Natječaj

Natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja rekonstrukcije i sanacije građevine bivše tvornice DTR-a u Krajiškoj 20 u Zagrebu

Autor/izvor: UHA 22/09/2016

Cilj natječaja je dobivanje najboljeg arhitektonskog idejnog rješenja s maksimalnom iskorištenosti uličnog volumena građevine koji je prema konzervatorskim smjernicama potrebno očuvati i restaurirati mu vrijedno izvorno oblikovanje, te rekonstrukcija preostalog dijela građevine: uklanjanje postojeće dvorišne izgradnje te smještaj preostalih planiranih programskih sadržaja u novu dogradnju koja će s restauriranim uličnim volumenom sačinjavati integralnu cjelinu.

OGLAS O RASPISU NATJEČAJA

Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti

N A T J E Č A J

za izradu idejnog arhitektonskog rješenja

 

REKONSTRUKCIJE I SANACIJE GRAĐEVINE

BIVŠE TVORNICE DTR-a U KRAJIŠKOJ 20 U ZAGREBU

 

oznaka iz Plana javne nabave Raspisivača natječaja 2016-2

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 29-16/ZG-IA/JN

 

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, Ulica grada Vukovara 284, 10 000 Zagreb, OIB: 76108805525.

telefon: +385 1 2369 300

e-mail: ccaa@ccaa.hr

internetska adresa: www.ccaa.hr

odgovorna osoba: direktor Ante Lažeta

 

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB: 01152649489.

telefon:               +385 1 5509 705

e-mail:  tajnistvo@uha.hr

odgovorna osoba: Sanja Cvjetko Jerković, dipl.ing.arh.

 

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA:

Izrađivač natječajnog programa: Vedran Duplančić, ovlašteni arhitekt (A 2929), Benkovačka 2, 10000 Zagreb, OIB: 46108732765

Uvjete natječaja utvrdili su Raspisivač i Provoditelj Natječaja.

 

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog arhitektonskog rješenja rekonstrukcije i sanacije građevine bivše tvornice DTR-a u Krajiškoj 20 u Zagrebu.

 

CILJ NATJEČAJA je dobivanje najboljeg arhitektonskog idejnog rješenja s maksimalnom iskorištenosti uličnog volumena građevine koji je prema konzervatorskim smjernicama potrebno očuvati i restaurirati mu vrijedno izvorno oblikovanje, te rekonstrukcija preostalog dijela građevine: uklanjanje postojeće dvorišne izgradnje te smještaj preostalih planiranih programskih sadržaja u novu dogradnju koja će s restauriranim uličnim volumenom sačinjavati integralnu cjelinu.

 

PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu autora ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba. Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt i kada barem jedan od članova natjecateljskog tima posjeduje važeće dopuštenje Ministarstva kulture za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara u smislu izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch. ili studenti arhitekture.

Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada.

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

Na natječaju ne mogu sudjelovati Voditelj natječaja ili zamjenik Voditelja natječaja, zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba - ured ovlaštenog arhitekta, Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda ne mogu kao natjecatelji sudjelovati u natječaju.

 

NATJEČAJNI ELABORAT Raspisivač stavlja natjecateljima na raspolaganje u digitalnom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN) te na mrežnim stranicama Udruženja hrvatskih arhitekata (UHA): www.uha.hr.

Poveznica na natječajni elaborat: http://goo.gl/duzdNe

ROKOVI:

Početak natječaja je 6. rujna 2016. godine.

Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 26. rujna 2016. godine.

Pitanja se dostavljaju e‐mailom na adresu natjecaji@uha.hr. Pisani odgovori bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN), i na www.uha.hr do 5. listopada 2016. godine.

Rok predaje natječajnih radova je 7. studenoga 2016. godine do 16:00 h, u Udruženju hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, bez obzira na način dostave.

 

Članovi Ocjenjivačkog suda:

mr. sc. Alan Braun, ovlašteni arhitekt, predstavnik Provoditelja, predsjednik OS-a,

Vladimir Ževrnja, ovlašteni arhitekt, predstavnik Raspisivača, dopredsjednik OS-a,

Maja Halle, dipl.ing.građ., predstavnica Raspisivača,

Davor Mateković, ovlašteni arhitekt, predstavnik Provoditelja,

Branka Petković, ovlaštena arhitektica, predstavnica Provoditelja.

Stručna savjetnica:

dr.sc. Zrinka Paladino, dipl.ing.arh., predstavnica Raspisivača, stručni savjetnik iz područja zaštite spomenika kulture

Zamjenica člana OS-a:

Vanja Ilić, ovlaštena arhitektica, predstavnica Provoditelja

Tehnička komisija:

David Kabalin, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

Tajnica natječaja:

Kristina Jeren, dipl.ing.arh., predstavnica Provoditelja

 

NAGRADE:

Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 119.500,00 kuna neto odnosno 150.598,61 kuna bruto.

Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim ovom dokumentacijom za nadmetanje Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako dalje slijedi:

 

Nagrada              Broj nagrada                     Neto iznos                         *Bruto iznos

I.   nagrada                         1                             47.500,00 kn                      59.861,37 kn

II. nagrada                          1                             36.000,00 kn                      45.368,62 kn

II. nagrada                          1                             24.000,00 kn                      30.245,75 kn

IV. nagrada                        1                             12.000,00 kn                      15.122,87 kn

 

*Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade i poreze, ukoliko se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se PDV.

 

KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA:

Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno:

a/ Predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja,

b/ Koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja,

c/ Čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja,

d/ Koji nisu u skladu s prostornim planom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja.

