Zimmermann Ratimir

18.03.1946.
Specijalizacija: Urbanizam
Tvrtka:
Web: www.mgipu.hr

Rođen 1946. godine u Virovitici. Osnovnu školu pohađao u Požegi a Građevinsku tehničku školu (arhitektonsko usmjerenje) završio 1964. godine u Zagrebu. Na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao (urbanističko usmjerenje – prof. A.Marinović), 1969. godine. Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu studirao 1972-1975. Na fakultetu za Arhitekturu, gradbeništvo in geodezijo Univerze u Ljubljani, studirao Interdisciplinarni podiplomski študij prostorskega in urbanističnega planiranja 1980-1982.

U Urbanističkom institutu Hrvatske - Zagreb radio od 1969-1993. godine. U tom vremenu sudjelovao u izradi oko 90 značajnijih prostorno-planskih, stručno-znanstvenih ili drugih dokumenata (19 prostornih planova, 30 urbanističkih planova i 38 studija ili sektorskih tema - od razine stručnog suradnika do koordinatora-voditelja projekta) vezanih uz zaštitu i uređenje prostora: Zajedničke osnove Prostornih planova Republika SFR Jugoslavije; Prostorni plan SR Hrvatske; Prostorni planovi Zajednica općina i općina; Prostorni planovi za nacionalne parkove; Generalni urbanistički planovi; Planovi uređenja manjih naselja; Provedbeni urbanistički planovi ili Urbanistički projekti - središnjih prostora naselja, povijesnih jezgri, stambenih, industrijskih i turističkih zona; Studije zaštite okoliša; Studije gospodarenja prirodnim i kulturnim vrijednostima; Studije stanovanja i industrije; Studije razvoja autocesta i turizma u Hrvatskoj; te aktivno sudjelovao ili prisustvovao na brojnim (46) Stručnim savjetovanjima i izložbama o prostornom planiranju, u zemlji i inozemstvu.

Od 1993-2011. godine radio u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva u Zavodu za prostorno planiranje (kao načelnik Odjela za sustave naselja i Odjela za istraživanje i informacijski sustav prostornog uređenja). U tom vremenu sudjelovao u izradi ili je vodio izradu oko 75 značajnijih znanstveno-istraživačkih studija ili projekata i dokumenta prostornog uređenja državne i regionalne razine (19 prostornih planova, 56 studija ili sektorskih tema): Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske; Program prostornog uređenja RH; Izvješće o stanju u prostoru RH; Nacionalni program razvitka otoka; Stručne podloge za obalno područje hrvatskog Jadrana; Studije o većim i srednjim gradovima: Informacijski sustav prostornih planova Republike Hrvatske; Zakoni i podzakonski propisi o prostornom uređenju; Prostorni planovi županija; Prostorni planovi nacionalnih parkova; Uređenje pograničnih područja i cestovnih graničnih prijelaza sa Slovenijom i BiH; te aktivno sudjelovao ili prisustvovao na brojnim (56) Stručnim savjetovanjima, radionicama i kongresima o prostornom planiranju, obalnim područjima, naseljima, prometu, turizmu i gospodarenju prirodnim i kulturnim vrijednostima, geoinformacijskim sustavima i NIPP-u, u zemlji i inozemstvu. 

Diplomirao kada su se prvi ljudi spustili na Mjesec a završio radni vijek kada je kompletirana Međunarodna svemirska postaja (ISS). Vrijeme brojnih i brzih promjena. Od 2012. godine u mirovini.

Odabir planova i studija

 

1. PROSTORNI PLANOVI

 

(01) Državni plan:

Prostorni plan Socijalističke Republike Hrvatske – 1982-1989.

·   Organizacija, namjena i zaštita prostora, 1982-1986.

·   Sadržaj i dizajn opisa i grafike kartografskih prikaza, mjerila 1:300.000, 1982-1988.

·   Sektorska studija: Stanovanje za Prostorni plan SR Hrvatske (1983-1984.);

·   Sektorska studija: INDOK sustav stanovanje – Automatska obrada podataka

za Prostorni plan SR Hrvatske (1983-1985.);

·   Sektorska studija: Znanstvene osnove dugoročnog razvoja Republike Hrvatske do 2000. godine –

Prostor i čovjekova okolina u dugoročnom razvoju – Poglavlja 14.;23.-26. (1984-1985.);

·   Stručne podloge za uvrštenje NE Prevlaka u PPH (stanovanje)

·   Tisak Delegatski vjesnik (Nacrt plana u 60.000 primjeraka)1986.

