Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja Velikog Trga i Parka Novigradske biskupije u povijesnoj jezgri Grada Novigrada-Cittanova

STATUS Rezultati

VRSTA NATJEČAJA za realizaciju
jedno-stupanjski
otvoreni
urbanističko-arhitektonski

ROK 04.06.2014.

REDNI BROJ NATJEČAJA 112

PUNI NAZIV NATJEČAJA Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja Velikog Trga i Parka Novigradske biskupije u povijesnoj jezgri Grada Novigrada-Cittanova

RASPISIVAČ: Grad Novigrad - Cittanova

INVESTITOR: Grad Novigrad - Cittanova

PROVODITELJ: DRUŠTVO ARHITEKATA ISTRE, SOCIETA' ARCHITETTI DELL'ISTRIA (DAI-SAI)

PRAVO SUDJELOVANJA imaju sve stručne fizičke ili pravne osobe bez obzira na mjesto sjedišta/prebivališta. Uvjet stručnosti je zadovoljen ako je najmanje jedan autor natječajnog rada magistar struke ili diplomirani inženjer arhitekture i urbanizma ili nositelj druge jednakovrijedne titule. Individualni autor ili grupa autora mora uključivati najmanje jednoga ovlaštenog arhitekta upisanog u imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata.

Natječajna dokumentacija s dodatnom dokumentacijom (natječajni program i prilozi) objavljena je na web stranicama Društva arhitekata Istre, www.dai-sai.hr.
Za eventualna pitanja Društvo arhitekata Istre (DAI-SAI), Istarska 30, radnim danom od 10-12 h, telefon 385 98 331 351, e-mail: arh.natjecaj@gmail.com

ROKOVI:
Početak natječaja: 3. ožujka 2014.
Predaja natječajnih radova: 4. lipnja 2014. u 13:00 sati, bez obzira na način dostave
Postavljanje pitanja do: 24. ožujka 2014.
Rok za odgovore: 31. ožujka 2014.
Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do: 11. srpnja 2014.

NAGRADE:
Ukupni fond nagrada predviđen Natječajem iznosi 140.000,00 kuna.
Ako do određenog roka prispije najmanje pet (5) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade u točnom neto iznosu i rasporedu kako slijedi:
1. nagrada – 65.000,00 kuna
2. nagrada – 40.000,00 kuna
3. nagrada – 20.000,00 kuna
a preostalih 15.000,00 kuna raspodijeliti će se za dvije otkupne nagrade po 7.500,00 kuna prema preporuci Ocjenjivačkog suda.

OCJENJIVAČKI SUD:
Ocjenjivački sud u sastavu pet (5) članova:
1. Anteo Milos, gradonačelnik predstavnik raspisivača,
2. dr. prof. Idis Turato dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja,
3. mr. Slavko Dakić dipl.ing.arh, predstavnik raspisivača,
4. Alma Cvitan Matticchio dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja,
5. Eligio Legovich dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja.
Zamjenici članova:
1. Sandra Rugani Kukuljan dipl.ing.arh., predstavnica raspisivača,
2. Jadranka Drempetić dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja.
Konzultant:
1. Jugo Jakovčić, arheolog i povjesničar umjetnosti
Tehnička komisija:
1. Marina Kalogjera dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja,
2. Vlasta Gortan dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja.
Tajnica natječaja:
1. Tihana Nalić, predstavnica provoditelja.

SADRŽAJ NATJEČAJNOG RADA:
TEKSTUALNI DIO
Tehnički opis sadrži;
1. Opis rada s osvrtom na funkciju, oblikovanje i primjenu načela zaštite i unapređenja prostora na temelju:
- prostorne i oblikovne analize postojećih povijesnih, prirodnih, kulturoloških i funkcionalnih značajki prostora
- primjene odgovarajućih uvjeta korištenja i uređenja pojedinih zona unutar jedinstvenog javnog prostora trga, parka i (plaže)
- funkcije i oblikovanja urbanih i parkovnih površina
- funkcije i oblikovanja javne rasvjete kao elementa ambijentalne i funkcionalne značajke prostora
- funkcije i odabira i/ili oblikovanja urbane opreme
- rješenja i unapređenja održivog načina prometne komunikacije u odnosu na različit godišnji i dnevni intenzitet i vrstu prometa
- primjene načela zaštite povijesnog i prirodnog nasljeđa
- primjene načela energetske učinkovitosti i ekološki prihvatljivih rješenja uređenja (npr. kod javne rasvjete, prometa, hortikulture, odvodnje oborinskih voda, vrsta materijala)
- dinamike uređenja; – do 5 kartica teksta

2. Financijske pokazatelje i to približnu procijenu vrijednosti uređenja po m2 uređene površine i moguću dinamiku uređenja prostora po fazama sa obrazloženjem prema aproksimativnom troškovniku za slijedeće cjeline:
- Park
- Parterno uređenje trga
- Urbana oprema
- Rasvjeta
- Komunalna infrastruktura (vodoopskrba, odvodnja, TK instalacije, elektroopskrba itsl.)

3. Umanjene prikaze grafičkog dijela rada (A4),
Tekstualni dio treba sadržavati umanjene sve grafičke priloge natječajnog rada. U tekstualni dio treba priložiti i iskaz površina. Tekstualno obrazloženje može sadržavati skice i druge grafičke priloge. Uz tekstualni dio treba priložiti popis svih priloga natječajnog rada.
GRAFIČKI DIO
1. Situacija – urbanističko - arhitektonska i prometna koncepcija (kolni i pješački) MJ 1:500
2. Idejno urbanističko - arhitektonsko rješenje trga, ulica i parka MJ 1:200
2.1. Tlocrti dijelova trga i parka i presjek po izboru autora MJ 1:100
2.2. Karakteristični presjeci zadani; A-A, B-B, C-C MJ 1:200
2.3. Urbana oprema (tlocrt, presjek, 3D prikaz)
2.4. Rasvjeta – ambijentalni i funkcionalni prikaz (karakteristične vizure po noći i danu)
2.5. Prostorni prikazi – minimalno dva za cijelinu i jedan za pojedine zone (dnevni i noćni)

ZAVRŠNE ODREDBE:
Prvonagrađeni autor/i (odnosno osoba ovlaštena za projektiranje koju predloži/e prvonagrađeni autor/i) stječe pravo ugovaranja izrade projektno-tehničke dokumentacije koja je predmet Natječaja, i to s Gradom Novigradom – Cittanova za izradu projektne dokumentacije uređenja prostora Velikog trga i Parka Novigradske biskupije u povijesnoj jezgri Grada Novigrada – Cittanove (putem pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 28. stavak 2. točka 6. Zakona o javnoj nabavi, ukoliko ispunjava uvjete iz glave VIII., točka 8.3.-podtočka C i zadovolji uvjete iz glava IX. i X. Natječajne dokumentacije), i to u skladu s Pravilnikom o standardu usluga arhitekata.
Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: