-e. Isticanje kandidata za članove Odbora kontrole, predsjednika i članove Suda časti
14.      Kratko predstavljanje kandidata
15.      Glasovanje
16.      Izvještaj Izborne komisije o rezultatima glasovanja
17.      Proglašenje odluke o izboru novih članova tijela upravljanja DAZ-a
18.      Razno

PROPOZICIJE KANDIDIRANJA

Kandidat mora biti redoviti član Društva s uredno plaćenom članarinom za 2015. godinu te može biti kandidiran isključivo na jednoj listi. Članarine kandidata za tijela Društva moraju biti evidentirane na računu DAZ-a prije roka za predaju lista.
Izborna lista s popisom kandidata za predsjednika (jedan kandidat na listi) i članove Izvršnog odbora (šest kandidata na listi), te njihovim vlastoručnim potpisima, program izborne liste, biografije kandidata Izborne liste, te prijedlog delegata DAZ-a u Skupštinu UHA-e  moraju biti dostavljeni u Tajništvo Društva do ponedjeljka 15. lipnja 2015. do 16:00h  a dostavljaju se poštom ili osobno.

Zaprimanjem u Tajništvu Društva, liste postaju javnima, a o njihovom sadržaju članovi Skupštine biti će obaviješteni putem oglasne ploče u prostorijama Društva internet stranice i elektroničke pošte.

IZBORNE PROPOZICIJE

SUDJELOVANJE NA SKUPŠTINI

Svi redoviti članovi Društva s uredno plaćenom članarinom, članovi su Skupštine.

Svi članovi Skupštine imaju pravo birati i biti birani.

Za prijem novih članova u članstvo DAZ-a kandidati su dužni podnijeti pismenu prijavnicu najkasnije do utorka 23. lipnja 2015. do 16.00 sati.

II.         PRAVOVALJANOST ODLUKA SKUPŠTINE

Sjednice Skupštine otvara i do izbora Radnog predsjedništva vodi Predsjednik, a uslučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti, član Upravnog odbora, kojeg Predsjednik ovlasti u navedenom slučaju. Sjednicu Skupštine otvara Predsjednik, nakon što utvrdi da je na sjednici nazočno najmanje 50 (pedeset) članova Društva koji imaju pravo glasa. Nakon što Predsjednik otvori sjednicu Skupštine, pristupa se izboru zapisničara i 2 (dva) ovjerovitelja zapisnika, te potom, i izboru Radnog predsjedništva.

Skupština donosi odluku natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova Skupštine s pravom glasa

III.        POSTUPAK BIRANJA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA  DAZ-a, čl. 31. i 32. Statuta

Predsjednik i članovi Upravnog odbora biraju se na Izbornoj Skupštini putem zajedničke izborne liste na kojoj se nalaze kandidat za Predsjednika kao nositelj liste i kandidati za šest članova Upravnog odbora. Kandidati moraju biti redoviti članovi Društva i mogu biti kandidirani isključivo na jednoj listi.

Ukoliko jedna lista dobije natpolovičnu većinu glasova prisutnih članova Skupštine u prvom krugu, izabrani su Predsjednik i članovi Upravnog odbora. Ukoliko niti jedna lista ne dobije natpolovičnu većinu glasova u prvom krugu, pristupa se drugom krugu glasovanja u koji idu dvije liste s najvećim brojem glasova iz prvog kruga, pri čemu je izabrana ona lista koja dobije veći broj glasova.

IV.       Rok dostave izbornih lista za predsjednika i Izvršni odbor, delegate, odbor kontrole i sud časti

Izborne liste se dostavljaju preporučeno poštom ili osobno u Ured Društva na adresu Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, do ponedjeljka 15. lipnja  2015. do 16.00 sati.

V.        POSTUPAK BIRANJA DELEGATA DRUŠTVA U SKUPŠTINI UHA-e, čl.33.Statuta

Delegati za Skupštinu UHA-e postaju svi članovi izabranog Upravnog odbora Društva, Odbora kontrole i Suda Časti, a ostali Delegati izabiru se sa zasebnih Izbornih lista Delegata Društva za Skupštinu UHA-e. Kandidati moraju biti redoviti članovi Društva i mogu biti kandidirani isključivo na jednoj listi. Kandidati za delegate Društva u Skupštini UHA-e biraju se pojedinačno. Izborna lista za Delegate Društva u Skupštini UHA-e mora sadržavati najmanje jednog člana Društva, a mogu je predložiti pojedinci ili predstavnici Zajedničkih izbornih lista za Predsjednika i članove Upravnog odbora. Izborna lista Delegata Društva za Skupštinu UHA-e mora biti zaprimljena u Uredu Društva najkasnije četrnaest (14) dana prije Izborne Skupštine do ponedjeljka 15. lipnja 2015. do 16:00h.
Izborna lista mora sadržavati popis kandidata s njihovim vlastoručnim potpisima. Mandat delegatima u Skupštini UHA-e traje između izbornih Skupština.

VI.       POSTUPAK BIRANJA ČLANOVA ODBORA KONTROLE DRUŠTVA čl. 35. Statuta

Odbor kontrole ima tri člana, a bira ih Skupština na temelju prijedloga pristiglih u Ured Društva najkasnije četrnaest (14) dana prije izborne sjednice Skupštine. Predsjednikom Odbora kontrole imenuje se onaj kandidat koji je u izbornom postupku sakupio najveći broj glasova. Mandat članova Odbora kontrole traje dvije godine, a iste osobe mogu biti izabrane za još jedno mandatno razdoblje uzastopno.

Članovi Odbora kontrole ne mogu istovremeno biti i članovi Upravnog odbora.

VII.      POSTUPAK BIRANJA ČLANOVA SUDA ČASTI DRUŠTVA čl. 39. Statuta
Sud časti sačinjavaju predsjednik i dva člana, koje bira Skupština između članova Društva na temelju prijedloga pristiglih u Ured Društva najkasnije četrnaest (14) dana prije izborne sjednice Skupštine. Mandat predsjednika i članova Suda časti traje dvije godine, a iste osobe mogu biti izabrane za još jedno mandatno razdoblje uzastopno.

VIII.     GLASANJE čl. 9., 23.,25.,28. Poslovnika o radu Skupštine DAZa

Redoviti i počasni članovi Društva imaju pravo sudjelovanja i glasovanja na Skupštinama Društva. Član Skupštine neposredno prije početka sjednice, potpisom na popisu članova Skupštine, potvrđuje svoju prisutnost na sjednici, te preuzima ovjereni glasački listić, koji mora imati točno navedena imena i broj tijela koje bira.

Članovi Skupštine sami označavaju ime kandidata kojeg biraju na glasačkom listiću, kojeg predaju ili izbornom povjerenstvu ili u glasačku kutiju.
Glasovanje je u pravilu javno.
Glasovanje je tajno, ako je to određeno Statutom ili kad Skupština odluči da je isto svrsishodno. Javno glasovanje se obavlja dizanjem listića ili poimeničnim izjašnjavanjem. Tajno se glasuje glasačkim listićima, a glasovanje provodi Izborno povjerenstvo, koje imenuje Skupština. Iznimno od odredaba Poslovnika, član Skupštine koji zbog odsutnosti ili bolesti ne može biti nazočan sjednici, može glasovati pisano, te glasačke listiće dostaviti Predsjedniku Društva u zatvorenoj omotnici do početka sjednice. Po završetku glasovanja, a temeljem rezultata glasovanja, predsjedavajući objavljuje rezultate. Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova Skupštine s pravom glasa.

Ukoliko neko od tijela nije dobilo natpolovičnu većinu nazočnih članova, glasovanje se mora ponoviti u drugom krugu samo za ona tijela, koja nisu dobila natpolovičnu većinu. U drugi krug ulaze prva dva kandidata s najviše dobivenih glasova iz prvog kruga glasovanja. Glasačke listiće drugog kruga glasovanja priprema Izborno povjerenstvo.
Članovi Izborne Skupštine koji iz opravdanih razloga moraju napustiti sjednicu prije početka glasovanja, svoj glasački listić mogu predati samo Izbornom povjerenstvu.

RADNI MATERIJAL

Izborne liste i radni materijal sjednice bit će objavljen na www.d-a-z.hr i oglasnoj ploči DAZ-a do 16. lipnja 2015.

Srdačan pozdrav,Teo Budanko, dia
Predsjednik DAZ-a

Zagreb, 29. svibnja 2015.

Rezultati

Prostor središta Trešnjevke

23/12/2020

Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE.

Rezultati

Dječji vrtić Brezovica

15/12/2020

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI.

Rezultati

Poslovna zgrada Hrvatske Lutrije

25/11/2020

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Poslovne zgrade Hrvatske Lutrije uz Aveniju Dubrovnik u Zagrebu

 • Rezultati

  Prostor središta Trešnjevke

  23.12.2020.

  Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE.

 • Rezultati

  Dječji vrtić Brezovica

  15.12.2020.

  Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI.

 • Rezultati

  Poslovna zgrada Hrvatske Lutrije

  25.11.2020.

  Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Poslovne zgrade Hrvatske Lutrije uz Aveniju Dubrovnik u Zagrebu


Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:


  


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


 •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2023 DAZ.