 

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati ovim redoslijedom:

- realizacija prostornog programa, funkcionalnih i kvalitativnih zahtjeva te kriterij ekonomičnosti,

- najveća moguća iskoristivost prostora (neto površina u odnosu na bruto površinu),

- najveći mogući broj pakrirnih mjesta,

- mogućnost nadogradnje prostora u budućnosti (u skladu s uvjetima propisanim GUP-om Grada Zagreba i Natječajnim zadatkom),

- kvaliteta arhitektonskog rješenja kompleksa i kvaliteta rješenja pojedinih grupa sadržaja,

- način postupanja s nasljeđem i briga o spomeniku kulture,

- ispunjenje programskih i drugih obveza utvrđenih natječajnim programom,

- funkcionalnost, ekonomičnost i fleksibilnost zgrada: osvijetljenje, osunčanje, zračenje, instalacije, konstrukcija, održivost,

- provedivost izgradnje,

- kvaliteta hortikulturalnog uređenja partera,

- rješenje zaštite od požara.

 

Natječaj se provodi u skladu s glavom II. člancima 45., 46., 47. i 48. Zakona o javnoj nabavi (u daljnjem tekstu: Zakon), ostalim odredbama Zakona koje se primjenjuju na natječaj te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“, broj 85/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa Zakonom.

Natječaj se provodi kao postupak koji može prethoditi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije u dogovoru s Raspisivačem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku 45. stavku 4. točki 2. Zakona.

Procijenjena vrijednost nabave za postupak javne nabave – natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima i izrade projektno - tehničke dokumentacije, i iznosi ukupno 1.418.000,00 kuna bez PDV-a, te se raščlanjuje na iznose kako slijedi: nagradni fond u iznosu od 119.500,00 kuna neto, odnosno 150.598,61 kuna bruto bez PDV-a, naknada radnim tijelima u iznosu od 48.885,69 kuna neto bez PDV-a, projektno-tehnička dokumentacija u maksimalnom iznosu do 1.218.515,00 kuna neto bez PDV-a za što Raspisivač može sklopiti ugovor nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 28. stavak 2. točka 6. Zakona, s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja je zadovoljila uvjete sukladno Zakonu pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane Zakonom i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra ponuditeljem. Prilikom izrade projektno – tehničke dokumentacije ponuditelju se neće platiti dio natječajnog rada koji je već izvršen plaćanjem nagrade.

Usluga izrade projektno - tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovite projektne dokumentacije koja uključuje: Glavni projekt, Izvedbeni projekt, Projekt uklanjanja dijelova postojeće građevine, sve elaborate, troškovnike  te svu dokumentaciju koja je potrebna za  ishođenje potrebnih dozvola  i za provedbu rekonstrukcije i sanacije  zgrade bivše tvornice DTR-a u Krajiškoj 20 u Zagrebu.

Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi 20.000.000,00 kuna.

Planirana okvirna vrijednost investicije po m2: 5.300,00 kuna/m2 nadzemno; 2.300,00 kuna/m2 podzemno.

 

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Ostalo

Arhitektura i naslijeđe: Zajedničko stanovanje

07/10/2019
DAZ
Konferencija o arhitekturi i naslijeđu održat će se 24. listopada 2019. s početkom u 17h u prostorima Društva arhitekata Zagreba, a uz glavnog govornika, Milesa Glendinninga, predavanja će održati dr. sc. Dražen Arbutina i doc. dr. sc. Borka Bobovec.

XI. Produkteka na Ambienti

03/10/2019
DAZ
U četvrtak, 10. listopada 2019., nakon stručnog skupa HKA pod nazivom "Ambienta za arhitekte", održat će se XI. Produkteka na temu „Proizvodnja namještaja“ (14:15-19:30 h).

Izmjene GUP-a potrebno je završiti i pristupiti izradi novog GUP 2030 kao razvojnog dokumenta

02/10/2019
DAZ
Hrvatska komora arhitekata, Udruženje hrvatskih arhitekata, Udruga hrvatskih urbanista, Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata, Društvo arhitekata Zagreba i Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, u cilju daljnjeg razvoja grada, predlažu niz rješenja za donošenje aktualnih Izmjena i dopuna GUP-a Zagreba.

Borka Bobovec: Crtice o gradu i arhitekturi

02/10/2019
DAZ
U suradnji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i UPI2M BOOKS objavljena je knjiga Crtice o gradu i arhitekturi  autorice Borke Bobovec.  

DA2 Film Festival

01/10/2019
DAZ
Novi filmski festival posvećen dizajnu, umjetnosti i arhitekturi otkriva priče o kreativnim procesima najznačajnijih svjetskih djela i autora, a održat će se u Zagrebu od 8. do 12. listopada.

Presjecišta prostornog planiranja i socijalne medicine

01/10/2019
DAZ
Obilazak Škole narodnog zdravlja "Andrija Štampar" uz predavanja prof.dr.sc. Ankice Sente Marić i dr.sc. Tamare Bjažić Klarin i projekcije filmova iz arhiva Škole održat će se 05.10.2019. 

Izrada idejnog rješenja za gradnju društvenog doma Vrbani

25/09/2019
DAZ
Društvo arhitekata Zagreba upozorilo je Grad Zagreb da je sukladno odluci o donošenju Urbanističkog plana uređenja Vrbani III. za navedenu lokaciju predviđen arhitektonski natječaj za tu građevinu temeljem detaljnog programa kojim će se odrediti svi potrebni sadržaji. 25. rujna stigao je odgovor da je nadmetanje - PONIŠTENO.

Četiri memorijala Nenada Fabijanića

24/09/2019
DAZ

U srijedu, 2. listopada 2019. u 19 sati Gliptoteka HAZU, Medvedgradska 2, Zagreb.
Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:


Donatori: