Primjedbe i dopune GUP-a

Ključne primjedbe strukovnih udruženja i ustanova na Izmjene i dopune GUP-a Zagreba

Autor/izvor: DAZ 19/08/2019

Društvo arhitekata Zagreba i pet udruženja i ustanova s područja arhitekture i urbanizma dalo je ključne primjedbe na prijedlog izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba u  ponovnoj javnoj raspravi 14. kolovoza 2019.

Zagreb, 14.08.2019.

Šalje:
Hrvatska komora arhitekata, Ulica grada Vukovara 271/2, Zagreb
Udruženje hrvatskih arhitekata, Trg bana J. Jelačića 3/1, Zagreb
Udruga hrvatskih urbanista, Ulica grada Vukovara 271/II, Zagreb
Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata, Meksička 1, Zagreb
Društvo arhitekata Zagreba, Trg bana J. Jelačića 3/1, Zagreb
Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
Fra Andrije Kačića Miošića 26, Zagreb

GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO
PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA
Sektor za prostorno i urbanističko planiranje
Ulica Republike Austrije 18
10000 Z A G R E B

PREDMET:  Primjedbe na Prijedlog izmjena i dopuna
                     Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba,
                     Ponovna javna rasprava od 31. srpnja do 14. kolovoza 2019.

Poštovani,

U postupku ponovne javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba za javnu raspravu, temeljem Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) – dalje u tekstu ZPU i objavi Grada Zagreba o održavanju ponovne javne rasprave, stručna udruženja i ustanove s područja arhitekture i urbanizma: Hrvatska komora arhitekata, Udruženje hrvatskih arhitekata, Udruga hrvatskih urbanista, Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata, Društvo arhitekata Zagreba i Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu podnose sljedeće primjedbe i prijedloge koje se odnose na:

 • usklađenost sa zakonima, uredbama, pravilnicima i planom više razine,
 • izmjene i dopune pojedinih planskih odredbi koje su predmet postupka ponovne javne rasprave.

 

A/           USKLAĐENOST SA ZAKONIMA, UREDBAMA, PRAVILNICIMA I PLANOM VIŠE RAZINE

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba objavljen na stranicama Grada Zagreba vezan uz ponovnu javnu raspravu nije pripremljen u skladu s čl. 25. Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova i nije izrađen tako da se omogući šire sudjelovanje javnosti što je obaveza definirana čl. 7. i 14. Zakona o prostornom uređenju

Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“ broj 106/98, 39/04, 45/04, 163/04, 148/10-prestao važiti, 9/11) - dalje u tekstu: Pravilnik, u poglavlju V. "Standard elaborata prostornog plana", članak 25. navodi:

"U grafičkom dijelu izmjena i/ili dopuna prostornog plana prikazuje se granica obuhvata u kojem se mijenja ili dopunjava određeni dio prostornog plana."

Grafičkim dijelom Prijedloga izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba za ponovnu javnu raspravu - dalje u tekstu: GUP, niti na koji način nisu prikazana područja/lokacije u kojima se predmetni plan izmijenio u odnosu na Prijedlog GUP-a na prvoj javnoj raspravi.

Temeljem čl. 104. stavka 3. ZPU nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni. Stoga je sudionicima ponovne javne rasprave onemogućen  uvid u učinjene izmjene koje su sukladno čl. 25. Pravilnika trebale i morale biti jasno i nedvosmisleno označene u grafičkom dijelu GUP-a. Takva praksa inače je posve uobičajena u izradi izmjena i dopuna prostornih planova u RH.

Isti pristup primijenjen je i u tekstualnom dijelu GUP-a, jer je u prikazu izmjena i dopuna Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba označen samo tekst koji se:

 • briše Prijedlogom izmjena i dopuna Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba 2017. i 2019. (crveno)
 • dodaje Prijedlogom izmjena i dopuna Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba 2017. i 2019. (plavo)
 • dodaje na temelju očitovanja Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, na Konačni prijedlog izmjena i dopuna Plana, KLASA:350-02/19-12/3, URBROJ:531-06-19-5, od 8.srpnja 2019. (zeleno),

a nije označen tekst koji se promijenio nakon prve javne rasprave, što također otežava/onemogućuje sudionicima ponovne javne rasprave uvid u dijelove GUP-a koji su promijenjeni, a na koje se jedino mogu dati primjedbe/prijedlozi.

Nadalje, nakon izrade komparacije oba prikaza predloženih Izmjena i dopuna uočeno je više nepravilnosti i neusklađenosti prilikom naznačivanja dijelova prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni, što je, između ostalog, posljedica već navedene loše pripreme prikaza. U nastavku navodimo nekoliko primjera takvih neusklađenosti:

 • Čl. 6. stavak 4. - Prijedlogom izmjena i dopuna Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba 2017. dodani stavak 4. je glasio: DPU - detaljni plan uređenja, zakonski izjednačen sa UPU-om.
 • Prilikom izrade prikaza Izmjena i dopuna odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba za ponovnu javnu raspravu navedeni stavak nije naznačen kao dio Prijedloga koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni, u ovom slučaju brisani. U ostatku Prijedloga također je vidljiv isti princip ne prikazivanja izmjena i dopuna (brisanja i dodavanja dijelova teksta) u odnosu na prvi prijedlog. Kao što je već i ranije navedeno, tako pripremljeni prikaz ne omogućava široj javnosti jasan prikaz svih izmjena i dopuna, tj. dijelova prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni, što otežava i pisanje samih prijedloga i primjedbi. Stoga smatramo da je navedeni stavak kao i sve ostale izmjene u tekstu potrebno jasno prikazati.
 • Čl. 6. stavak 23. - Prijedlogom izmjena i dopuna Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba 2017. na kraju stavka brisan je dio teksta koji je glasio: Lokalne uvjete određuje Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba kao sastavni dio smjernica koji je ovim Prijedlogom brisan.
 • Smatramo da je navedene korekcije stavka, kao i sve ostale izmjene u tekstu potrebno jasno prikazati.
 • Čl. 8 stavak 2. - Prijedlogom izmjena i dopuna Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba 2019. dodani stavak glasi: Ovom je odlukom predviđena mogućnost daljnjeg razgraničenja unutar namjena iz ovoga članka izradom urbanističkih planova uređenja.
 • Navedeni dio teksta nije naznačen kao tekst koji se dodaje ovim Prijedlogom, što predstavlja, između ostalog, i tehničku neusklađenost ovog prikaza izmjena. Smatramo da je navedene korekcije stavka kao i sve ostale izmjene u tekstu potrebno jasno prikazati.
 • Čl. 10. stavak 3. - Prijedlogom izmjena i dopuna Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba 2019. stavak glasi: Pretežitost namjene na zonu, a ne na građevnu česticu. U odnosu na prvi prijedlog brisan je dio teksta „definira se u odnosu“ koji je sastavni dio izvorne Odluke o donošenju.
 • Navedeni dio teksta potrebno je naznačiti kao dio koji se briše ovim Prijedlogom. Također smatramo da je ovom izmjenom stavak nedovoljno jasno artikuliran pa ga je potrebno doraditi.

Iz gore navedenih primjera vidljiva je poprilična tehnička neusklađenost pripremljenog Prikaza, te smatramo da je potrebno korigirati sve tehničke neusklađenosti i pripremiti Prikaz koji jasno prezentira sve promjene unutar dijelova prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni.

S obzirom da je prema podacima iz Izvješća o javnoj raspravi održanoj od 12. do 26. rujna 2017. godine prihvaćenih primjedbi bilo 511, a djelomično prihvaćenih 401, riječ je o ukupno 912 izmjena bilo u tekstualnom, bilo u grafičkom dijelu GUP-a koje su isključivi predmet ponovne javne rasprave, a da pri tome nisu bile niti na koji način opisane, navedene ili označene.

Zaključno, ovako pripremljen prikaz nedovoljno je jasan čak i stručnoj, a pogotovo široj javnosti jer nisu jasno vidljivi dijelovi prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni na koje se samo i mogu podnositi nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe, te se nisu ispoštovala načela prostornog uređenja koja su utvrđena člancima 7. i 14. ZPU, u kojima se među glavnim načelima prostornog uređenja navodi i načelo javnosti i slobodnog pristupa informacijama, podacima i dokumentima značajnima za prostorno uređenje.

Kako je pripremljenim prikazom izrađenim u suprotnosti sa čl. 25. Pravilnika onemogućeno šire sudjelovanje javnosti potrebno je, nakon izrade svih korekcija, plan uputiti na drugu ponovnu javnu raspravu.

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba objavljen na stranicama Grada Zagreba vezan uz ponovnu javnu raspravu nije izrađen u skladu s Odlukom o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba i čl. 78., 79. i 201. Zakona o prostornom uređenju

Točkom "Ciljevi i programska polazišta izmjena i dopuna plana", čl. 6. stavak 2. alineja 11. Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba ("Službeni glasnik Grada Zagreba" br. 15/15) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba ("Službeni glasnik Grada Zagreba" br. 12/16) - dalje u tekstu: Odluka o izradi, navodi se da se, uzimajući u obzir utvrđene ciljeve, u programska polazišta za izmjenu i dopunu Plana uključuju:

 • "izmjene i dopune Odluke i Elaborata Plana po osnovi provjere usklađenosti Plana sa Zakonom, drugim zakonima i propisima, te planom više razine i usklađenja s njima;"

Člankom 78. st.1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 153/13, 65/17,114/18 i 39/19) - dalje u tekstu: ZPU, navodi se:

"(1) Generalni urbanistički plan određuje:

1. neizgrađeni dio građevinskog područja naselja i izdvojenog građevinskog područja izvan naselja za koje se donosi generalni urbanistički plan te neuređeni dio tih područja

2. dio građevinskog područja naselja i izdvojenog građevinskog područja izvan naselja, planiran za urbanu preobrazbu i urbanu sanaciju

3. obuhvat urbanističkih planova uređenja koji se prema ovom Zakonu donose za građevinsko područje naselja i izdvojeno građevinsko područje izvan naselja koje određuje grad, odnosno općina."

Člankom 201. st.1. ZPU određeno je da su jedinice lokalne samouprave dužne dopuniti prostorne planove uređenja velikih gradova, gradova ili općina, odnosno Prostorni plan Grada Zagreba na način da u njima odrede neuređene dijelove građevinskih područja i izgrađene dijelove tih područja planirane za urbanu preobrazbu u skladu sa ZPU, a da se do ispunjenja te obveze neuređenim dijelom građevinskog područja smatraju neizgrađeni dijelovi građevinskog područja određeni prostornim planovima uređenja velikih gradova, gradova ili općina, odnosno Prostornim planom Grada Zagreba, koji su na snazi na dan stupanja na snagu ZPU.

Dopunama Prostornog plana Grada Zagreba ("Službeni glasnik Grada Zagreba" br. 26/15) izvršeno je usklađenje sa ZPU na način da je utvrđen uređeni i neuređeni dio građevinskih područja za 68 naselja južnog i istočnog dijela Grada Zagreba te za građevinska područja dijela naselja Grada Zagreb i dijela naselja Sesvete, koja su međutim izvan granica područja obuhvata GUP-a grada Zagreba i GUP-a grada Sesveta.

To znači da se u postupku izrade Izmjena i dopuna GUP-a grada Zagreba nije poštovao jedan od ciljeva utvrđenih Odlukom o izradi, a koji navodi potrebu usklađenja plana sa ZPU, niti je izvršeno određivanje neuređenih dijelova građevinskih područja na području obuhvata GUP-a, koje (obzirom da isto nije učinjeno u Prostornom planu Grada Zagreba) nedvojbeno nalaže ZPU u čl. 201.

S obzirom da GUP-om nisu određeni neuređeni dijelovi građevinskog područja, postavlja se pitanje temeljem koji su kriterija utvrđeni obuhvati obvezne izrade urbanističkih planova uređenja, obzirom da je čl. 79. st.1. ZPU propisano da se urbanistički plan uređenja donosi obvezno za neuređene dijelove građevinskog područja (i za izgrađene dijelove tih područja planiranih za urbanu preobrazbu ili urbanu sanaciju unutar građevinskog područja). Do donošenja urbanističkog plana uređenja, ili propisivanja uvjeta provedbe zahvata u prostoru s detaljnošću propisanom za urbanistički plan uređenja, ne može se izdati akt lokacijska dozvola i građevinska dozvola za građenje nove građevine (osim za iznimke navedene st.4. predmetnog članka).

Nadalje, vezano na čl.78. st.1. t.2. ZPU, GUP-om nisu određena područja za koje je propisana obveza izrade UPU-a za urbanu sanaciju i urbanu preobrazbu. Područja nezakonite gradnje spominju se u čl. 72. st.2. (naziv „bespravne“ zamijenjen nazivom „neplanske“) te se nadalje u čl. 99. st.5. navodi da se u svrhu sanacije „može izrađivati“ UPU. Navedeno nije u skladu sa ZPU te se u čl. 99. st.5. moraju izrijekom navesti područja za koja je propisana urbana sanacija sukladno analizi danoj u obrazloženju GUP-a – kartogram 5. Isti članak je potrebno dopuniti i područjima planiranim za urbanu preobrazbu sukladno ZPU, a koja su također prikazana u obrazloženju plana – kartogram 6.

Stoga je GUP, sukladno ZPU i Odluci o izradi, potrebno dopuniti određivanjem neuređenih dijelova građevinskih područja i područja za urbanu sanaciju i urbanu preobrazbu te sukladno navedenom redefinirati obvezu izrade urbanističkih planova uređenja.

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba objavljen na stranicama Grada Zagreba vezan uz ponovnu javnu raspravu nije izrađen u skladu sa čl. 78 - 80. i 114. Zakona o prostornom uređenju

Člankom 78. st.3. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) - dalje u tekstu: ZPU, navodi se:

"(3) Generalni urbanistički plan može za dijelove građevinskog područja za koje se prema ovom Zakonu obvezno donosi urbanistički plan uređenja propisivati uvjete provedbe zahvata u prostoru s detaljnošću propisanom za urbanistički plan uređenja."

Ukidanje obvezne izrade pojedinih urbanističkih planova uređenja - dalje u tekstu: UPU, u najvećoj mjeri unutar niskokonsolidiranih gradskih područja (npr: UPU Čulinec Trnava, UPU Čulinečka cesta, UPU Dugave-jug, UPU Grana, UPU Jamine Orešje, UPU Klara, UPU Melinište, UPU Park Granešina, UPU Savišće, UPU Stara Loza - Donje Prečko), od koji su neki značajne površine, npr:

 • UPU Dugave jug: gospodarska namjena – poslovna (K1), P= cca 147.000 m2
 • UPU Grana: gospodarska namjena – poslovna (K1), P=cca 119.000 m2
 • UPU Park Granešina: namjena sport bez gradnje (R2), P= cca 240.000 m2

i nadalje nema za posljedicu određivanje uvjeta provedbe zahvata u prostoru s detaljnošću propisanom za UPU, što je obveza prema ZPU i na što se u konačnosti očitovalo nadležno Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, tražeći dopunu u fazi davanja suglasnosti na GUP.

Uvjeti provedbe zahvata u prostoru s detaljnošću propisanom za UPU navedeni su samo u čl. 101. st. 13. koji se odnosi na gradske projekte. Međutim, niti jedan od "ukinutih" UPU-ova nije gradski projekt. Gradski projekt međutim nije, kao UPU, podzakonski akt koji se donosi u proceduri utvrđenoj ZPU te ga nije moguće zamijeniti s programskim rješenjem za natječaj. Naime, sukladno čl. 93. ZPU natječaj može biti jedino podloga za izradu UPU-a, a nikako ne može propisivati uvjete za provedbu ili zamijeniti izradu UPU-a. To se posebice odnosi na iznimku kojom se povećava kis, kao što je to navedeno u čl. 59. st.3. t.8. Prikaza Izmjena i dopuna Odluke o donošenju GUP-a grada Zagreba te je u istom stavku potrebno umjesto "natječaj ili UPU" napisati samo "UPU".