·   Tisak donesenog plana (300 kompleta; knjiga Plana  + 4 karte mjerila 1:300.000) 1988-1989.

(02) Državni plan:

Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske – 1994-1997.

·   Studija: Analiza prostornih planova općina i urbanističkih planova gradova

izrađenih u Urbanističkom institutu Hrvatske u razdoblju 1975-1994. (1994-1995.);

·   Koncept Strategije, 1995.

·   Poglavlja 1.,2.,3. (3.3.6., 3.3.7. i 3.3.8.), 1995-1997.

·   Naselja, (4.2.), 1994-1997.

·   Gospodarski sustavi, (4.3. 4.3.4.), 1995-1997.

·   Infrastrukturni sustavi (4.4., 4.4.1. i 4.4.2.), 1995-1997.

·   Program mjera (5.4.4.2), 1995-1997.

·   57 Kartografskih prikaza, 1994-1997.

·   Dizajn i tisak 3.150 knjiga i 1.000 CD Strategije; 1997.

·   Studija: Kompleksno sagledavanje procesa urbanizacije u Hrvatskoj I. i II. dio –

Urbana i razvojna preobrazba prostora i naselja i

Analiza područja veće koncentracije stanovništva (1996-1998.);

·   Sektorska studija: Naselja - naseljenost, urbanizacija i središta (1994-1996.);

·   Prilog: Sadržajne i metodičke osnove izrade Strategije (1994.);

·   Prilog: Nacionalni program razvitka otoka –

Strategija razvitka otoka s prostorno-planskih gledišta ciljevi,

Smjernice i mjere uređenja prostora - stranice 33-126 (1995-1997.);

(03) Državni plan:

Program prostornog uređenja Republike Hrvatske – 1997-1999.

·   Poglavlja 1., 2., 3. i 6., 1997-1999.

·   Prostorno-funkcijska struktura srednjih hrvatskih gradova, 1997-1998.

·   Krajolik – dizajn i tisak  440 knjiga i 400 CD, 1999.

·   HEP energetski objekti za uvrštenje u Program, 1998.

·   24 Kartografskih prikaza, 1997-1999.

·   Dizajn i tisak 3.000 knjiga Programa i 1.000 CD; 1999.

 

(04) Prostorni plan Zajednice općina:

Prostorni plan zajednice općina Sisak (15 sadašnjih JLS) – Stanovanje, 1985.

(05) Prostorni plan županije:

Ličko-senjske – Prostorni razvoj naseljenosti i cestovna mreža državnog značaja, 1995-1996.

(06) Prostorni plan županije:

Dubrovačko-neretvanske – Srednji i mali gradovi kao nositelji razvoja u prostoru, 1998-1999.

(07) Prostorni planovi (bivših) općina:

Slavonski Brod, Šibenik, Pag i Vrbovec – Stanovanje   (1985., 1986., 1989. i 1986.)

 

(08) Prostorni plan: Općine Rovinj (bivše – 4 sadašnje JLS), 1975-1978.

(09) Prostorni plan: Općine Rovinj (bivše – 4 sadašnje JLS), 1985-1989-1992.

(10) Prostorni plan: Općine Cres-Lošinj (bivše – 2 sadašnje JLS), 1987-1989.

 

(11) Prostorni plan područja posebnih obilježja: Nacionalnog parka „Brijuni“, 1998-2000.

(12) Prostorni plan područja posebnih obilježja: Nacionalnog parka „Plitvička jezera“

       Pripremni radovi (2002-2005) i Plan (2005-2012.)

(13) Prostorni plan područja posebnih obilježja: Park prirode „Papuk“

       Pripremni radovi – sektorske studije (2001-2006-2011.)

