Natječaj

Dječji vrtić Valmade u Puli

Autor/izvor: DAZ/DAI-SAI 23/10/2023

GRAD PULA – POLA raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA ISTRE – SOCIETÀ ARCHITETTI DELL’ISTRIA (DAI – SAI) organizira i provodi PROJEKTNI NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonsko – urbanističkog rješenja za DJEČJI VRTIĆ VALMADE U PULI.

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 3-23-VV
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 140-23/PU-AU/NJN

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Grad Pula – Pola, Forum 1, 52100 Pula, OIB: 79517841355; telefon: +385 52 371 700; e-mail: info@pula.hrwww.pula.hr; odgovorna osoba: dr.sc. Filip Zoričić, prof., gradonačelnik.

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je Društvo arhitekata Istre – Società architetti dell´Istria (DAI-SAI); Smareglina 1, 52100 Pula – Pola; OIB: 18852569845; telefon: +385 98 331 351; e-mail: dai-sai@dai-sai.hrwww.dai-sai.hr; odgovorna osoba: Breda Bizjak, dipl.ing.arh., predsjednica.

IZRAĐIVAČI PROGRAMA NATJEČAJA su Maja Kireta, dipl.ing.arh. ovl.arh, A 3310, Tome Masaryka 21, HR-42000 Varaždin, maja.kireta77@gmail.com i Karmela Maren, mag.ing.arh., UO za  urbanizam, investicije i razvojne projekte, Grad Pula-Pola, Forum 2,HR-52100 Pula, 052/371-860, karmela.maren@pula.hr.

VRSTA NATJEČAJA
Otvoreni, javni, anonimni, opći, u jednom stupnju, za realizaciju, I. stupnja složenosti za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za Dječji vrtić Valmade u Puli.
Natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije. Raspisivač natječaja namjerava sklopiti ugovor o javnim uslugama na temelju provedenog pregovaračkog postupka bez prethodne objave i to za izradu projektno-tehničke dokumentacije za Dječji vrtić Valmade u Puli s autorom/ima prvonagrađenog rada koji je zadovoljio uvjete sukladno Uvjetima, odnosno s osobom ovlaštenom za projektiranje koju predloži autor/i prvonagrađenog rada, pod uvjetom da ne postoje osnove za isključenje iz članka 251. i 252. ZJN te da autor prvonagrađenog rada, odnosno predložena osoba ovlaštena za projektiranje, ispunjava kriterije za odabir (uvjete sposobnosti) sukladno čl. 266. i čl. 268. st. 1. tč. 4. ZJN.

PREDMET NATJEČAJA
Predmet natječaja je je izrada arhitektonsko-urbanističkog idejnog rješenja za novu zgradu Dječjeg vrtića Valmade u Puli.
Planirana predškolska ustanova nalazi se u Valmadama u mjesnom odboru Busoler u istočnom dijelu grada.
Građevna čestica na kojoj se planira dječji vrtić će se formirati od postojećih k.č. 2331/1, k.č. 2331/2 i k.č. 2331/4, sve k.o. Pula. Parcela nije izgrađena.

SVRHA I CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA:
Grad Pula želi u prigradskom naselju Valmade u Puli, na parceli površine P=4782m2, realizirati predškolsku ustanovu Dječji vrtić Valmade, matični vrtić za 160 djece u 10 odgojnih skupina, površine BRPcca=2030m2. Planira se nova zgrada visoke kvalitete unutar optimalnog financijskog okvira te se Grad Pula-Pola odlučuje na provedbu arhitektonsko – urbanističkog natječaja koji će omogućiti odabir najboljeg rješenja između više ponuđenih autorskih radova.

Cilj ovog javnog natječaja je kroz analizu prostorne mogućnosti i prostornih ograničenja, dobiti kvalitetno urbanističko i arhitektonsko, funkcionalno rješenje za realizaciju planiranih sadržaja predškolske ustanove koje će zadovoljiti potrebe za takvim sadržajem te ujedno, kvalitetnim rješenjem okoliša, doprinijeti podizanju urbaniteta na predmetnom području.

Specifični cilj natječaja je odabir kvalitetnog oblikovnog, funkcionalnog, ekonomičnog, racionalnog i provedivog arhitektonskog rješenja, koje će biti podloga za izradu projektno – tehničke dokumentacije za potrebe ishođenja odgovarajućih akata za gradnju Dječjeg vrtića Valmade.
Kako bi se osiguralo kvalitetno rješenje, pozivaju se stručnjaci da ponude najbolje arhitektonsko – urbanističko rješenje i daju mu reprezentativnu vrijednost, a sve u skladu s dostupnim budžetom za realizaciju koji iznosi 4.800.000,00 EUR + PDV.

Krajnji cilj natječaja je omogućiti pronalaženje najboljeg rješenja između više različitih prijedloga, prema kriterijima ocjenjivanja propisanim uvjetima natječaja.

PRAVO SUDJELOVANJA
Stručnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch. ili studenti arhitekture.
Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada.
Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.
Sudjelovanje stranih natjecatelja regulirano je Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

Zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja, Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda ne mogu kao natjecatelji ili ponuditelji sudjelovati u natječaju.

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA
Ne postoje gospodarski subjekti s kojima su predstavnik naručitelja i s njime povezane osobe u sukobu interesa sukladno odredbi članka 76. ZJN.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA
Natječajni elaborat Raspisivač stavlja natjecateljima na raspolaganje u digitalnom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN: https://eojn.nn.hr/), na mrežnim stranicama Raspisivača (GRAD PULA: https://www.pula.hr/hr/rad-gradske-uprave/javna-i-jednostavna-nabava/popis-postupaka-javne-nabave/), na mrežnim stranicama Provoditelja natječaja (DAI-SAI: www.dai-sai.hr). Natječajna dokumentacija se nalazi na navedenim poveznicama uz neograničen, izravan i besplatan pristup.

poveznica za preuzimanje natječajne dokumentacije

ROKOVI NATJEČAJA
Početak natječaja je utorak, 22. kolovoza 2023. godine.
  
Krajnji rok za predaju projekata/natječajnih radova je utorak, 24. listopad 2023. do 12,00 sati u pisarnici Grada Pula – Pola, na adresi Trg stara tržnica 1, 52100 Pula, bez obzira na način dostave.
Natječajni radovi koji stignu nakon propisanog roka za predaju natječajnih radova neće se uzeti u razmatranje.

Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do nedjelje, 10. rujna 2023.
Pitanja se dostavljaju e‐mailom na adresu natjecaj.valmade.pula@gmail.com. Pisani odgovori će biti objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN), i na stranici www.dai-sai.hr do petka, 22. rujna 2023.
Očekivani završetak rada Ocjenjivačkog suda je do petka, 24. studenog 2023.

Obavijest o rezultatima natječaja će biti dostavljena svim natjecateljima putem e-maila, najkasnije osam (8) dana od završetka rada Ocjenjivačkog suda.
Rezultate natječaja Raspisivač natječaja objavit će na EOJN: https://eojn.nn.hr/. Obavijest o rezultatima natječaja mora sadržavati sve podatke iz Priloga V Zakona o javnoj nabavi.Bez odgode isti dan, a nakon objave u EOJN, se obavezno objavljuju rezultati natječaja:
• Na mrežnim stranicama Raspisivača: https://www.pula.hr/
• Na mrežnim stranicama Provoditelja: http://www.dai-sai.hr/
• U dnevnom tisku
U okviru objave rezultata natječaja na web stranicama objavit će se i grafički prilozi nagrađenih radova. Oglas o rezultatima natječaja dostavit će se i Hrvatskoj komori arhitekata, Udruženju hrvatskih arhitekata, regionalnim društvima arhitekata te ostalim zainteresiranima.
Izložba natječajnih radova, te razgovor s Ocjenjivačkim sudom održat će se u roku od 30 dana po završetku rada Ocjenjivačkoga suda. O datumu i lokaciji održavanja izložbe i razgovora bit će obaviješteni svi natjecatelji putem e-maila.

OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:
• Tonči Čerina, d.i.a., ovl.arh., predsjednik OS-a,
• Breda Bizjak, d.i.a. , ovl.arh., zamjenica predsjednika OS-a,
• Nikola Fabijanić, d.i.a.,
• Anja Ademi, mag.fin.,UO za urbanizam, investicije i razvojne projekte,
• Ingrid Bulian, d.i.a., UO za urbanizam, investicije i razvojne projekte,

Zamjenica članova OS-a:
Jasmina Bašić, d.i.a.,

Stručni savjetnici:
Mariza Kovačević, ravnateljica DV Pula,

Tehnička komisija:
• Maja Kireta, d.i.a., ovl.arh.,
• Karmela Maren, mag. ing. arh.,

Tajnica natječaja:
Daria Tabulov-Štrelov, dipl.ing.arh

NAGRADE
Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 28.000,00 eura neto.

Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim ovom dokumentacijom za nadmetanje Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako dalje slijedi:
Nagrada        Broj nagrada      Neto iznos (eura)      *Bruto iznos (eura)
Prva nagrada              1                    11.200,00                       15.684,21
Druga nagrada           1                      7.000,00                         9.802,63
Treća nagrada            1                      4.200,00                         5.881,58
Četvrta nagrada         1                       3.360,00                        4.705,26
Peta nagrada             1                       2.240,00                        3.136,84

*Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade i poreze, ukoliko se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu. U svrhu isplate Raspisivač će s nagrađenim Natjecateljima sklopiti Ugovor o autorskom djelu ili će nagrađeni Natjecatelji izdati račun sukladno zakonskim propisima. Bruto iznosi odnose se na autorske naknade i poreze, ako se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se PDV.

Raspisivač će nagrade natjecateljima i naknade radnim tijelima isplatiti u roku od 30 (trideset) dana od dana Obavijesti o rezultatima natječaja..

KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA
Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno:
a/ Predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja;
b/ Koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja;
c/ Čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja;
d/ Koji nisu u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom, Programom natječaja i ostalim uvjetima natječaja.

Pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će posebno valorizirati:
1. realizacija prostornog programa;
2. kvalitetno prostorno – oblikovno rješenje;
3. funkcionalnost i fleksibilnost korištenja;
4. prepoznatljivost arhitektonskog koncepta;
5. ekonomičnost, izvodljivost i energetsku učinkovitost u izgradnji i održavanju.

JEZIK NATJEČAJA
Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

PLANIRANA OKVIRNA SVEUKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE (IZGRADNJE)
Zadani financijski okvir za realizaciju iznosi 4.800.000,00 eura bez PDVa odnosno cca 2.365,00 eura/m2 što uključuje izgradnju zgrade predškolske ustanove, uređenje parcele, opremanje predškolske ustanove i parcele.

PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE DALJNJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
Za izradu projektno-tehničke dokumentacije za Dječji vrtić Valmade u Puli Raspisivač namjerava sklopiti ugovor nakon provedenog pregovaračkog postupka bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak 1. ZJN, s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada, koja zadovolji uvjete sukladno ZJN pod uvjetom da ispunjava kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta propisane ZJN i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra ponuditeljem.

Procijenjena vrijednost ugovora o javnim uslugama, koji se planira naknadno sklopiti na temelju provedenog pregovaračkog postupka nabave iznosi najviše do 260.000,00 eura neto (bez PDV-a) i obuhvaća izradu projektno-tehničke dokumentacije cjelovitog projekta (osnovni poslovi) potrebnog za izgradnju, okoliš i opremanje sukladno pozitivnim propisima.
Procijenjena vrijednost ugovora o javnim uslugama temelji se na izračunu usluge za izradu projektno-tehničke dokumentacije sukladno Pravilniku o standardu usluga Hrvatske komore arhitekata.

Svi ostali uvjeti detaljno su navedeni u Uvjetima natječaja.

Natječaj je objavljen u skladu s odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN, broj 85/14) i Zakona o javnoj nabavi (NN, broj 120/16 i 114/22), a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati.

Ostalo

Natječaj

Dječji vrtić Jarun

24/05/2024
DAZ
GRAD ZAGREB raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ) organizira i provodi P R O J E K T N I  N A T J E Č A J za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog  rješenja za izgradnju DJEČJEG VRTIĆA JARUN.  24.05.2024. Objavljeni su odgovori na pitanja natjecatelja.

Natječaj

Upis na Sveučilišni specijalistički studij Arhitektura i urbanizam

16/05/2024
Arhitektonski fakultet u Zagrebu
Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje natječaj za upis IV. Generacije studenata na Sveučilišni specijalistički studij Arhitektura i urbanizam; Prostorno uređenje; Ciklus: Strateško planiranje i održivi razvoj u akademskoj godini 2024./25.

Natječaj

Tržnica i polivalentni centar u Koprivnici

16/05/2024
DAZ/UHA
Grad Koprivnica raspisuje, a Udruženje hrvatskih arhitekata provodi javni, opći, u dva stupnja, anonimni, drugog stupnja složenosti za realizaciju i anketni urbanističko – arhitektonski natječaj za izradu idejnog rješenja: Tržnica i polivalentni centar u Koprivnici.

Važno!

Obavijest natjecateljima: Natječaj Dječji vrtić Jarun

14/05/2024
DAZ
Od 1. 1. 2024. godine primjenjuje se novi sustav Elektroničkog oglasnika javne nabave RH, a na kojem se sukladno Zakonu o javnoj nabavi, objavljuju i svi projektni natječaji iz područje arhitekture i urbanizma. Uz uobičajenu predaju natječajnih radova putem naše web stranice svi natjecatelji moraju se registrirati na EOJN i  predati Obrazac projekta.

Osvrt

Autentičnost umjesto samouvjeravanja

09/05/2024
DAZ
Osvrt predsjednika Društva arhitekata Zagreba na nominacije za strukovne nagrade UHA-e kao najava nove epizode DAZ-ovog videopodcasta Prednji plan.

Obljetnica

Sedam desetljeća arhitekata na Trgu

29/04/2024
DAZ
Pozivamo vas da nam se pridružite u obilježavanju sedam desetljeća kontinuiranog djelovanja arhitekata, njihovih društava i nakladništava na Trgu.

Tribina

Vizualne umjetnosti i baština u medijima: dan sjećanja na Ružicu Šimunović

23/04/2024
DAZ/DPUH
Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske šestu godinu zaredom organizira jednogodišnji susret u počast likovnoj kritičarki Ružici Šimunović (Rijeka, 23. studenoga 1960. – Washington D.C., 27. travnja 2018.)

Časopis

Promocija 8.broja studentskog časopisa Tristotrojka

12/04/2024
DAZ/303
Pridružite nam se večeras, 12.4. u prostorima Društva arhitekata Zagreb, na promociji novog broja studentskog časopisa Tristotrojka


 

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:  

 


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


  •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2024 DAZ.