Propisivanje uvjeta provedbe zahvata u prostoru s detaljnošću UPU - a nalagalo bi poštivanje odredbi članaka 78. - 80. ZPU, pri čemu se posebno naglašava potreba:

 • detaljne podjele područja na posebne prostorne cjeline s obzirom na njihovu namjenu,
 • prikaz građevnih čestica namijenjenih za građenje, odnosno uređenje površina javne namjene
 • i druge detaljne uvjete korištenja i uređenja prostora te građenja građevina,

sve na područjima na kojima je GUP-om ukinuta obveza izrade UPU-a, i to u tekstualnom i grafičkom dijelu GUP-a.

Nadalje, postoji i neusklađenost pojedinih članaka u Prikazu Izmjena i dopuna Odluke o donošenju GUP-a grada Zagreba: konkretno u čl. 101. st.1. navodi se da se GUP-om omogućuje izrada gradskih projekata i određuje postupak provođenja gradskog projekta s obvezom izrade urbanističkih planova uređenja u skladu sa Zakonom. U st. 13. istog članka 101. navodi se pak da uvjeti provedbe gradskog projekta moraju biti propisani s detaljnošću za urbanistički plan uređenja, sukladno Zakonu, što je u suprotnosti i sa st. 1. istog članka i s odredbama čl. 82. st. 2. i 83. st.2. u Prikazu Izmjena i dopuna Odluke o donošenju GUP-a grada Zagreba. Na primjer, čl. 82. ukinuta je obveza izrade UPU Ciglana, a u čl 101. se nalazi na popisu gradskih projekata s obvezom izrade UPU-a sukladno ZPU.

Stoga je GUP, sukladno ZPU, potrebno dopuniti propisivanjem uvjeta provedbe zahvata u prostoru s detaljnošću UPU-a, za sva područja na kojima je predloženo ukidanje obveze njihove izrade, a za koje je obveza izrade definirana ZPU.

4.            Prijedlog izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba objavljen na stranicama Grada Zagreba vezan uz ponovnu javnu raspravu nije izrađen u skladu sa čl. 62. i 114. Zakona o prostornom uređenju

Članak 101. st. 5. Prikaza Izmjena i dopuna Odluke o donošenju GUP-a grada Zagreba navodi da se "gradski projekti izuzimaju iz popisa prostora na koje se odnose pojedina urbana pravila navedena u člancima od 58. do 83. ove odluke".

Navedena odredba nema uporište u čl. 62. i 114. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) - dalje u tekstu: ZPU, jer se svaki zahvat u prostoru treba provoditi u skladu s prostornim planom (u ovom slučaju s GUP-om) koji, u slučaju da ne postoji obveza izrade plana užeg područja, mora jasno i nedvojbeno propisati najveće dopuštene uvjete za gradnju građevina, a ne prepustiti mogućnost da se gradskim projektom propišu drugačiji (blaži!) kvantitativni i kvalitativni uvjeti i mjere za provedbu zahvata u prostoru od onih propisanih GUP – om, već se kako je navedeno u čl. 62. ZPU mogu propisati stroži kvantitativni i kvalitativni uvjeti, odnosno viši prostorni standard.

Stoga je GUP-om, sukladno ZPU, potrebno nedvojbeno odrediti max. kvantitativne i kvalitativne uvjete i mjere za provedbu zahvata u prostoru.

5.            Prijedlog izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba objavljen na stranicama Grada Zagreba vezan uz ponovnu javnu raspravu i dalje nije usklađen sa čl. 61.st.2. Zakona o prostornom uređenju i Prostornim planom Grada Zagreba

Unatoč korekcijama izvršenim temeljem očitovanja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Prijedlog izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba za ponovnu javnu raspravu koji se odnosi na prostor Hipodroma, Zagrebačkog Velesajma i igrališta NK Lokomotive i dalje nije usklađen s odredbom čl. 61. st. 2. ZPU, odnosno s Prostornim planom Grada Zagreba ("Službeni glasnik Grada Zagreba" br. 8/01, 16/02, 11/03, 2/06, 1/09, 8/09, 21/14, 23/14 i 22/17) - dalje u tekstu: PPGZ.

Iz grafičkih prikaza i odredbi za provođenje predmetnih izmjena i dopuna GUP-a, vidljivo je kako nositelj ovih izmjena i dopuna nije postupio prema uputama Ministarstva te je i u prijedlogu Plana za ponovljenu javnu raspravu za prostor Hipodroma uz dosadašnju sportsko-rekreacijsku namjenu (R1) dodao tematski park (Z3) i mješovitu namjenu (M), dok je za igrališta NK Lokomotiva te prostor Zagrebačkog velesajma ostavljena namjena identična onoj za koju je Ministarstvo odbilo dati suglasnost, između ostalog i zbog neusklađenosti s planom višeg reda.

Točkom 2.3.1.12. Odredbi za provedbu PPGZ-a navedeno je da:

"Vrsta sporta i rekreacije označena simbolima u obuhvatu GUP-a grada Zagreba i GUP-a Sesveta je načelna, a detaljnija namjena određuje se GUP-om grada Zagreba i GUP-om Sesveta, odnosno urbanističkim planovima uređenja."

Naglasak je na vrsti "sporta i rekreacije", a nikako ne na uvođenju drugih namjena - prvenstveno mješovite namjene, ali i poslovne te javne i društvene namjene, te se stoga izvršena korekcija kojom se, za prostor Hipodroma, utvrđuje "pretežitost zone sporta i rekreacije s izgradnjom" (R1) u odnosu na ostale planirane namjene - "tematski park" (Z3) i "mješovita namjena" (M) i dalje ne može smatrati u skladu s PPGZ-om.

Nadalje, način prikaza tri različite namjene na području Hipodroma, odnosno dvije različite namjene na prostoru Zagrebačkog Velesajma, a da pri tome nije riječ o površinama istovrsne namjene (npr. stambene ili gospodarske ili sportsko-rekreacijske), bez njihovog međusobnog razgraničenja i bez da se zna koji je njihov međusobni omjer, u  konačnici mogu dovesti do prevladavanja mješovite namjene za ta područja te prekomjerne izgradnje poslovnih i stambenih građevina.

Osim toga, potpuno je nejasno na osnovu kojih stručnih podloga su izvršene ovakve drastične prenamjene na tim prostorima. Stoga je potrebno prije svega uskladiti odredbe u Konačnom prijedlogu GUP-a s odredbama PPZG-a te ostaviti namjene R1 za Hipodrom i igralište NK Lokomotive, te K1 za područje Velesajma kako se ne bi kršile odredbe Zakona o prostornom uređenju, prije svega čl. 61. st. 2 Zakona.

Navedeni prikaz nije u skladu niti s Uredbom o informacijskom sustavu prostornog uređenja ("Narodne novine", br. 115/15), kojom su među ostalima propisana pravila u vezi s izradom prostornog plana. Člankom 3. navedene Uredbe utvrđena je obveza topološke uređenosti prostornih podataka koja podrazumijeva da su poligoni koji ih opisuju zatvoreni, da se poligoni u istom sloju ne preklapaju međusobno.

Napominje se da je usklađenje GUP-a sa Zakonom, drugim zakonima i propisima, te planom više razine jedno od ciljeva i programskih polazišta utvrđenih Odlukom o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba ("Službeni glasnik Grada Zagreba" br. 15/15) i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba ("Službeni glasnik Grada Zagreba" br. 12/16).

Stoga je GUP, u dijelu koji se odnosi na prostore Hipodroma, Zagrebačkog Velesajma i igrališta NK Lokomotiva potrebno uskladiti s PPGZ-om, u skladu s odredbom čl. 61. st. 2. ZPU.

6.            Procedura izrade Izmjena i dopuna GUP-a nije provedena sukladno čl. 88. st.1. ZPU

Člankom 88. st.1. ZPU navedeno je:

"(1) Nositelj izrade po objavi odluke o izradi prostornog plana obavještava javnost o izradi prostornog plana na mrežnoj stranici jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i kroz informacijski sustav putem Zavoda."

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba ("Službeni glasnik Grada Zagreba" br. 12/16), za razliku od Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba ("Službeni glasnik Grada Zagreba" br. 15/15), nije objavljena u informacijskom sustavu prostornog uređenja.

Stoga je potrebno predmetnu Odluku objaviti na način propisan ZPU-om.