 

2. URBANISTIČKI PLANOVI

 

(01) Generalni urbanistički plan: grada Rovinja (1975-1979.);

(02) Generalni urbanistički plan: grada Rovinja (1985-1989-1993.);

(03) Generalni urbanistički plan: gradova Malog i Velog Lošinja (1987-1989-1992.);

(04) Generalni urbanistički plan: grada Rovinj – analiza i koncepcija(2001-2005.);

(05) Generalni urbanistički plan: Sjeverna turistička zona (bivše) općine Rovinj (1977-1978.);

 

(06) Provedbeni urbanistički plan: Južno područje grada Rovinja „Rovinj-jug“ (1979-1982.);

(07) Provedbeni urbanistički plan: Stambeno naselje „Komunela“Umag (1972-1973.);

(08) Provedbeni urbanistički plan: Stambeno naseljeLenišće“Koprivnica (1974-1975.);

(09) Provedbeni urbanistički plan: Poreč - Asanacija povijesne jezgre (1970-1973.);

(10) Provedbeni urbanistički plan: Poreč – Novi dio centra grada – koncepcija (1975-1976.);

(11) Provedbeni urbanistički plan: Rovinj – Proizvodno-skladišno-servisna zona

       Gripole-Spine (1978-1980.);

 

(12) Plan uređenja manjeg naselja: Naselja Bale (1977-1978.);

(13) Plan uređenja manjeg naselja: Naselja Žminj (1977-1978.);

(14) Plan uređenja manjeg naselja: Naselje Lupoglav (1980-1982.)


3. STUDIJE - SEKTORSKI I TEMATSKI PRILOZI: (redoslijed po godini izrade)

 

(01) Tematska studija:

 Projekt „Jadran III“- Plan zaštite i unapređenja čovjekove životne sredine u  Jadranskoj regiji Jugoslavije – Bivša općina Umag – Prostor i ekološki poremećaji (1975.)

(02) Studija:

 Prostorne mogućnosti razvitka industrijsko-skladišne i trgovinsko-servisne

 zone „Ciburi“ – Pazin (1980-1981.)

(03) Studija utjecaja na okoliš:

 Autocesta M-2 Dragonja-Vodnjan i Prostorno planske podloge 

 za utvrđivanje uvjeta uređenja prostora (1986-1987.)

(04) Prostorna studija:

 Jadranska autocesta „JAC I“ – od Rijeke do SR Crne Gore i

 povezivanje Zagreba i Središnje Hrvatske s Dalmacijom (1988-1989.)

(05) Sektorska studija:

 Projekt stambene reforme u SR Hrvatskoj

 Program stambene izgradnje u Hrvatskoj po općinama do 2000. i 2015. g. (1989-1990.)

(06) Prostorna studija:

 Jadranska autocesta  „JAC II“– dodatna istraživanja prostorno-urbanističkih uvjeta 

 varijantnih  koridora  dionica „Velebit“ i „Biokovo“ 

 s elementima prethodne studije utjecaja na okolinu (1990-1991.)

 

(07) Studija:

 Prostorni razvitak turizma u Hrvatskoj – I.faza i Program za II. fazu (1990-1991.)

(08) Sektorska studija:

 UN-MAP - Utjecaj globalnih klimatskih promjena na Cresko-Lošinjsko

 otočje – Urbana mreža, industrija, energetika, turizam, promet, servisi, 

 ostala infrastruktura (1990-1993.)

(09) Sektorska studija:

 METAP- SB - Plan gospodarenja okolišem Cresko-lošinjskog otočja –

 Prostorno planiranje i planiranje zaštićenih područja (1990-1996.)

(10) Studija:

 Povijesna jezgra Rovinja - Prostorno-planski i urbanističko-arhitektonski aspekti planiranja i

 zaštite povijesne jezgre grada Rovinja (1989-1990.)

(11) Studija:

 Program Obnove - Naseljenost prostora Hrvatske, 

 gradovi i procesi urbanizacije (1991-1992.)

(12) Sektorska studija:

 Prioritetni zahvati s elementima dugoročne koncepcije razvoja cestovne

 mreže Hrvatske - Značaj i utjecaj zemljopisnih obilježja, naseljenosti prostora i   gospodarskih mogućnosti na oblikovanje i dinamiku gradnje  cestovne mreže Hrvatske (1993-1994.)

 

(13) Prilog:

 Prostorni plan županije - Sadržajna struktura s uputama za izradu plana (1995-1996.)

(14) Tematska studija:

 Društveni i razvojni aspekti preobrazbe srednjih hrvatskih gradova –

 Prijedlog određenja srednjih gradova u Hrvatskoj (1998-1999.)

(15) Studija:

 Hrvatski Jadran – Stručne podloge za prostorno uređenje i zaštitu obalnog područja –

 Sintezni izvještaj korištenja prostora (1997-2000-2004.)

(16) Prilog:

 Uredba o zaštićenom obalnom području mora – koncept propisa (2001-2004.)

(17) Tematski prilozi:

 Izvješće o stanju u prostoru Republike Hrvatske 2003.

 Teme 1.1.1.;1.2.;2.4.1.;2.4.8.;2.5.;3.1.;4.1.6.;4.1.7. (2002-2003.)

(18) Prilog:

 EU-NUTS II.razina - Nova statistička podjela Hrvatske – DZZS 

 ekspertna radna grupa – Projekt Nomenklatura prostornih jedinica za statistiku (2002. i 2004.)

 

(19) Projekt – Prilog:

 Uspostava GIS-a (Prostorni planovi županija) 

 za područje 7 jadranskih županija (2003-2005.)

(20) Studija:

 Prostorni, gospodarski i socijalni aspekti izgradnje 

 za povremeno stranovanje na Jadranskom području (2004-2006.)

(21) Sektorski prilog:

 Izvješće o stanju u okolišu Republike Hrvatske 2001-2004. – 

 Prostor i stanovništvo (2005.)

 Izvješće o stanju u okolišu Republike Hrvatske 2005-2008. – 

 Prostor i stanovništvo (2010.) 

(22) Studija: 

 Programsko-prostorna studija za Razvojni koncept Brijuni Rivijera (2005-2007.)

(23) Tematski prilozi:

 Projekt Izvješće – Upravljanje obalnim područjem u Hrvatskoj 2006-2009. – 

 Teme A2-1;A2-2; A2-5;A3-1;A3-2;B5-4;B6-2;B7-1;B7-2;B7-3;C1-C8, (2005-2009.);

(24) Projekt:

 GIS Prostornih planova uređenja gradova i općina Jadranske Hrvatske

 2. 3. i 4. razvojni stupanj (2006-2009.)

 

(25) Sektorska studija:

 Gospodarski razvitak Dubrovačko-neretvanske županije s naglaskom na turizam –

 Analiza i ekspertno prostorno-plansko vrednovanje (2008-2009.);

(26) Sektorska studija:

 Razvitak turističkih zona-područja u Šibensko-kninskoj županiji

 Analiza i ekspertno prostorno-plansko vrednovanje (2009.)

(27) Projekt:

 GIS Prostornih planova Jadranske i Panonske Hrvatske

 5. razvojni stupanj (2009.) 6. razvojni stupanj (2010-2011.);

(28) Studija – Prilog:

 Urbanizirana obala Hrvatskog Jadrana

 Prostornim planovima uređenja gradova i općina (2010-2011.);


(29) Studija – 

        Prilog u knjizi Udruženja Hrvatskih Arhitekata: Širenje horizonta – 

       Hrvatski urbanizam 1991-2011. Prostorno planiranje u Hrvatskoj (2011.)

(30) Studija: 

        Novi Zagreb: Avenija Dubrovnik - Pješački pothodnici - 

       4 km  nepravde i straha, (2012.) Projekt Zagreb za mene – 

        izabrane dvije (moje) lokacije u Novom Zagrebu istok, (2015.)

(31) Projekt EU:  

        Istra - Projekt PUT-UP Istre: Prostorno uređenje teritorija - unutrašnjosti i 

        priobalja - Koncept prostornog razvoja hrvatske i slovenske Istre - istraživanje pet 

        sadržajnih sklopova (promet, turizam, poljoprivreda, gospodarske zone i 

        prirodna i kulturna baština), 2015-2016.)

(32) Sektorski prilog: 

       Masterplan funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija – 

       Prometne potrebe do 2030. Zadarska županija – Tema: Analiza prostora i 

        važećih prostornih planova, (2018.)


