Müllerov breg

Opis

URBANISTIČKA KONCEPCIJA
Raspoloživo zemljište podijeljeno je prema propozicijama na
zone različitih tipova gradnje i gustoće naseljenosti.
Južnu narančastu zonu karakterizira visoka izgradnja, visoki k-ig,
te visoka gustoća naseljenosti. Ovo područje treba biti izrazito
gradskog karaktera. Predlaže se funkcionalno mješoviti tip
zgrada sa „stopom“ visine do 4 etaže poslovne namjene i tornjevima
visine minimalno 9 etaža stambene namjene. Besmisleno je limitirati
gornju granicu visine tornjeva jer će ona biti određena ekonomskom isplativošću gradnje u kombinaciji s pravnom regulativom iz područja građevinarstva. Veća visina tornjeva doprinijeti će relaksaciji ostalih
zona u pogledu gustoće naseljenosti i osnažiti će urbani karakter
četvrti.
Između zona više urbanog karaktera i zona više rahlog, seoskog karaktera umetnuta je parkovna zona formirana na padini prethodnog iskapališta gline koje je zaraslo u visoku i nisku vegetaciju. Visoka vegetacija bit će očuvana i dopunjena sadnjom
autohtonih stablašica prema projektu krajobraznog uređenja. U parku će biti uređene pješačke šetnice koje predstavljaju vrlo važan prometni spoj između predviđenih morfoloških zona. Karakter parka će biti artikuliran projektnom dokumentacijom.
Iznad parka pojavljuje se zona srednje gustoće naseljenosti koja
je morfološki kudikamo bliža najvišoj zoni negoli donjoj, urbanoj.
Ovu zonu karakterizira tip stambenog niza ispresijecanog u kratke
clustere , što ga čini rahlijim i tvori niz međuprostora pogodnih za
urbano opremanje i krajobrazno uređenje. Nizovi su postavljeni
paralelno slojnicama konfiguracije terena, pa tvore pročelje naselja
prema jugu potcrtavajući horizontalom organičnu razbarušenost
parka u kontrapunktu s vertikalama tornjeva narančaste zone.
U ovoj zoni morfološki su utkane zgrade osnovne škole i dječjeg
vrtića na zadanoj površini.
Najviša zona tamnozelene boje predstavlja ruralni dio naselja,
gdje riječ ruralno naravno ne predstavlja oblik privredne djelatnosti
niti način života već označava malenu gustoću naseljenosti i oblik
izgradnje individualnih kuća s vrtovima, gdje varijabilna veličina
parcela u začetku određuje stupanj luksuza koji je moguće
ostvariti u pojedinačnom slučaju. Parcelirani su i dijelovi obrasli
šumom, te strmi dijelovi terena manje pogodni za gradnju koji tada
bivaju uključeni u najveće čestice s pretpostavkom da će biti
iskorišteni kao vrt ili slično. Postava kuća prati prirodni pad
terena.

PROMETNO RJEŠENJE
U programu je naznačeno da će prometno povezivanje sjevernog
dijela zone obuhvata predstavljati izazov. To je istina.
Ovim prijedlogom ponuđeno je da južni dio obuhvata (narančasta
zona) zadržava značajni dio prometa u mirovanju u podzemnom
dijelu građevina, što može biti regulirano naknadnim vlasničkim
ugovorima, a zadatak projekta je da stvori prostornu mogućnost
za to. Manji dio prometa u mirovanju bit će riješen na vlasničkim parcelama sjevernog (zelenog) dijela obuhvata. Južni dio obuhvata (narančasta zona) bit će dobro prometno povezan zahvaljujući novoj prometnici koja prolazi s južne strane obuhvata, već planirano u obuhvatu UPU Ciglana.
Planirana niža gustoća u gornjim zeleno obojenim zonama
značajno će smanjiti prometni pritisak na glavne nove ceste u
smjeru sjever – jug i spriječiti prometna zagušenja na spojevima
s postojećim prometnicama na perimetru obuhvata.
Glavne nove ceste postavljene su po rubovima obuhvata kako
bi u što manjoj mjeri degradirale kvalitetni teren za gradnju, te
međusobno kapilarno spojene poveznicama za prilaz zgradama.
Okomito na kolne prometnice postavljeni su prošireni pješački
putevi kojima je moguća kontinuirana komunikacija preko cijelog
područja obuhvata. Ovaj projekt vidi pješačku komunikaciju kao
poželjni oblik pristupa podzemnom parkiralištu u narančastoj
zoni.