 

B)            PREDLOŽENE IZMJENE I DOPUNE POJEDINIH PLANSKIH ODREDBI KOJE SU PREDMET POSTUPKA PONOVNE JAVNE RASPRAVE

7.            Prijedlog izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba objavljen na stranicama Grada Zagreba vezan uz ponovnu javnu raspravu koji se odnosi na prostor Zagrebačkog Velesajma nije izrađen tako da uvaži znanstveno i stručno utvrđene činjenice što je obaveza definirana čl. 7. i 9. Zakona o prostornom uređenju

Dosadašnja praksa izrade prostornih planova nije omogućavala korištenje jedne boje koja označava jednu namjenu na karti plana i dvije ili tri različite slovne oznake nad tom bojom, koje označavaju više pojedinih namjena određenog prostora. Ovaj način prikaza koji se kroz GUP Zagreba iz 2016. krenuo prakticirati, a sada se i nadalje pokušava koristiti, nije stručno, a ni zakonodavno opravdan i svakako je podložan različitim manipulacijama, što je vidljivo, između ostalog, i dalje na kartografskom prikazu 1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, Zagreb - 44. koji se odnosi na prostorni obuhvat Zagrebačkog Velesajma.

Nastavno na spomenuti kartografski prikaz unutar dokumenata objavljenih na stranicama Grada Zagreba uz ponovnu javnu raspravu nalazimo na nekoliko vezanih izmjena za prostor Zagrebačkog Velesajma unutar tekstualnog dijela plana koji su naznačeni kao dijelovi dodani na temelju očitovanja Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja:

 • Čl. 13. stavak 8. - Prijedlogom izmjena i dopuna Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba 2019. stavak glasi: "Iznimno, na prostoru Velesajma, moguće je planiranje i svih sadržaja mješovite namjene, kao i svih sadržaja javne i društvene namjene, u smislu ove odluke;"
 • vezano na spomenuti predmetni obuhvat navodi se i dodani dio teksta u čl. 77. stavak 3. podstavak b) 24. koji glasi: "Iznimno, na prostoru Velesajma, moguće je planiranje i svih sadržaja mješovite namjene, kao i svih sadržaja javne i društvene namjene, u smislu ove odluke."

Navedene iznimke u potpunosti su neprihvatljive i netransparentne s obzirom na javnost iz više razloga:

 • Područje Zagrebačkog velesajma Razvojnom strategijom prepoznato je kao jedan od strategijskih gradskih projekata Grada Zagreba - Zagrebački velesajam - inovativno urbano područje - koji ima za cilj provesti urbanu i gospodarsku transformaciju zapuštenog i zatvorenog kompleksa Zagrebačkog velesajma u „inovativnu gradsku četvrt“ (innovation district) te otvoriti taj prostor, novim gospodarskim konceptom i novim sadržajima i izgradnjom učiniti ga privlačnim, kako građanima tako i investitorima. Zagrebački Velesajam predstavlja najveće zemljište u vlasništvu Grada Zagreba koje je opremljeno komunalnom infrastrukturom. Gradski projekti su projekti uređenja prostora koji su od strategijskog značenja za grad, a osobito pridonose razvoju Zagreba u skladu s Razvojnom strategijom. Cilj je podizanje kvalitete života u gradu kao i podizanje vrijednosti grada kako bi se pribavljena dobit reinvestirala u nove gradske vrijednosti. Za potrebe razvoja područja Zagrebačkog velesajma, u veljači 2015. izrađene su Programske smjernice i program sadržaja strateškoga gradskog projekta Zagrebački velesajam (SGP ZV), u lipnju 2018. prezentiran je Program gradskog projekta sukladno Odluci o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/07, 8/09, 7/13, 9/16, 12/16 - pročišćeni tekst).
 • Na kartografskom prikazu 4. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA - 4a Urbana pravila uklonjena je oznaka kojom se omogućava izrada gradskog projekta i određuje postupak provođenja gradskog projekta, što je vidljivo i u korigiranom dijelu teksta čl. 101. stavak 3. unutar čijeg popisa od 15. područja se više ne nalazi prostor Zagrebačkog Velesajma.

Obaveza definirana čl. 7. i 9. ZPU nalaže da se upoznavanje, provjera i procjena mogućnosti korištenja i razvoja prostora te odabir planskih rješenja u izradi, donošenju i provedbi prostornih planova temelji na primjeni suvremenih znanstvenih i stručnih postignuća, ovim izmjenama, uklonjena je oznaka mogućnosti izrade gradskog projekta na prostoru Zagrebačkog Velesajma i time je uklonjena obaveza raspisivanja daljnjih procedura temeljenih na do sada izrađenim stručnim podlogama. Iz do sada izrađenih dokumenta vezanih za predmetni obuhvat vidljiv je izniman potencijal i značaj koji taj prostor ima za Grad Zagreb, stoga je potrebno pomno izabrati buduće namjene. Sve gore navedene izmjene otvaraju veliki prostor za različite manipulacije za predmetni obuhvat tijekom nastavka formalnih procedura bez ikakvih zaštitnih mehanizama i mehanizama kontrole provedbe.

Stoga je iz čl. 13. potrebno ukloniti st. 8. te iz čl. čl. 77. stavak 3. podstavak b) 24.. Također je potrebno na prostoru Zagrebačkog Velesajma zadržati oznaku mogućnosti izrade gradskog projekta te uskladiti s čl. 101. stavak 3., kako bi se uklonila mogućnost netransparentnog i od zainteresirane javnosti nekontroliranog planiranja unutar navedenog obuhvata.

8.            Prijedlog izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba objavljen na stranicama Grada Zagreba vezan uz ponovnu javnu raspravu koji se odnosi na prostor Hipodroma nije izrađen tako da uvaži znanstveno i stručno utvrđene činjenice što je obaveza definirana čl. 7. i 9. Zakona o prostornom uređenju

Kao što je navedeno u prethodnoj točci, dosadašnja praksa izrade prostornih planova nije omogućavala korištenje jedne boje koja označava jednu namjenu na karti plana i dvije ili tri različite slovne oznake nad tom bojom, koje označavaju više pojedinih namjena određenog prostora. Takav način prikaza, bez njihovog međusobnog razgraničenja, nije niti u skladu s Uredbom o informacijskom sustavu prostornog uređenja ("Narodne novine", br. 115/15), kojom je u članku 3. između ostalog utvrđena obveza topološke uređenosti prostornih podataka koja podrazumijeva da su poligoni koji ih opisuju zatvoreni i da se poligoni u istom sloju ne preklapaju međusobno. Ovaj  način prikaza i dalje je vidljiv na kartografskom prikazu 1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, Zagreb - 44. koji se odnosi na prostor Hipodroma.

Nastavno na spomenuti kartografski prikaz unutar dokumenata objavljenih na stranicama Grada Zagreba uz ponovnu javnu raspravu nalazimo na nekoliko vezanih izmjena za prostor Hipodroma unutar tekstualnog dijela plana koji su naznačeni kao sastavni dio ovih Izmjena i dopuna ili kao dijelovi dodani na temelju očitovanja Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja:

 • Čl. 14. stavak 5. - Prijedlogom izmjena i dopuna Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba 2019. stavak glasi: "Iznimno, na prostoru Hipodroma moguće je planiranje i svih sadržaja javne i društvene namjene, kao i svih sadržaja tematskog parka i mješovite namjene, u smislu ove odluke;"
 • vezano na spomenuti predmetni obuhvat navodi se i dodani dio teksta u čl. 77. stavak  3. podstavak c) 12. koji glasi: "iznimno, na prostoru Hipodroma moguće je planiranje i svih sadržaja javne  i društvene namjene, kao i svih sadržaja tematskog parka i mješovite namjene, u smislu ove odluke;"
 • u čl. 77. stavak  3. podstavak c) 12. brisan je dio teksta koji glasi:" iznimno, za gradnju i uređenje prostora Hipodroma obvezna je prethodna izrada krajobrazne studije; ostali parametri prema detaljnim pravilima;"

Iako je temeljem istupa stručne javnosti vraćen veći dio zone Hipodroma u prvotnu namjenu ozelenjenog prostora sporta i rekreacije što je vidljivo iz dokumenata objavljenih na stranicama Grada Zagreba uz ponovnu javnu raspravu, gdje je za prostor Hipodroma uvrštena i treća mogućnost, većinska namjena R1 – sport i rekreacija s mogućnosti gradnje; u odredbama za provođenje, kao što je i ranije u tekstu navedeno, također je uvršteno da je prostor Hipodroma pretežno sportsko rekreacijske namjene s mogućnošću mješovite namjene i tematskog parka. Obaveza definirana čl. 7. i 9. ZPU nalaže da se upoznavanje, provjera i procjena mogućnosti korištenja i razvoja prostora te odabir planskih rješenja u izradi, donošenju i provedbi prostornih planova temelji na primjeni suvremenih znanstvenih i stručnih postignuća, dok se predloženim izmjenama za gradnju i uređenje prostora Hipodroma ukida obveza prethodne izrade krajobrazne studije.

Pri tome se naglašava da je područje Hipodroma u Prostornom planu Grada Zagreba ("Službeni glasnik Grada Zagreba" br. 8/01, 16/02, 11/03, 2/06, 1/09, 8/09, 21/14, 23/14 i 22/17) na kartografskom prikazu br. 3.A. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Uvjeti korištenja" označeno kao "vrijedni krajolik", a vezano na točku 7.1.2. "Drugi vrijedni dijelovi prirode-krajobrazne vrijednosti (dijelovi prirode koji se preporučuju za zaštitu", gdje se prostor Hipodroma štiti kao dio priobalja Save (uz Savsku Opatovinu, Mladoles, Jarun, SRC Mladost, Bundek, Komersko-Žitnjačka šuma i Poloj). Istom točkom navodi se:

"U vrijednom krajoliku mogu se obavljati radnje koje ne narušavaju izgled i ljepotu takvog predjela, ne mijenjaju karakterističnu konfiguraciju terena i zadržavaju tradicionalni način korištenja kultiviranog krajobraza.

Posebno će se štititi krajobrazni elementi, izgled izgrađenih i neizgrađenih površina, šuma, livada, voćnjaka, oranica, autohtone šumske zajednice i druge zajednice, te karakteristične i vrijedne vizure.

Uređivat će se i očuvati prirodni tokovi rijeka, potoka i pritoka, osobito oni svrstani u I. kategoriju, od degradacije i održavanjem vodotoka spriječiti zagađenje.

Građevine se u vrijednom krajoliku mogu dograđivati i izgrađivati samo unutar građevinskih područja naselja.

Nove građevine ne smiju prelaziti karakteristične gabarite naselja odnosno njegove povijesne strukture, te će se izbjegavati unošenje volumena, oblika i građevinskih materijala koji nisu primjereni ambijentu i tradiciji građenja.

Nova izgradnja i sadržaji svojom veličinom, oblikom, funkcijom, te građevinskim materijalom moraju biti primjereni krajobrazu kako ne bi utjecali na promjenu njegovih obilježja zbog kojih je određen vrijednim."

S obzirom da navedene izmjene otvaraju veliki prostor za različite manipulacije za predmetni obuhvat tijekom nastavka formalnih procedura bez ikakvih zaštitnih mehanizama i mehanizama kontrole provedbe, iz čl. 14. potrebno je ukloniti st. 5. te iz čl. 77. stavak 3. podstavak c) 12., također je potrebno na prostoru Hipodroma zadržati obvezu prethodne izrade krajobrazne studije, kako bi se stručno i znanstveno utvrdile zatečene vrijednosti i postavile smjernice i zaštitne odredbe za njegovo planiranje.

9.            Prijedlog izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba objavljen na stranicama Grada Zagreba vezan uz ponovnu javnu raspravu koji se odnosi na područje Golf igrališta u Blatu koji se odnosi na čl. 14. st.11. i čl. 77. st. 3 podtočka d) točka 5. nije u skladu s čl. 49.st.5. Zakona o prostornom uređenju

U čl. 14. st. 1. jasno stoji kako se u R2 zoni namjene mogu uređivati otvorena igrališta te manji prateći prostori. Moguća je gradnja građevina što upotpunjuju i služe osnovnoj djelatnosti. Prethodnim pogodovanjima koja su omogućila izgradnju urbanih vila pod krinkom sporta i rekreacije je taj prostor već devastiran prekomjernom izgradnjom. Urbane vile nikako ne spadaju u kategoriju građevina što upotpunjuju i služe osnovnoj djelatnosti. Dodatnim povećanjem ukupnog GBP-a će nastati još veća devastacija prostora.

Određivanje uvjeta za gradnju golf igrališta u Blatu potrebno je uskladiti sa čl. 49.st 5. Zakona o prostornom uređenju: "Prostor izvan građevinskog područja na kojem se namjerava graditi igralište za golf može se planirati tako da je najveća dopuštena izgrađenost pratećim sadržajima u obuhvatu zahvata u prostoru golf igrališta određena na način da je kig 0,02, a kis 0,05, s tim da se za izračun kig-a i kis-a ne može uzeti veća obračunska površina od 120 ha za igralište s 18 polja, a ista se može planiranjem daljnjih devet polja povećati za najviše 40 ha, odnosno planiranjem daljnjih 18 polja za najviše 80 ha, odnosno sa st.9. predmetnog članka kojim se određuje: "Za građenje igrališta za golf i sportsko-rekreacijskog igrališta na otvorenom (....) planira se obuhvat zahvata u prostoru i građevne čestice zgrada unutar obuhvata zahvata u prostoru.

Stoga je iz čl. 14. potrebno izbaciti stavak 11. koji glasi: "Iznimno, na području Golf igrališta u Blatu ukupni GBP može biti veći od propisanog uz uvjet da kin zone nije veći od 0,03", kao i iz čl. 77. st. 3. podtočka d) sportsko-rekreacijska namjena -sport bez gradnje točka 5. koja glasi: "Iznimno, na području Golf igrališta u Blatu ukupni GBP može biti veći od propisanog uz uvjet da kin zone nije veći od 0,03."

10.          Prijedlog izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba objavljen na stranicama Grada Zagreba vezan uz ponovnu javnu raspravu kojim se omogućuje gradnja javnih podzemnih garaža prema Prometnoj studiji nije izrađen tako da uvaži načela prostornog uređenja što je obaveza definirana čl. 7., 8., 9., 10., 11. i 12. Zakona o prostornom uređenju

U izradi i donošenju razvojnih dokumenata (strategija, planova, programa i sl.), propisa i drugih općih akata od utjecaja na prostor, koji se donose na temelju posebnih propisa, te prilikom njihove provedbe mora se uvažavati načelo integralnog pristupa u prostornom planiranju i druga načela prostornog uređenja i s tim u vezi ujednačenost mjera između različitih gospodarskih i upravnih područja koje utječu na prostorni razvoj i korištenje prostora, osobito radi postizanja uravnotežene prostorne održivosti u procesima kojima se utječe na preobrazbu naselja, korištenje prirodnih dobara, zaštitu prirode i okoliša te na razvoj djelatnosti i infrastrukture te njihova razmještaja u prostoru.

Prometna studija - “Analiza prometne potrebe izgradnje javnih parkirališnih garaža na području Donjeg grada s ciljem unapređenja održivog prometnog sustava grada Zagreba” izrađena u travnju 2019. od strane Prometnog fakulteta u Zagrebu stoga eventualno može poslužiti kao stručna podloga koja bi trebala rezultirati jasnim i nedvojbenim uvjetima za smještaj javnih parkirališnih garaža u GUP-u. S obzirom na datum izrade studije, vidljivo je kako nije izrađena kao stručna podloga, nego kao opravdanje za plansku odredbu prethodno uvrštenu u izmjene i dopune GUP-a. Ovo je posebno vidljivo jer se u navedenoj Prometnoj studiji na početku posebno ističe nemogućnost gradnje ispod parkovnih površina, da bi u nastavku na više mjesta kroz studiju sugerirana upravo lokacija ispod Trga Republike Hrvatske.

Unutar dokumenata objavljenih na stranicama Grada Zagreba uz ponovnu javnu raspravu nalazimo na nekoliko vezanih izmjena kojima se omogućuje gradnja javnih podzemnih garaža prema Prometnoj studiji unutar tekstualnog dijela plana koji su naznačeni kao sastavni dio ovih Izmjena i dopuna:

 1. Čl. 15. stavak 5. - Prijedlogom izmjena i dopuna Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba 2019. stavak glasi: "Iznimno, omogućuje se gradnja javne podzemne garaže na dijelu površine Trga dr. Franje Tuđmana i na drugim lokacijama prema prometnoj studiji iz članka 39. ove odluke;"
 2. Čl. 39. stavak 9. - Prijedlogom izmjena i dopuna Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba 2019. stavak glasi: "Gradnja javnih garaža nije moguća na prostoru Gornjeg grada i Kaptola. Na prostoru omeđenom: ulicama Vlaškom, Bauerovom, Trgom Petra Krešimira IV., Hrvojevom, Borninom, Domagojevom, Branimirovom, Ul. Grgura Ninskog, južnim rubom Botaničkog vrta, Runjaninovom, Vodnikovom, Savskom, Ul. I. Kršnjavoga, Kačićevom i Ilicom, radi ograničenja motornog prometa u središtu grada, moguća je gradnja javnih garaža nakon izrade cjelovite prometne studije Donjeg grada. Odluku o izgradnji javnih garaža donosi Gradska skupština Grada Zagreba sukladno prometnoj studiji;"
 3. Čl. 39. stavak 10. - Prijedlogom izmjena i dopuna Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba 2019. stavak glasi: "U toj je zoni moguća gradnja garaža za potrebe stanovnika  i korisnika bloka i to prema normativu ovog članka, ali ne više od  dvije podzemne etaže, uz prethodnu provjeru prometne usklađenosti s užom i širom zonom izradom prometne studije osim ako u članku 59. ove odluke nije određeno drugačije i/ili je za lokaciju određena procedura gradskog projekta;"
 4. Čl. 59. stavak 8. - Prijedlogom izmjena i dopuna Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba 2019. stavak glasi: "gradnja javnih garaža nije moguća na prostoru Gornjeg grada i Kaptola. Na prostoru omeđenom ulicama: Vlaškom, Bauerovom, Trgom Petra Krešimira IV., Hrvojevom, Borninom, Domagojevom, Branimirovom, Ul. Grgura Ninskog, južnim rubom Botaničkog vrta, Runjaninovom,  Vodnikovom, Savskom, Ul. I. Kršnjavoga, Kačićevom i Ilicom, radi ograničenja motornog prometa u središtu grada, moguća je gradnja javnih garaža nakon izrade cjelovite prometne studije Donjeg grada. Odluku o izgradnji javnih garaža donosi Gradska skupština Grada Zagreba sukladno prometnoj studiji. U toj zoni moguća je gradnja garaža za potrebe stanovnika i korisnika bloka prema normativu iz članka 39. ove odluke, ali ne više od dvije podzemne etaže, uz prethodnu provjeru prometne usklađenosti s užom i širom zonom izradom prometne studije. Iznimno, omogućuje se gradnja javne podzemne garaže s pratećim sadržajima na lokaciji Srednjoškolskog igrališta sukladno uvjetima iz članka 14. ove odluke;"
 5. Čl. 59. stavak 9. - Prijedlogom izmjena i dopuna Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba 2019. stavak glasi: "unutar blokova Donjeg grada moguća je izgradnja garaža za potrebe stanovnika i korisnika bloka kapaciteta do maksimalno 100 PM (osim za prostore bloka Trg bana Jelačića - Petrinjska - Amruševa - Trg. N. Š. Zrinskoga – Praška i bloka Bornina - Erdödyjeva - Branimirova – Domagojeva u kojima kapacitet garaže može biti do maksimalno 200 PGM), maksimalne dubine 2 (dvije) podzemne etaže, i to prema normativu najviše 1 PGM/1 stan. Odobravanju gradnje garaža, prethodi izrada prometne studije kojom se utvrđuje prometna usklađenost s užom (blok) i širom zonom obuhvata (kontaktni blokovi);"
 6. Čl. 66. stavak 2. podstavak 1. 1.6.- Prijedlogom izmjena i dopuna Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba 2019. stavak glasi: "onemogućavanje gradnje ispod parkovnih površina, osim, iznimno, podzemne garaže ispod košarkaškog igrališta "Cibona" u Tuškancu i rekonstrukcije garaže sjeverno od zgrade Gradske uprave na Trgu Stjepana Radića koja uključuje izgradnju podzemne etaže i na drugim lokacijama prema prometnoj studiji iz članka 39. ove odluke."

Obaveza definirana čl. 9. ZPU o načelima prostornog uređenja, između ostalog, daje prednost očuvanju cjelovitosti i kvalitativnih značajki prostora, racionalnom i štedljivom korištenju prostora za izgradnju uz utvrđivanje prihvatljivog opterećenja prostora te isključivanju, odnosno smanjenju na prihvatljivu mjeru štetnog utjecaja na okoliš, prirodu, zdravlje ljudi te na korisnike prostora prilikom planiranja i provedbe zahvata u prostoru.

Navedene korekcije stoga su u potpunosti neprihvatljive i netransparentne s obzirom na to da u izrađenoj prometnoj studiji zapravo niti ne postoje konkretne preporuke za lokacije izgradnje novih garaža. Stječe se dojam da je svrha postojanja studije dati (manjkavu i neodređenu) legitimaciju gradnji javnih garaža na području Donjeg grada, a da u isto vrijeme ne postoje specifične lokacije novi javnih garaža, zbog čega sada Grad i pojedinačni privatni interes imaju slobodu odabrati bilo koju lokaciju, te na sličan način izraditi prometnu studiju usklađenosti sa zonom obuhvata, čime bi se zadovoljio formalni uvjet i zatim bi se moglo pristupiti procesu ishođenja dozvola za gradnju.

Veliki problem predstavlja i  činjenica da će u preko 90% blokova Donjeg grada nakon ovih Izmjena i dopuna GUP-a biti moguće izgraditi podzemne garaže za sve korisnike, a ne samo za stanovnike tih blokova. Grad Zagreb s najvećim dijelom poslovnih i administrativnih sadržaja zarobljen je unutar prostora Donjeg grada, što direktno utječe na strukturu njegovih korisnika. Donji grad ima tendenciju postati veliki hostel s poslovnim prostorima, a bez stalnog stanovništva.

Grad Zagreb nužno mora početi iskorištavati brownfield potencijale, prvenstveno uz željezničku prugu, kako bi disperzirao pritisak dnevne migracije s Donjeg grada na druge lokacije koje su bolje i kvalitetnije povezane javnim prijevozom. A Donjem gradu je potrebno vratiti izvornu namjenu stalnog stanovanja. Takvim bi pristupom nestala potreba za većim brojem parkirališno-garažnih mjesta unutar samih donjogradskih blokova. Stoga se traži brisanje svih izmjena u citiranim točkama iz razloga koji su prethodno navedeni.

Iz svih pobrojanih članaka potrebno je ukloniti odredbe koje omogućuju smanjenje zone zabrane izgradnje novih javih garaža na području Donjeg grada.

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba objavljen na stranicama Grada Zagreba vezan uz ponovnu javnu raspravu koji se odnosi na članak 59. stavak 12.  i čl. 92. st. 34. točka 15.

U prethodnoj točci dati su komentari koji su vezani na temu gradnje javnih podzemnih garaža prema prometnoj studiji gdje se pokušalo ukazati na nedostatke vezane uz predložene izmjene. Nastavno na spomenute izmjene vidljiva je mogućnost daljnjih malverzacija i devastacija na području Donjeg grada prilikom iščitavanja dodanog stavka kojeg donosimo u nastavku.

Unutar dokumenata objavljenih na stranicama Grada Zagreba uz ponovnu javnu raspravu nalazimo na izmjenu koja se odnosi na blokove Donjeg grada na kojima se planiraju kompleksni zahvati uređenja unutar tekstualnog dijela plana koji su naznačeni kao sastavni dio ovih Izmjena i dopuna:

 1. Čl. 59. stavak 12. - Prijedlogom izmjena i dopuna Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba 2019. stavak glasi: "za blokove Donjeg grada na kojima se planiraju kompleksni zahvati uređenja kojima se bitno mijenja njihova postojeća prostorna i građevinska struktura/morfologija bloka potrebno je prioritetno izraditi detaljnu konzervatorsku podlogu i studiju bloka te izraditi urbanistički plan uređenja;"
 2. Čl. 92. st. 34. točka 15. - Prijedlogom izmjena i dopuna Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba 2019. brisan je naznačeni dio teksta koji glasi: "za sve kompleksne zahvate uređenja blokova: Blok 'Badel' (Vlaška - Šubićeva - Martićeva - Derenčinova), Bornina - Erdỏdyjeva - Branimirova - Domagojeva, Kršnjavoga - Kačićeva - Jukićeva, Vlaška - Vončinina - Jurkovićeva - Petretićev trg, blok 'Franck', kojima se bitno mijenja njihova postojeća prostorna i građevinska struktura/morfologija bloka, potrebno je izraditi urbanistički plan uređenja."

Ne postoji jasna definicija kompleksnih zahvata uređenja, te stoga nije moguće definirati kada će biti potrebno prioritetno izraditi detaljnu konzervatorsku podlogu i studiju bloka te izraditi urbanistički plan uređenja, a kada neće. U navedenom stavku postoji više nejasnoća, između ostalog, nije jasno definirano koji je gradski ured odgovoran za donošenje takvog mišljenja/rješenja te nisu jasni kriteriji i nepoznato je stručno utemeljenje na temelju kojih bi se ta mišljenja/rješenja trebala izdavati.

U tom kontekstu nejasna je i odredba čl. 102. st. 3. koja glasi: "Izradit će se cjelovita studija područja Donjeg grada koja će biti podloga za izradu prostorno-planskih dokumenata". Osim što se postavlja pitanje o kakvoj vrsti Studije je riječ, na temelju kojih će se podataka i s kojim ciljem izraditi i kakav će joj, u konačnosti, biti sadržaj, upitno je na koji će način takva Studija služiti kao podloga za izradu prostorno-planskih dokumenata, u kontekstu odredbe čl. 92. st. 34. točka 15. kojom se ukida obaveza izrade UPU-ova u Donjem gradu.

Zaključno, kako dodani stavak nije jasno i nedvojbeno propisao sve potrebne uvjete, tj. ostvario sve pretpostavke za jasnom provedbom, navedene izmjene otvaraju veliki prostor za različite manipulacije za obuhvat Donjeg grada tijekom nastavka formalnih procedura bez ikakvih zaštitnih mehanizama i mehanizama kontrole provedbe.

Stoga je iz čl. 59. potrebno ukloniti st. 12. koji je dodan ovim izmjenama i dopunama te poništiti brisanje dijela teksta u čl. 92. st. 34. točka 15. koji je naveden ranije u tekstu.

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba objavljen na stranicama Grada Zagreba vezan uz ponovnu javnu raspravu koji se odnosi na realizaciju projekta Nacionalnog stadiona

Unutar dokumenata objavljenih na stranicama Grada Zagreba vezanim uz ponovnu javnu raspravu nalazimo na nekoliko vezanih izmjena na temu realizacije projekta Nacionalnog stadiona unutar tekstualnog dijela plana koji su naznačeni kao sastavni dio ovih Izmjena i dopuna:

 1. Čl. 15. stavak 7. - Prijedlogom izmjena i dopuna Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba 2019. stavak glasi: "Sadržajna struktura tematskog parka, opremljenost građevina opremom te drugi uvjeti realizacije parka određeni su urbanim pravilima ove odluke ili će se odrediti urbanističkim planovima uređenja. U zoni tematskog parka potrebno je osigurati barem 50% površina s vegetacijskom komponentom (zelenih površina), a iznimno i manje za realizaciju projekta Nacionalnog stadiona;"
 2. u čl. 77. stavak  3. c) sportsko-rekreacijska namjena -sport s gradnjom, točka 11. - Prijedlogom izmjena i dopuna Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba 2019. brisan je dio teksta koji je glasio: "Iznimno, za realizaciju projekta Nacionalni stadion nije obavezan javni natječaj;"
 3. Čl. 83. stavak 3. 16. UPU Mladoles II 16.3.- Prijedlogom izmjena i dopuna Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba 2019. stavak glasi: "iznimno, u dijelu prostora, a prije izrade UPU-a, sukladno već provedenom javnom natječaju, omogućuje se realizacija projekta Nacionalni stadion."

Društvo arhitekata Zagreb 2008. je raspisalo natječaj za Gradski stadion, a ne Nacionalni, za lokaciju Kajzerica, na kojem je izabran, kao prvonagrađeni, projekt arhitekta Hrvoja Njirića. Analizom navedenih iznimaka stječe se dojam da bi se ovim izmjenama po projektu natječaja izrađenog za određenu lokaciju (Kajzerica) i sportsku namjenu (gradski stadion) trebala omogućiti realizacija istog projekta na drugoj lokaciji te za drugu sportsku namjenu (nacionalni stadion) predstavlja u potpunosti neprihvatljivu te stručno neutemeljenu iznimku.

Ovim se presedanom ponovno pokušava riješiti pitanje Nacionalnog stadiona i opet bez ozbiljne stručne studije koja bi definirala potrebe, kapacitet, lokaciju i u konačnici korisnike tog budućeg glavnog nogometnog stadiona u Gradu Zagrebu, a i šire.

Stoga je iz navedenih članaka potrebno ukloniti iznimke dodane ovim izmjenama i dopunama, jer za Nacionalni stadion na lokaciji nije proveden javni natječaj unutar obuhvata UPU Mladoles II. Kako je Nacionalni stadion građevina čiji značaj nadilazi gradske okvire, a nakon donošenja odluke o lokaciji, kapacitetu i programu, potrebno je provesti javni urbanističko-arhitektonski natječaj.

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba objavljen na stranicama Grada Zagreba vezan na prenamjenu zelenih površina i površina javne i društvene namjene nije izrađen tako da uvaži ciljeve i načela prostornog uređenja što je obaveza definirana čl. 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12. Zakona o prostornom uređenju

U čl. 7. ZPU među ciljevima prostornog uređenja, između ostalog, nalaže se prostorna održivost u odnosu na racionalno korištenje i očuvanje kapaciteta prostora na kopnu, moru i u podmorju u svrhu učinkovite zaštite prostora, razumno korištenje i zaštita prirodnih dobara, očuvanje prirode, zaštita okoliša i prevencija od rizika onečišćenja te kvalitetan i human razvoj gradskih i ruralnih naselja, razvoj zelene infrastrukture te siguran, zdrav, društveno funkcionalan životni i radni okoliš. Stoga je potrebno prilikom promišljanja i planiranja prostora prenamjenu zelenih površina, te prenamjenu površina javne i društvene namjene u bilo koju drugu vrstu namjene, osobito stambene i mješovite svesti na najmanju moguću mjeru.

Kao jedan od ciljeva prostornog uređenja grada Zagreba navedena je urbana obnova i konsolidacija urbanog područja što se potiče, između ostalog, i očuvanjem i uređenjem neizgrađenih površina, dok se kao još jedan od ciljeva prostornog uređenja, prema članku 6., stavak.1., točka 14 Zakona o prostornom uređenju, nalaže stvaranje visokovrijednog izgrađenog prostora s uvažavanjem specifičnosti pojedinih cjelina te razvijanjem zelene infrastrukture uz poštivanje prirodnog i urbanog krajobraza i kulturnog naslijeđa. Zbog toga prenamjena zelenih površina u namjenu bilo koje vrste, te uvođenje iznimki koje omogućuju gradnju na takvim površinama nisu prihvatljivi, osobito zbog sve većih pritisaka na suvremene gradove uslijed klimatskih promjena, gdje iskustva drugih gradova ukazuju na brzu potrebu promjena prostornih politika usmjerenu na održivost i gradnju zelene i plave infrastrukture.