4. ČLANCI u zbornicima-časopisima i/ili PREDAVANJA na stručnim skupovima


(01) Budva: III. Konferencija o zaštiti Jadrana 

       Stambena izgradnja u obalnom području SR Hrvatske i 

       Prostorni razmještaj turističkih smještajnih kapaciteta (1984.); 

       Dubrovnik: XII. susret prostornih planera Jugoslavije

       Reforma planiranja (1989.);

(02) Zagreb: 1. Hrvatski geografski kongres – Zbornik radova – 

       Utjecaj zemljopisnih obilježja i naseljenosti prostora na oblikovanje i dinamiku

       gradnje cestovne mreže Hrvatske (1995.);

(03) Dubrovnik: Međunarodni stručni skup – Financing cultural/natural

       heritage and sustainable development – Strategija prostornog uređenja 

       Republike Hrvatske i održivi razvoj otoka hrvatskog Jadrana (1996.);

(04) Zagreb: Hrvatski prostor – temeljno nacionalno dobro

       Okrugli stol povodom 50 godina rada i djelovanja Urbanističkog instituta (SR)

       Hrvatske- Naselja središnja tema razvojnih prostorni planova. (1997.);

(05) Cavtat: 2. Hrvatski kongres o cestama – Zbornik radova: Lički "Y" –

       najznačajnije autoceste za prometnu integraciju Hrvatske (1999.);

(06) Lovran: 2. Hrvatski geografski kongres – Zbornik radova:

       Prilog izboru kriterija za određenje mjesta u Hrvatskoj sa statusom grada (1999.);


(07) Zakopane-Poljska: Sastanak ministara nadležnih za razvoj

       ljudskih naselja u europskim tranzicijskim zemljama – Hrvatska, 

        Modernizacija urbanih područja – prepreke, iskustva i zadaće (1999.);

(08) Časopis „Okoliš“- Teme: Hrvatski Jadran, Građevinska područja, 

        Autoceste u Lici, Turizam namijenjen posjetiteljima (2000-2001.);

(09) Zagreb: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Poslijediplomski 

       studij – Strategija i Program prostornog uređenja Republike Hrvatske (2000.);

(10) Privredni vjesnik: Turizam u prostoru (2001.);

(11) Zagreb-MZOPU-HKA: Stručni skup – Stanje u prostornom

       planiranju i arhitekturi – Prostorni planovi županija – 

        dinamika izrade i ocjena (2003.);

(12) Zadar: 1. Kongres hrvatskih arhitekata – Gradnja na obali - Zbornik 

       skupa – Obalno područje hrvatskog Jadrana – urbanizacija i planiranje (2004.);

 

(13) Maribor: Međunarodni simpozij: 3. razvojna os (i 5. prometna os)

       slovenski projekt 3. tisočletja – 

        Hrvatsko izvješće: Regionalne poveznice Hrvatske i Slovenije (2006.);

(14) Zagreb – MZOPUG: Visit in Croatia delegation Republic of Albania -

       Ministry of public works, transport and telecommunication - 

       Prostorni planovi obalnog područja (2006.);

(15) Časopis „Čovjek+Prostor“: Prostorno planiranje u 

       Jadranskoj Hrvatskoj 1965-2005. (2007.);

(16) Zagreb-MZOPU: Delegacija Kosova

        Predavanje "Hrvatski Jadran" (2007.)

(17) Opatija: Međunarodni skup GISDATA - 1.Korisnička konferencija 

       Uvođenje Enterprise GIS sustava Ministarstva zaštite okoliša, 

        prostornog uređenja i graditeljstva – 

        GIS Prostornih planova Jadranske Hrvatske (2007.);

(18) Zagreb-MZOPU: Posjet s Dortmundskog sveučilišta 

       (profesori i studenti) – Prostorno planiranje u Hrvatskoj (Jadran) i 

        GIS prostornog uređenja  (2008.);


(19) Opatija: Međunarodni skup GISDATA - 2.Korisnička konferencija GIS (3.razvojni 

       stupanj) Prostornih planova Jadranske Hrvatske (2008.); 

       Zagreb – MZOPUG: Savjet za prostorno uređenje Države – 

       Predstavljanje GIS-a Prostornih planova Jadranske Hrvatske (2008.); 

       Zagreb – MZOPUG: Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i 

       graditeljstva –  Predstavljanje GIS-a (2.razvojni stupanj)      

       Prostornih planova Jadranske Hrvatske (2008.);

(20) Zagreb: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Posjet s 

      Univerze iz Ljubljani – Katedra za prostorsko planiranje (studenati,

       doktoranti i profesori ) – Prostorno planiranje u Hrvatskoj i 

       za Hrvatski Jadran (2009.);

(21) Brač-Bol: Međunarodni simpozij - Hrvatsko hoteljerstvo i turizam 

       danas i sutra - Hrvatsko-Austrijska trgovinska komora – Ekologija i 

        prostorno uređenje u Jadranskoj Hrvatskoj: Strategija, Program, Izvješće, 

        Prostorni planovi, Turističke zone (2009.)   Opatija: Međunarodni skup GISDATA 

        – 3.Korisnička konferencija GIS (4. Razvojni stupanj) Prostornih 

       planova Jadranske Hrvatske (2009.);