KRAJOBRAZNO UREĐENJE
Okosnicu kvalitete krajobraznog uređenja u ovom slučaju zapravo
čini zasnivanje prometne matrice na sukladnosti s topografskim
činjenicama, konfiguracijom zemljišta. Osi prometne matrice postavljaju
se paralelno s visinskim izvodnicama ili, ako je potrebno svladavati
visinske razlike – pod malim kutevima u odnosu na njih. Budući da
se povinuju tako određenoj mustri, izgrađeni će volumeni u konačnici
formirati „organični“ izgled naselja karakterističan za spontano nastala
autohtona naselja na padinama (često se u praksi posljednjih godina
zatiču naselja nejasne vizualne artikulacije, jer se iz nužde, zbog
skučenosti obuhvata aplicirao manje-više kartezijanski grid na nepravilni
prirodni uvjet). U tom smislu je ovaj projekt u velikoj prednosti zahvaljujući
veličini obuhvata – ona ostavlja mogućnost kvalitetnijeg oblikovanja.

Nakon činjenice da građevinski volumeni zauzimaju ili paralelan ili
okomit odnos prema izvodnicama terena, čineći ga čitljivim u konačnoj
artikulaciji antropomorfnog krajolika, kvaliteti rješenja doprinijeti će
veliki udio slobodnog otvorenog prostora. Budući da se kupovinom
nekretnine kupuje i susjedstvo, što je činjenica koja će ako već nije –
biti uskoro osviještena unutar tržišta, ovakav stav u interesu je svih
sudionika investicije. Otvoreni prostori se pojavljuju kao parkovi, proširene
pješačke komunikacije, uređene ozelenjene površine unutar školske
i predškolske ustanove, privatni i javni vrtovi.
Uz nove glavne ceste i njihove kapilarne spojnice treba zasaditi
drvorede. Parkovi, javni i privatni vrtovi uređivat će se sadnjom
autohtonih stablašica te grmolikog i niskog raslinja.

TIPOLOGIJE
Predviđa se nekoliko stambenih i stambeno poslovnih tipova.
U podnožju padine nalazi se mješoviti stambeno poslovni tip
izgradnje sa poslovnim prostorima u stopi i stambenim prostorima u tornjevima, koji karakterizira visoki koeficijent izgrađenosti i iskorištenosti.
U zoni sjeverno od park-šume formiraju se stambeni nizovi u
obliku manjih clustera visine tri nadzemne etaže. Istu morfologiju i mjerilo treba prihvatiti arhitektura školske i predškolske ustanove, te zgrada javne namjene. Te zgrade u oblikovanju siluete naselja formiraju kontrapunkt vertikalama tornjeva.
U najvišem dijelu obuhvata pojavljuje se tip individualne kuće najvišeg standarda stanovanja sa privatnim vrtovima.

ETAPNOST
Etape realizacije mogu slijediti logiku parcelacije ukoliko je
do predmetne parcele izgrađena kolna prometnica koja zadovoljava urbanističko-tehničke i prometne uvjete za dvosmjerni promet. Može se reći da glavne ceste na južnom
i istočnom perimetru obuhvata predstavljaju etapu I, jer se bez njih ne može spojiti niti jedna parcela na prometnu infrastrukturu, pa ne može biti izdano niti odobrenje za građenje.
Sukcesivno sa napredovanjem investicijskog ciklusa mogu se
izdavati odobrenja za građenje dijelova kapilarnih spojnica, dok
se za finalizaciju prometne mreže može ostaviti zapadna prometnica sa spojem na Kustošijansku i dovođenjem Kvaternikove u stanje zadovoljavajuće za odvijanje dvosmjernog kolnog prometa.
Etapnost realizacije prometnica mogu izravno slijediti etape eksploatacije pojedinačnih parcela, bilo da se radi o parcelama predviđenim za parkove, zgrade javne namjene ili komercijalno interesantne zgrade.

Tip projekta Urbanizam
Status projekta Natječaj
Godina projektiranja 2010
Lokacija Zagreb
Mullerov breg
Površina 200000 - 300000 m2
Površina (brutto) 281000 m2

Komentari

Morate biti logirani kako bi mogli komentirati.
SLOŽI PROJEKTE PO


STATUS


VRSTA


BUDŽET
NAGRADE
Samo nagrađeni

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:

 


Donatori:
 


 

 


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2022 DAZ.