Racionalno korištenje prirodnih resursa, osiguravanje zaštite okoliša i unapređivanje ekološke stabilnosti s posebnim naglaskom na šume, tlo, vode i mineralne sirovine iznimno su važni ciljevi razvitka grada Zagreba. Svrha racionalnog korištenja prirodnih resursa je u njihovu očuvanju, korištenju i prilagodbi sadašnjim i budućim potrebama, uvažavajući principe održivog razvitka, na kojima se u konačnici, temelji i Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Zagreba, Zagreb, 2010. Pored toga, grad Zagreb potpisnik je Pisma namjere o suradnji na projektu "Sustavno gospodarenje energijom" (2008.), Izjave o politici energetske učinkovitosti i zaštite okoliša (2008.), Energetske povelje županija i gradova u Republici Hrvatskoj (2008.), Sporazuma gradonačelnika europskih gradova – Covenant of Mayors (2008.), Eurocities Deklaracije o klimatskim promjenama (2009.) i dr.

Nažalost, sve donesene direktive i propisi vezani uz prilagodbe klimatskim promjenama, održivi razvoj i energetsku učinkovitost na razini RH i EU nisu vidljivi niti u jednom dijelu GUP-a, a dodatno su ugroženi smanjivanjem površina zaštitnih zelenila i sportsko rekreacijskih površina.

Također, sve prenamjene zaštitnih zelenila u stambenu i mješovitu namjenu, u zonama registriranih klizišta, u direktnoj su suprotnosti s Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora ("Narodne novine", br. 29/83, 36/85 i 42/86).

Nadalje, stručna podloga za izradu Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske: „Demografski scenariji i migracije“ (I. Čipin, 2014.) razmatrajući kretanja demografskog razvoja RH uočila je u svojim projekcijama do 2030. godine očekivani pad ukupnog broja stanovnika RH, dok je za Grad Zagreb očekivan rast od svega 5.000 stanovnika u periodu 2020.-2030. godina. Ovim prijedlogom izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba, a s obzirom na veliki broj promjena zaštitnih zelenih površina, sportsko-rekreacijskih i prostora društvene namjene u površine stambene i mješovite namjene očito se planira puno veći prirast novih stanovnika za koje je potrebno osigurati nove prostore stambene gradnje, no i dalje nije jasno na temelju kojih stručnih podloga je to utemeljeno.

Zbog svega navedenog, iz Prijedloga plana je nužno ukloniti sve odredbe koje omogućuju prenamjenu zaštitnih zelenih i sportsko-rekreacijskih površina u stambenu i mješovitu namjenu.

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba objavljen na stranicama Grada Zagreba vezan uz ponovnu javnu raspravu kojim se ukida obveza javnog natječaja za sve nove građevine javne i društvene namjene nije izrađen u skladu s čl. 55. Zakona o prostornom uređenju

Unutar dokumenata objavljenih na stranicama Grada Zagreba vezanim uz ponovnu javnu raspravu nalazimo na izmjenu kojom se ukida obveza javnog natječaja za sve nove građevine javne i društvene namjene unutar tekstualnog dijela plana koji su naznačeni kao sastavni dio ovih Izmjena i dopuna:

 1. Čl. 58. stavak 14. - Prijedlogom izmjena i dopuna Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba 2019. brisan je naznačeni dio teksta unutar stavka: "za novu uličnu gradnju, za sve nove građevine javne i društvene namjene i za uređenje javnih otvorenih prostora obvezan je javni natječaj; kojem treba prethoditi detaljnija konzervatorska obrada i arheološka istraživanja prema posebnim uvjetima nadležnog tijela."

U čl. 55. stavak 1. ZPU nalaže se da se u odredbama za provedbu prostornog plana lokalne razine propiše, po potrebi, obveza provedbe javnog arhitektonskog natječaja za odabir idejnog rješenja za zgrade i druge zahvate u prostoru javne i društvene namjene te za zahvate u prostoru na zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave. Građevine javne i društvene namjene kao i ostali značajni javni prostori predstavljaju značajna mjesta okupljanja te mogu kreirati veći standard života naselja, također uvelike utječu na definiranje slike grada. Za takve je prostore nužno pomno posvetiti pažnju pri izradi programa, raspisivanju i provedbi natječaja. Potrebno je, također, uključiti i širu javnost, uvažavajući potrebe građana kojima je taj prostor namijenjen.

Stoga je nejasno je, koji razlozi ili zahtjevi predstavljaju povod ukidanja obveze javnog natječaja za sve građevine javne i društvene namjene te se predlaže da se brisani dio teksta iz čl. 55. stavka 1. ponovno ugradi, tj. da se poništi navedena izmjena.

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba objavljen na stranicama Grada Zagreba vezan uz ponovnu javnu raspravu kojim se ukida zabrana izgradnje benzinskih postaja u II. Zoni vodozaštite, u suprotnosti je s odredbama Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta

Unutar dokumenata objavljenih na stranicama Grada Zagreba vezanim uz ponovnu javnu raspravu nalazimo na izmjenu kojom se ukida zabrana izgradnje benzinskih postaja u II. Zoni vodozaštite:

 1. Čl. 43. stavak 2. - Prijedlogom izmjena i dopuna Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba 2019. brisan je naznačeni dio teksta unutar stavka: " Na podruĉju II. zone vodozaštite zabranjuje se izgradnja skladišta nafte i naftnih derivata i benzinskih postaja"

U članku 12., stavku 1, članku 14. stavku 1., članku 23. stavku 1., članku 28. stavku 1. te članku 30. stavku 1. Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta ("Narodne novine", br. 66/11, 47/13) izričito se navodi zabrana izgradnje benzinskih postaja bez spremnika s dvostrukom stjenkom, uređajem za automatsko detektiranje i dojavu propuštanja te zaštitnom građevinom (tankvanom).

Stoga je nejasno je, koji razlozi ili zahtjevi predstavljaju povod ukidanja zabrane izgradnje benzinskih postaja te se predlaže dio teksta iz čl. 43. stavka 2. ponovno ugraditi tj. da se poništi navedena izmjena.

ZAKLJUČAK

Prema prethodno elaboriranom vidljivo je da postoje očigledni nedostaci u pogledu usklađenosti Prijedloga izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba vezanog uz Ponovnu javnu raspravu sa Zakonom o prostornom uređenju, uredbama, pravilnicima i planom šireg područja, kao i cijeli niz tehničkih nepravilnosti i međusobne neusklađenosti pojedinih dijelova plana.

Stoga predlažemo da se Prijedlog Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba nakon izrađenih korekcija uputi na drugu ponovnu javnu raspravu.

Prijedlog izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba ima i cijeli niz planskih odredbi koje je potrebno preispitati, prvenstveno sa strane stručne opravdanosti tih odluka. U kontekstu daljnjih aktivnosti neophodna je izrada stručno utemeljenih analiza i procjena, odnosno stručnih podloga, koje trebaju izraditi potpuno neovisne stručne ili znanstvene institucije te ih sukladno zakonu prezentirati javnosti.

Pored navedenih primjedbi i prijedloga koji se odnose na Prijedlog Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba za ponovnu javnu raspravu, naglašavamo nedvojbenim  potrebu ulaganja u društveno-ekonomski razvoj grada Zagreba, ali uz uvjet adekvatnog planiranja i rješavanja svih pitanja vezano za zaštitu okoliša i prirode te kulturne baštine, pridržavanjem zakonskih propisa RH, naglasno na transparentnost procesa izrade i uključenost javnosti, kao i provedbu svih uvjeta i mjera propisanih od strane nadležnih tijela.

Uz srdačne pozdrave,

Primjedbe u .pdf-u i na poveznici.

Rezultati

Prostor središta Trešnjevke

23/12/2020

Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE.

Rezultati

Dječji vrtić Brezovica

15/12/2020

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI.

Rezultati

Poslovna zgrada Hrvatske Lutrije

25/11/2020

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Poslovne zgrade Hrvatske Lutrije uz Aveniju Dubrovnik u Zagrebu

 • Rezultati

  Prostor središta Trešnjevke

  23.12.2020.

  Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE.

 • Rezultati

  Dječji vrtić Brezovica

  15.12.2020.

  Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI.

 • Rezultati

  Poslovna zgrada Hrvatske Lutrije

  25.11.2020.

  Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Poslovne zgrade Hrvatske Lutrije uz Aveniju Dubrovnik u Zagrebu


Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:


  


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


 •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2023 DAZ.