Kalendar

Natječaj za izradu idejnog urbanističkog rješenja zone „Korešnica”

21.02.2020 - 30.04.2020

GRAD SPLIT, raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA SPLITA (DAS) organizira i provodi NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKOG RJEŠENJA ZONE „KOREŠNICA”

OZNAKA IZ PLANA NABAVE RASPISIVAČA NATJEČAJA: MV - 74/2020 - PP
 
REGISTARSKI BROJ HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA: 90-20/ST-IU/NJN
 
RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je GRAD SPLIT, Obala kneza Branimira 17, 21 000 Split,
OIB:             78755598868
telefon:         021/310-023, 021/310-309,
e-mail:         andro.krstulovicopara@split.hr
internetska adresa:     www.split.hr
odgovorna osoba:     gradonačelnik Andro Krstulović Opara
 
PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je Društvo arhitekata Splita (DAS), Starčevićeva 24c, 21000 Split, koje zastupa predsjednik, Dragan Žuvela, dipl.ing.arh.
OIB:             88950229770
telefon:         ‎+385 99 631 1623
e-mail:        info@d-a-s.hr,
odgovorna osoba:     Dragan Žuvela, dipl.ing.arh.
 
VRSTA NATJEČAJA
Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti za izradu idejnog urbanističkog rješenja
 
PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog urbanističkog rješenja nove zone „Korešnica”, koje će biti podloga za izradu budućeg UPU-a predmetne zone.
 
SVRHA I CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA
Na sjednici Vlade Republike Hrvatske, održanoj 4.svibnja 2018. godine u zgradi Gradske uprave Grada Splita, usvojen je Zaključak o darovanju Gradu Splitu nekretnina u k.o. Žrnovnica u svrhu poticane stambene izgradnje. Riječ je o području Korešnice površine od oko 15,3 hektara, na kojem je Prostornim planom uređenja Grada Splita omogućena gradnja stambenog naselja s pratećim društvenim, rekreacijskim i športskim sadržajima. Preliminarne stručne analize utemeljene na prostorno planskim odredbama ukazuju na mogućnost realiziranja značajnog broja stambenih jedinica, koji bi bili u funkciji stambene izgradnje za potrebe Ministarstva hrvatskih branitelja, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambenu izgradnju.
 
Nakon sjednice Vlade Republike Hrvatske, Grad Split je pokrenuo i uspješno okončao aktivnosti na izradi Parcelacijskog elaborata, katastarsko-topografske podloge i korekcije granice k.o. Split s k.o. Solin. Namjera Grada Splita je realizacija suvremenog stambenog naselja s pratećim sadržajima koje će se kvalitetno interpolirati u urbanističku matricu grada Splita. Uključivanje širokog spektra budućih korisnika istovremeno omogućava zadovoljenje potreba u nadležnosti navedenih ministarstava, i jamči mješovitu i dinamičnu strukturu budućih stanovnika na tom području.
 
Cilj natječaja je dobijanje najboljeg idejnog urbanističkog rješenja cijelog obuhvata. Najbolje stručno rješenje obuhvata bit će podloga za pokretanje procedure izrade UPU-a predmetnog područja, a autor(i) prvonagrađenog rješenja stječu pravo izrade planske dokumentacije (izrade UPU-a).
 
 
PRAVO SUDJELOVANJA  
 
Pravo sudjelovanja u svojstvu autora ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba. Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt i/ili ovlašteni arhitekt urbanist. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch. ili studenti arhitekture.
 
Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada. Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.
 
Na natječaju ne mogu sudjelovati: zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba - ured ovlaštenog arhitekta, voditelj natječaja, zamjenik voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, stručni savjetnici, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda, ne mogu kao natjecatelji ili ponuditelji sudjelovati u natječaju.
 
Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.
 
Oglas o raspisu i rezultatima Natječaja objavljuje se u dnevnom tisku, a obavijest o raspisu i rezultatima natječaja Provoditelj dostavlja udrugama arhitekata i Hrvatskoj komori arhitekata.
    
Natječajni elaborat Raspisivač stavlja natjecateljima na raspolaganje u digitalnom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN) (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/), na mrežnim stranicama provoditelja tj. Društva arhitekata Splita (DAS): (www.d-a-s.hr) i raspisivača Grada Splita (www.split.hr).
 
U skladu s odredbama članaka 328. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16, u daljnjem tekstu: ZJN) poziv na natječaj i obavijest o rezultatima natječaja stavit će se na raspolaganje svima koji su zainteresirani za sudjelovanje u natječaju, na način da se Poziv na natječaj uz prethodnu objavu na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH u Narodnim novinama, objavljuje isti dan bez odgode na mrežnim stranicama Raspisivača: www.split.hr i na mrežnim stranicama Provoditelja natječaja: www.d-a-s.hr.
 
Natječaj se provodi u skladu s Poglavljem 2,  člancima 327., 328., 329., 330 i 331. ZJN 2016, ostalim odredbama ZJN 2016,  koje se primjenjuju na projektni natječaj te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“, broj 85/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN 2016.
 
Projektni natječaj se provodi kao postupak koji može prethoditi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu prostorno-planske dokumentacije u dogovoru s Raspisivačem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku. 327. stavku 1. ZJN 2016.
 
Procijenjena vrijednost nabave – projektni natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima i izrade prostorno - planske dokumentacije, i iznosi ukupno 1.027.804,27 kuna bez PDV-a i , te se raščlanjuje na iznose kako slijedi:
 
- nagradni fond u iznosu od 440.000,00 kuna neto, odnosno 616.165,33 kuna bruto bez PDVa,
 
- naknada radnim tijelima u iznosu od 128.700,00 kuna, odnosno 191.638,94 kuna bruto bez PDVa,
 
- prostorno-planska dokumentacija u ukupnom maksimalnom iznosu do 220.000,00 kuna neto bez PDV-a (izrada UPU-a) za što će Raspisivač sklopiti ugovor nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak 1. ZJN 2016, s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja zadovolji uvjete sukladno ZJN 2016 pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN 2016 i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra ponuditeljem.
 
 
DOKUMENTACIJA
 
Natječajni elaborat Raspisivač stavlja natjecateljima na raspolaganje u digitalnom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN) (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/), na mrežnim stranicama provoditelja tj. Društva arhitekata Splita (DAS) (www.d-a-s.hr) i raspisivača Grad Split (www.split.hr).
 
Izrađivač natječajnog programa:
Urbos d.o.o.
Karamanova 11
21 000 Split
Mail: urbos@urbos.hr
Tel.: +385 21 399 870
 
Raspisivač natječaja stavlja natjecateljima na raspolaganje slijedeću dokumentaciju
II.1. OPĆI UVJETI NATJEČAJA
II.2. PROGRAM NATJEČAJA
 
 
ROKOVI NATJEČAJA
 
Početak natječaja je 21.02.2020. godine.
 
Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 14.03.2020. godine.
 
Pitanja se dostavljaju e‐mailom na adresu natjecaj.koresnica@gmail.com. Pisani odgovori bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/), www.d-a-s.hr i www.split.hr do 26.03.2020. godine.
 
Rok za predaju natječajnih radova je 30.04.2020. do 15.00 sati u pisarnicu Grada Splita (s naznakom: Javni Natječaj Korešnica – ne otvaraj!), bez obzira na način dostave.
 
Očekivani završetak rada Ocjenjivačkog suda je 15.05.2020. godine.
 
 
NAGRADE
 
Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 440.000,00 kuna neto, odnosno cca 616.165,33 kuna bruto (bez PDV-a).*
 
Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim ovom dokumentacijom za nadmetanje Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako dalje slijedi:
 
Nagrada     Broj nagrada     Neto iznos          Bruto aproks.
1. nagrada            1           176.000,00  kn    246.466,13 kn
2. nagrada            1           110.000,00  kn    154.041,33 kn
3. nagrada            1             66.000,00 kn      92.424,80 kn
4. nagrada            1            52.800,00  kn      73.939,84 kn
5. nagrada            1             41.600,00 kn      49.293,23 kn
 
        
*Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade i poreze, ukoliko se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se PDV.
Raspisivač će nagrade natjecateljima i naknade radnim tijelima isplatiti u roku od 30 (trideset) dana od dana izvršnosti Odluke o odabiru.
 
Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade prema konačnom rangu radova.
 
Nagrade koje natjecateljima dodjeljuje Ocjenjivački sud u skladu s Uvjetima natječaja natjecateljima plaća Raspisivač temeljem ispostavljenog računa sukladno zakonskim propisima ili temeljem Ugovora o autorskom djelu.
 
Ocjenjivački sud može pojedinim radovima dodijeliti pisano priznanje.
 
 
 
OCJENJIVAČKI SUD
 
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova :
 
 
Predsjednik:   1. Dr.sc.Tihomir Jukić, dipl.ing.arh. predstavnik Provoditelja
 
Članovi:          2. Lea Pelivan,dipl.ing.arh, predstavnik Provoditelja
                       3. Tomislav Vreš, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja
                       4. Mr.sc. Gojko Berlengi dipl.ing.arh., predstavnik Raspisivača
                       5. Ana Sapunar mag.ing.arch.,predstavnik Raspisivača
 
Zamjenik člana OS-a:
 
1.     Božo Zadro, predstavnik Raspisivača
 
Stručni savjetnici:
1.    Dražen Pejković, dipl.ing.arh.
2.    Luka Oršulić
 
Tehnička komisija:
 
1.    Janja Novaković dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja  
2.    Luka Mužinić dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja  
 
Tajnik natječaja:
Dragan Žuvela, dipl.ing.arh
 
 
 
KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA
 
Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno:
1/ Predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja,
2/ Koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja,
3/ Čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja,
4/ Koji nisu u skladu s prostornim planom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja.
 
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će posebno valorizirati:
 
  • kreiranje rješenja s visokom kvalitetom života za buduće stanovnike;
  • zadovoljenje prostornog programa;
  • kvalitetno prostorno - oblikovno rješenje u odnosu na širi i uži urbani kontekst;
  • funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora;
  • kreativnost i arhitektonski doprinos oblikovanju javnih prostora;
  • ekonomičnost i izvodljivost
  • energetsku učinkovitost u izgradnji i održavanju te klimatsku otpornost
  • broj stambenih jedinica uz zadržavanje kriterija kvalitete života
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, prije utvrđivanja kriterija ocjenjivanja, odnosno prije objave natječaja, članovi ocjenjivačkog suda će izvršiti provjeru ciljeva razvoja područja natječajnog obuhvata; prostornog programa i funkcionalnih zahtjeva; kvalitativnih zahtjeva, oblikovnih i prostornih kvaliteta; investicijskih i kasnijih troškova, investicijski okvir; ekonomičnosti (na temelju orijentacijskih, poznatih i planiranih podataka, npr. odnosa bruto i neto površina); ekoloških zahtjeva i neškodljivosti po okolinu; faza gradnje; mogućnosti ekspanzije zone te energetske učinkovitosti i uštede energije za projektirane objekte.
 
 
 
Natječajna dokumentacija je dostupna na LINKU
 
Unificirana tablica za unos podataka  PRILOG 3
 
 

Komentari

Morate biti logirani kako bi mogli komentirati.


 

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:  

 


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


  •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2024 DAZ.