Müllerov breg

Oreč, Petra, Autor
Šabić, Ivana, Autor
Muhvić, Denis , Koautor
Šustić, Ivana, Koautor
Mihanović, Dario, Konzultant za promet

Opis

Parcela za izgradnju novo planiranog naselja na području Mullerovog brega, koji je predmet ovog natječaja, nalazi se u zapadnom dijelu grada Zagreba na prostoru između Kustošijanske ulice na zapadu i Ulice Črnomerec na istoku, a južnu granicu čini kompleks Ciglane Zagreb d.d. smještenu uz Ilicu. Novoplanirano područje za izgradnju veličine je 28.1 ha koja je danas neizgrađena postoji samo nekoliko kuća uz odvojak Kvaternikove ulice. Postojeća vegetacijska struktura na padini iznad ciglane predstavlja ambijentalnu posebnost ovog prostora koja je novim rješenjem i sačuvana. Južni dio područja obuhvata uz ciglanu relativno je ravan odnosno u blagom padu prema jugu (visinska razlika 10 do 15m) zatim dolazi strmiji dio terena s značajnom razlikom od cca 15m radi se o strmom pokosu koji je nastao iskopom gline za proizvodnju cigle i koji je danas obrastao gustom vegetacijom. Sjeverni dio područja obuhvata je prilično ravan , odnosno blago nagnut prema jugu. Visinska razlika ovog dijela područja obuhvata iznosi cca40m.
Iz konfiguracija terena i očuvanja park šume proizašla je ideja jedne obodne sabirne ulice za dvosmjerni promet koja je okružila dva ravna plaoa predviđena za izgradnju donji dio uz Ciglanu (ZONA M2) i gornji iznad park šume (ZONA M1).
Sabirna prometnica je projektirana po konturama naselja kako bi se sačuvala cijelovitost središnjeg dijela park šume i osigurao mirni dio unutar naselja (pješačka šetnica od juga naselja do sjevera).
Sabirna prometnica ima vezu na ulicu Ilica preko prometnica koje su planirane GUP-om.
Na sabirnu prometnicu vezane su opskrbne ulice kojima se promet raspodjeljuje do stambenih zgrada. Opskrbne ulice uglavnom sljepe s okretnicom na kraju, a djelomično rješene i kao kolno-pješačke površine. Najsjeverniji dio naselja vezan je na sabirnu prometnicu slijepom ulicom sa okretnicom na kraju iznad koje se nalazi terasa sa vidikovcem.

Sabirna prometnica ima profil širine 13,0m - 18,0m (na dijelu gdje je osigurano parkiranje uz prometnicu) i to:
prometni trak : 2x3,0m
pješačka staza: 1,60m
pješačko biciklistička staza: 3,20m
parkirališno mjesto: 5,0m
zeleni pojas: 2,2m

Opskrbne ulice imaju profil : 11,2-13.7m
prometni trak: 2x2.75m
pješačka staza obostrano: 1,60m
parkirališno mjesto bočno: 2,50m

Promet Kvaternikovom ulicom organiziran je tako da je ulica podijeljena na 2 dijela i to tako da je donji dio ulice planiran kao slijepa ulica s okretnicom a gornji dio ulice povezan je na sabirnu prometnicu i preko nje ima izlaz na ulicu Ilica.
Kvaternikova ulica podijeljena je u 2 dijela s ciljem da se rastereti donji dio ulice koji nema dovoljnu širinu profila te se isti ostavlja na korištenje isključivo stanarima donjeg dijela ulice.
Uz sabirnu prometnicu planirana su i autobusna stajališta za javni gradski prijevoz te su predložene i moguće lokacije istih (kod škole i poslovno-trgovačkog kompleksa)
Sve prometnice su projektirane tako da zadovolje pravilnik o vatrogasnim pristupima.
Parkiranje je rješeno većim dijelom u podzemnim garažama u kojima je ostvareno 3 767 PGM a na ulicama 530 PM.
U zapadnom dijelu naselja smješteni su društveni sadržaji (škola+ukopana dvorana, vrtić, kulturni centar s dvoranom - u gornjem dijelu naselja, a u donjem dijelu naselja nalazi se sportsko - rekreativni centar s bazenom i hotelom koji ima i zajedničku garažu u 3 nivoa. Sportsko-rekreativni centar visinom izgradnje prati gabarite kao u M2-mješovita, pretežito poslovna zona.

TIPOLOGIJA

M1 MJEŠOVITA, PRETEŽITO STAMBENA ZONA
Urbanističko rješenje gornjeg stambenog naselja zona M1 mješovita, pretežito stanovanje obilježeno je niskom izradnjom visine PR+2 sa podzemnim garažama i podjeljejna je u 4 tipologije.
Tipologija 1 smještena je sjevero-zapadnom dijelu naselja na kosom terenu. Urbanističku kompoziciju čine međusobno izmaknute samostojeće urbane vile koje prate razmjerno pravilno zakrivljenu sabirnicu i nagib padine. U urbane vile pristupa se s zapada kolno – pješačkim pristupima. Urbane vile mogu se podjeliti na dva podtipa. Prvi tip čini urbana vila postavljena paralelno sa slojnicama, a drugi okomito na slojnice. Oba tipa imaju po 2 stana na stubištu (cca 100m2). Satanovi su dvostrane ili trostrane orijentacije i imaju prostrane terase sa pogledima prema naselju. U poluukopanoj etaži je garaža sa parkirno garažnim mjestima sa direktnim ulazima ili preko ulazne pristupne rampe. U ovoj tipologiji izgrađeno je 15 urbanih vila.
Tipologija 2 smještena je u središnjem dijelu naselja na zone M1 na relativno ravnom terenu. Urbanističku kompoziciju čini atrijski tip izgradnje koji razmjerno pravilno prati zakrivljenu sabirnicu. U atrijske objekte pristupa se opskrbnih ulica. Tipologija stanovanja slična je kao u tipologiji 1. Atrijski objekti imaju po 2 stana na stubištu (cca 100m2). Stanovi su dvostrane orijentacije sa naglaskom otvaranja prema atriju ili terasama. U ovoj tipologiji izgrađeno je 6 kompleksa.
Četiri zgrade se nalazi na kosijem terenu na sjeveru uz sabirnu ulicu, te zgrade imaju zajedničku podzemnu garažu koja je ispod dijela objekta riješena u dva nivoa i visinski gabarati zgrade prate nagib terena. Ostale zgrade imaju podzemne poluukopane garaže u jednom nivou.
Na krajnjim jedinicama pojedinih zgrada nalaze se poslovni sadržaji kroz sve etaže namjenjeni trgovačko – ugostiteljskoj ili nekoj drugoj poslovnoj namjeni.
Tipologija 3 smještena je središnjem dijelu zone M1 na relativno ravnom terenu sa kolno-pješačkim ulazima sa istočne strane sabirnice. Čine ju dvije uzdužne zgrade galerijskog tipa sa pretežito dvoetažnim stanovima koji imaju u prizemlju privatne vrtove orijentirane na jug, a na 2.katu krovne terase. Po dvije zgrade imaju u nivou -1 zajedničku podzemnu garažu , a na nivou terena kolno-pješačku površinu sa dodatnim parkingom. Dva manja stana po etaži planirana su na istočnom uglu zgrade uz zajedničku komunikaciju. Dvoetažni stanovi su dvostrane i trostrane orijentacije, a manji dvostrane. U ovoj tipologiji izgrađeno je 4 kompleksa.
Slično je riješen i kompleks od tri uzdužne zgrade tipologija 3A koji se nalazi na kosom terenu na sjeveru iznad zavoja sabirne ulice. Tri zgrade imaju zajedničku podzemnu garažu koja je ispod središnje zgrade rješena u dva nivoa. Tri zgrade prate nagib terena i svaka je za etažu viša od prethodne. Koncepcijski i organizacijiski zgrade su jednake kao u tipologiji 3.
Tipologija 4, 4A i 4B nalazi se na rubu istočnog dijela naselja i čine ga kompleksi od tri ili dvije zgrade vezane podzemno zajedničkom garažom. Tipologiju 4 čine tri zgrade kockastog volumena koji je multipliciran u pomaku i prati ulicu ili nagib terena.
Zgrade su rješene sa 2 stana na stubište dok zadnji katovi sa 1 većim stanom koji ima veliku terasu. Stanovi su dvostrane i trostrane orijentacije. Do zgrada se pristupa preko zajedničke kolno pješačke površine koja ima i dodatni parking na parceli.
Tipologiju 4A čine 3 zgrade vezane zajedničkom garažom sa direktnim ulazom sa sabirnice. Zgrade su organizacijski iste kao tipologija 4. Tipologija 4B nalazi se u sjevero-istočnom rubu naselja na kosom terenu. Čine ju po dvije zgrade kockastog volumena sa horizontalnim i vertikalnim pomakom. Horizontalni pomak prati liniju ulice a vertikalni pomak nagib terena (svaka kockica je jednu etažu niža od susjedne). Zgrade su na nivou -1 vezane zajedničkom garažom a u prizemlju imaju zajedničku kolno-pješačku površinu sa parkingom. Zgrade su organizacijski iste kao tipologija 4.
Poslovno-trgovačko-ugostiteljski kompleks nalazi se na zavoju sabirnice i do njega vodi glavna pješačka šetnica duž naselja. On je centralni kompleks visine Ga-1+PR+2 sa garažom u podzemnoj etaži. U prizemlju se nalazi trgovina i 3 lokala, a na 1.katu ugostiteljstvo sa terasom, a na 2. katu su pojedinačni lokali/trgovine/. Na sjevernoj strani ispred kompleksa nalazi se mali trg.
M2 MJEŠOVITA, PRETEŽITO POSLOVNA ZONA
Obzirom na mikrogeografsku situaciju zone obuhvata, a i na dozvoljenu katnost pojedinih zona koju nalaže projektni zadatak, jedina moguća lokacija ove zone je južno uz granicu obuhvata. Obzirom da GUP južno od granice obuhvata predviđa izgradnju s poslovnom namjenom, ovo je i s tog aspekta idealna pozicija za M2 zonu.
Osnova je koncepta da se kolni promet smanji na minimum, tako da se pješacima omogući maksimalna parkovno uređena površina. Zgrade su planirane kao uredsko-stambene s time da su uz novoformiranu ulicu duž južne granice obuhvata isključivo poslovne namjene, a prema unutrašnjosti od trećeg kata na vise, stambene.
Katnost se kreće od 2 do 8 nadzemnih etaža.
Parkiranje se rješava podzemnim garažama do 3 podrumske etaže, a kolni ulazi u garaže su čim je moguće bliži glavnoj prometnici. Manji broj parkirnih mjesta rješen je unutar koridora ulice, te na samim parcelama kao parkinzi na otvorenom.
Da bi se ostvarila uniformnost parkovne površina/partera, oni su uređeni kao jedna cjelina bez obzira na vlasničku podjeljenost površine. Izgradnju i održavanje vrši jedno tijelo koje za to zadužuju vlasnici/korisnici kompleksa.


KRAJOBRAZNO UREĐENJE

Obzirom na karakter lokacije, predviđen je veći udio ozelenjenih površina. Radi se o Z1 I Z2 zonama. Z1 su uređene parkovne površine unutar izgrađene strukture i služe za povezivanje pojedinih dijelova pješačkim koridorima. Glavni takav koridor prolazi po sredini obuhvata u smjeru sjever-jug i dio je pješačkog koridora koji vodi od tramvajskog i autobusnog terminala na Ilici kroz novoplanirano naselje, pa sve do podsljemenska zone. Do Prilaza kraljičinom zdencu ima svega 5km (1h hoda). Na tom koridoru, na krajnjoj sjevernoj točci naselja, planiran je vidikovac kao najviša točka u građevinskoj zoni. Duž parka planirana su dječja igrališta.
Najsjeverniji dio obuhvata, te dio koji obuhvaća padinu iznad ciglane (iskopani dio) predviđeni su kao Z2 zone, dakle gradske park-šume. Kroz park-šume predviđaju se pješačko- biciklistički koridori kojima se povezuju pojedini dijelovi naselja.
U M2 zoni predviđeno je parterno/parkovno uređenje koje karakterizira uniformnost uređenja bez obzira na vlasničku podjeljenost i dio je pješačkog koridora terminal-Sljeme.


Tip projekta Urbanizam
Status projekta Natječaj
Godina projektiranja 2010
Lokacija Zagreb
Mullerov breg
Površina 200000 - 300000 m2
Površina (brutto) 281000 m2

Komentari

Morate biti logirani kako bi mogli komentirati.
SLOŽI PROJEKTE PO


STATUS


VRSTA


BUDŽET
NAGRADE
Samo nagrađeni

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:


  


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


  •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2023 DAZ.