(22) Zagreb-MZOPUG: Posjete studenata Geografskog odsjeka 

       Prirodoslovno matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagreb, 

        Prostorno planiranje u Hrvatskoj i GIS Prostornih planova RH, (2009. i 2010.);


(23) Vukovar: Predstavljanja Projekta - Uspostava WEB-GIS sustava na

        području PPDS-a Vukovarsko-srijemske županije – Prilog MZOPUG o 

        GIS-u Prostornog uređenja Republike Hrvatske (2009.); Slavonski Brod: 

        Stručni skup Istočne Hrvatske - Predstavljanje pilot-projekta 

       Geoinformacijskog sustava Prostornih planova Brodsko-

       posavske županije – Prilog MZOPUG o GIS-u (4. razvojni stupanj) 

        Prostornih planova Jadranske Hrvatske (2009.);

(24) Zagreb – MZOPUG: za Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog 

       uređenja i graditeljstva – Predstavljanje GIS-a (5.razvojni stupanj) 

        Prostornih planova Jadranske i Panonske Hrvatske (2010.); za 21 Zavod za 

       prostorno uređenje županija – Predstavljanje GIS-a (5.razvojni stupanj) 

        Prostornih planova Jadranske i Panonske Hrvatske (2010.);

(25) Zagreb-MZOPUG: EU delegacija -Korištenje i namjena mora u prostornim

        planovima ili Pomorsko prostorno planiranje Jadranske Hrvatske – 

        GIS PP-RH 2004-2009. (2010.);


(26) Varaždin: 1. Hrvatski NIPP i INSPIRE dan i Savjetovanje Kartografija 

        i geoinformacije – Informacijski sustav prostornog uređenja Republike Hrvatske

        i NIPP – Program i sažeci (2009.) i 

        Knjiga: Annual 2009 - Of the Croatian Academy of Engineering

(27) Opatija: Međunarodni skup GISDATA - 4.Korisnička konferencija – 

       GIS (5. razvojni stupanj) Prostornih planova 

       Republike Hrvatske (2010.);

(28) Zagreb-MZOPU: Delegacija Republike Turske - Ministarstvo za javne 

        radove – Predavanje o Integralnom upravljanju obalnim područjem 

        u Republici Hrvatskoj (2010.);

(29) Zagreb-MZOPUG: Eksperti iz Nizozemske na projektu - Uspostava i 

       povezivanje ključnih registara u Republici Hrvatskoj – katastar, zemljišne knjige,

       OIG, registri fizičkih i pravnih osoba itd. – Prostorno planiranje u 

       Republici Hrvatskoj 1990-2011. i GIS PP-RH (2011.);


(30) Pula: 3. Konferencija županijskih Zavoda za prostorno uređenje

       Jadranske Hrvatske – Urbanizirana obala Hrvatskog Jadrana 2010. i 

        Korištenje i namjena prostora ZOP-a u PPU JLS G/O (2011.);

(31) Zagreb-MZOPUG: Stručni skup .14 Zavoda za prostorno uređenje 

       Panonske Hrvatske – Koncept Programa razvoja 

       informacijskog sustava prostornog uređenja 

        Republike Hrvatske i GIS-ovi Županija (2011.);

(32) Predavanje: Lastovo: 7. Anatomija otoka Lastovo 2018.

       Simpozij - Sustav otoka hrvatskog Jadrana – 

        Prilozi za novi Zakon o otocima, (2018).


5. RAD U STRUČNIM ili EKSPERTNIM GRUPAMA


(01) Hrvatska: Međudržavna suradnja između Hrvatske i Slovenije u području strategija prostornog uređenja i cestovnog prometnog povezivanja (AC i BC granični prijelazi) - član radne skupine RH (1995-2002.);

(02) Jadran: Vijeće za razvitak otoka – 

Ministarstvo razvitka – član (1995-1997.);

(03) Hrvatska: Hrvatski nacionalni odbor Svjetske izložbe EXPO 2000 u Hannoveru - član ispred Ministarstva prostornog uređenja (1997.);

(04) Pula: Savjet za praćenje izrade Prostornog plana Istarske županije - član (1998-2000.);

(05) Jadran: Stalni predstavnik MZOPU - Projekt Sustavno istraživanje Jadrana – Ministarstvo znanosti i Instituti iz Splita i Rovinja (1998-2007.);

(06) Zagreb: Hrvatski geodetski institut

Upravno vijeće (1. i 2. saziv) (2001-2004. i 2005-2006.);

(07) Hrvatska: Stalna mješovita komisija za provedbu Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pograničnom prometu i suradnji. 20. sjednica član RH (2001-2005-2010.);


(08) Državni zavod za statistiku: EU-NUTS - ekspertna radna grupa (1. i 2. saziv) za novu statističku podjelu Hrvatske (2002. i 2004.);

(09) Jadran: Vijeće za otoke (1. i 2. saziv) - Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka (2004-2007. i 2008-2011.);

(10) Zagreb: GIS Kartografski prikaz zaštićenog obalnog pojasa mora - Radna grupa: DGU, Fotogrametrija, Ministarstvo (2004.);

(11) Projekt COAST (UNDP): Razvoj zelenog turizma (Područja istraživanja: Pelješac, Vis, Krka i Pag) – Izrada akcijskih planova razvoja ruralnog i ekološkog turizma, konzultant-predstavnik Ministarstva (2008.);

(12) Državna geodetska uprava: RS2 Radna skupina za Politiku zajedničkog korištenja prostornih podataka – Nacionalna infrastruktura prostornih podataka (2008-2011.); RS3 Radna skupina za Povezivanje programa NIPP-a i e-Vlade Republike Hrvatske - Nacionalna infrastruktura prostornih podataka (2009-2011.);

(13) Hrvatska: Državni zavod za statistiku - Međuresorna Radna skupina za određivanje kriterija tipizacije naselja 

(urbano-ruralno) - za Popis 2011. (2010.);

(14) Zagreb-MZOPUG: Stručno povjerenstvo za Izmjenu i dopunu Zakona o prostornom uređenju i gradnji (2011.);

 

6. IZLOŽBE – Koncept i/ili realizacija


(01) Zagreb: Zagrebački velesajam - Savjetovanje Urbanex-76 turizam Stručni radovi Urbanističkog instituta SR Hrvatske na Jadranu (1976.);

(02) Zagreb: 35. godina priključenja Istre matici zemlji - Zagrebački velesajam – Izložba stručnih radova Urbanističkog instituta SR Hrvatske 

„Tunel Učka“ (1978.);

(03) Zagreb - Umjetnički paviljon: 14. Zagrebački salon urbanizam i arhitektura: Sekcija Situacija GUP Rovinj i PUP Valalta Rovinj – Sekcija Prijedlog: Svrhovito vođenje tramvajskih linija u Zagrebu i korištenje zeljezničkog koridora za gradsku željeznicu (Umjetnički paviljon i radio Zagreb) (1979.);

(04) Zagreb - Umjetnički paviljon: 17. Zagrebački salon urbanizam i arhitektura: Sekcija Situacija PUP Rovinj-jug“ Tribina - Raskoš i bijeda interijera društvenih objekata u Zagrebu (1982.);


(05) Zagreb: 35. godina rada i djelovanja Urbanističkog instituta SR Hrvatske - Prostor Saveza arhitekata Hrvatske (1982.);

(06) Zagreb: Izložba 40. godina rada i djelovanja Urbanističkog instituta SR Hrvatske - Muzej za umjetnost o obrt (1987.);

(07) Hrvatska-Europa: Domovinski rat - Ranjeni hrvatski gradovi - svijest i sjećanje - podloga za budućnost, putujuća izložba po gradovima (1991-1992.);

(08) Hrvatska: Autoceste u sjeverozapadnoj Hrvatskoj (1992-1993.);    - Čakovec, Krapina, Križevci - 3 izložbe

(09) Zagreb: Dom hrvatskih likovnih umjetnika - 35. Zagrebački salon urbanizam i arhitektura – Gost salona, predstavljanje Zavoda MZOPU – kasnije Stalni postav u prostorima MZOPU-a (od 2000.);

(10) Zagreb: Stručni skup 21 Zavoda za prostorno planiranje i Komore arhitekata, Izložba 21 Prostornog plana županije u starom Paromlinu i trajna izložba u prostorima MZOPU-a (2003.);


Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: