Natječaj

Ambulanta Gračani

Autor/izvor: DAZ 24/12/2019

29.11.2019. GRAD ZAGREB raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA(DAZ) u suradnji s UDRUŽENJEM HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA) organizira i provodi Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja zamjenskog objekta Dom zdravlja Zagreb-Centar - AMBULANTA GRAČANI.
24.12.2019. Objavljeni su odgovori na pitanja natjecatelja.
RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb
OIB: 6181789437; telefon: +385 1 6503788; e-mail: javna.nabava@zagreb.hr; www.zagreb.hr
odgovorna osoba: gradonačelnik Milan Bandić, dipl. politolog 
 
PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB:87490332083, telefon:+385 1 4816151, e-mail:  natjecaji@d-a-z.hr , www.daz.hr, odgovorna osoba: Tihomil Matković , dipl.ing.arh., predsjednik
u suradnji s UDRUŽENJEM HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB:01152649489, telefon:+385 1 4816140, e-mail: tajnistvo@uha.hr, odgovorna osoba: Maja Furlan Zimmerman, dipl.ing.arh., predsjednica 
 
Osoba Provoditelja natječaja zadužena za kontakt:
Predsjednik DAZ-a, Tihomil Matković, dipl. ing. arh. telefon: +385 1 4816151, e-mail: daz@d-a-z.hr
 
VRSTA NATJEČAJA: Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti, projektni za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja zamjenskog objekta Doma zdravlja Zagreb-Centar  - AMBULANTA GRAČANI
 
PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja zamjenskog objekta Doma zdravlja Zagreb-Centar - AMBULANTA GRAČANI
 
CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA:  
Osnovni cilj natječaja je iznalaženje najboljeg kvalitetnog oblikovnog, funkcionalnog i ekonomičnog rješenja koje će zadovoljiti potrebe planiranih korisnika i kvalitetno se uklopiti u stambeno okruženje podsljemenskog prostora predjela Isce - središta naselja Gračani. 
Prvonagrađeno rješenje služit će kao podloga za izradu projektne dokumentacije i gradnju na predmetnoj parceli.
Raspisivač javnog natječaja namjerava sklopiti ugovor o javnim uslugama na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s autorom prvonagrađenog rada. 
 
PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu autora ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba. Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch. ili studenti arhitekture.
Sudionik može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada.
Svaki od sudionika, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.
 
Na natječaju ne mogu sudjelovati Voditelj natječaja ili zamjenik Voditelja natječaja, zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba - ured ovlaštenog arhitekta, Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda ne mogu kao sudionici sudjelovati u natječaju.
              
Natječajni elaborat Raspisivač stavlja natjecateljima na raspolaganje u digitalnom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN) te na mrežnim stranicama Društva arhitekata Zagreb (DAZ): www.d-a-z.hr, natječajna dokumentacija nalazi se na sljedećoj poveznici: https://www.dropbox.com/sh/h7ljmwriwac7box/AAD-645ndMG3Zo0mPCqBo4mya?dl=0
 
 
Izrađivač natječajnog programa:
Sabina Pavlić, dipl.ing.arh., A-U 547
Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba
Ulica Republike Austrije 18
sabina.pavlic@zagreb.hr
01 6101 872
ID programa: Dubravka-Petra Lubin, dipl.ing.arh.
dubravka-petra.lubin@zagreb.hr
 
ROKOVI NATJEČAJA
 
Početak natječaja je  29.11. 2019. godine. 
Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do  12.12. 2019. godine .
Pitanja se dostavljaju e‐mailom na adresu natjecaji@d-a-z.hr. 

Pisani odgovori bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN), i na www.d-a-z.hr  do 24.12. 2019. godine.  Objavljeni su odgovori na pitanja natjecatelja i nalaze se na: https://www.dropbox.com/sh/h7ljmwriwac7box/AAD-645ndMG3Zo0mPCqBo4mya?dl=0

Rok predaje natječajnih radova je 30.01. 2020. godine do 16:00 h, u Društvu arhitekata Zagreb (DAZ), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, bez obzira na način dostave. 
 
OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:
 
Članovi OS-a: 
1. Mirela Bošnjak, dipl. ing. arh, predsjednica ocjenjivačkog suda, predstavnica Provoditelja
2. Anja Dulčić, dipl. ing. arh., dopredsjednica ocjenjivačkog suda, predstavnica Raspisivača
3. Dubravka Petra Lubin, dipl. ing. arh., predstavnica Raspisivača
4. Robert Jonatan Loher, dipl. ing. arh., predstavnik Provoditelja
5. Damir Mioč, dipl. ing. arh., predstavnik Provoditelja
 
Zamjenica članova OS-a: 
Sabina Sabljić, dipl. ing. arh., predstavnica Provoditelja
 
Tehnička komisija: 
1. Klara Gržin, dipl. ing. arh., predstavnica Raspisivača
2. Hana Grebenar, mag. ing. arch., predstavnik Provoditelja
 
Tajnica natječaja: 
Nela Rubin, dipl. ing. arh., predstavnica Provoditelja
 
 
NAGRADE
Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 40.000,00 kuna neto. Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim ovom dokumentacijom za nadmetanje Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako dalje slijedi:
 
Nagrada               Broj nagrada              Neto iznos                   *Bruto iznos
I.   nagrada                1                           40.800,00 kn                 57.135,33 kn
II.  nagrada                1                           30.600,00 kn                 42.851,50 kn
III. nagrada                1                           20.400,00 kn                 28.567,67 kn
IV. nagrada                1                           10.200,00 kn                 14.283,83 kn
 
*Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade, poreze i doprinose, ukoliko se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se PDV.
 
 
KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA
Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno:
a/ Predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja,
b/ Koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja,
c/ Čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja,
d/ Koji nisu u skladu s prostornim planom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja.
 
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će posebno valorizirati: 
 
- prostorni koncept u skladu sa zatečenim kontekstom
- kvalitetu prostorno-funkcionalnog rješenja
- arhitektonsko oblikovanje građevine koje uspostavlja nove vrijednosti u prostoru
- održivost i ekonomičnost arhitektonskog rješenja
- oblikovanje vanjskog prostora
 
Natječaj se provodi u skladu s Poglavljem 2, člancima 327., 328., 329., 330. i 331. ZJN 2016, ostalim odredbama ZJN 2016, koje se primjenjuju na projektni natječaj te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“, broj 85/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN 2016.
Projektni natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije u dogovoru s Raspisivačem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku. 327. stavku 1. ZJN 2016.
 
Procijenjena vrijednost nabave za projektni natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave  sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima i izrade projektno - tehničke dokumentacije, i iznosi ukupno 526.462,00 kuna bez PDV-a, te se raščlanjuje na iznose kako slijedi:
 
- nagradni fond u iznosu od 102.000,00 kuna neto, odnosno 142.838,33 kuna bruto bez PDV-a,
- naknada radnim tijelima u iznosu od 19.890,00 kuna neto, odnosno 29.969,62 kuna bruto  bez PDV-a,
- projektno-tehnička dokumentacija u maksimalnom iznosu do 404.572,00 kuna neto bez PDV-a za što će Raspisivač sklopiti ugovor nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak 1. ZJN 2016, s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja zadovolji uvjete sukladno ZJN 2016 pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN 2016 i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra ponuditeljem.
 
Usluga izrade projektno - tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovitog projekta potrebnog za uklanjanje postojeće građevine i izgradnju nove građevine, uređenje okoliša i  opremu zgrade, sukladno pozitivnim propisima. 
 
Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije (troškovi uklanjanja postojeće građevine, troškovi građenja, opreme i vanjskog uređenja) iznosi 5.725.265,20 kuna bez PDV-a.
 
 
Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
 

Ostalo

Odrastanje uz arhitekturu: Dječji vrtići i škole u 21 ST.

15/10/2021
DAZ
U utorak, 19. listopada 2021. u 19 sati, u Oris Kući arhitekture (Kralja Držislava 3) u Zagrebu, održat će se predstavljanje knjige Odrastanje uz arhitekturu: dječji vrtići i škole u 21. stoljeću.

EUROPAN U HRVATSKOJ Provođenje međunarodnih arhitektonsko-urbanističkih natječaja

13/10/2021
DAZ
U Kneževoj palači u Zadru će se u petak, 15. listopada 2021. u 12,00 h, otvoriti izložba koja daje prikaz trideset godina rada Europana Hrvatska na provedbi međunarodnih arhitektonsko-urbanističkih natječaja. Poseban je naglasak na rezultate natječajnog ciklusa Europan 15 provedenog 2020. godine na lokaciji naselja Ždrijac u Ninu.

Održan je prvi međunarodni sajam i konferencija ArhiBau

13/10/2021
DAZ
Od četvrtka, 7. listopada, do subote, 9. listopada 2021. u Areni Zagreb održan je prvi međunarodni sajam ArhiBau.hr, koji je uz prateću stručnu konferenciju, okupio sve relevantne dionike građevinskog sektora.

Poslijediplomski specijalistički studij Arhitektura i urbanizam

11/10/2021
DAZ
NATJEČAJ za upis II. generacije studenata na Poslijediplomski specijalistički studij Arhitektura i urbanizam; Prostorno uređenje; Ciklus: Strateško planiranje i održivi razvoj u akademskoj godini 2021./22.

Otvoren je ArhiBau 2021

08/10/2021
DAZ
U zagrebačkoj Areni otvoren je regionalni sajam kulture građenja i održivog razvoja te prateća stručna konferencija, koji traju do subote, 9. listopada u 19 sati. 

Novi uspjeh hrvatske arhitekture: Ivančan i Rogina u tokijskom finalu

04/10/2021
kresimir rogina, bernarda ivancan, tokyo
Storiescapes Bernarde Ivančan i Krešimira Rogine ušao među sedam finalista na natječaju Interpathetic Space u Tokiju.

Logorun - otočke taktike

14/09/2021
DAZ

Arhitektonski ured Prostorne taktike d.o.o. u suradnji sa općinom Tribunj organiziraju višednevni seminar pod nazivom "Logorun – otočke taktike" koji će se održati na otoku Logorunu i u prostorima društvenog centra Tribunj od 16. do 19. rujna 2021.
 

ArhiBau - najveći sajam graditeljstva u regiji u listopadu u Areni Zagreb

10/09/2021
DAZ
Od 7. do 9. listopada održat će se Arhibau, prvi regionalni sajam i konferencija s glavnim fokusom na održivost u urbanizmu, arhitekturi i graditeljstvu, podizanju standarda stanovanja i obnovi potresom pogođenih područja. Osnovna je tema konferencije bazirana na inicijativi Europske Komisije - Novi europski Bauhaus - čiji je ambiciozan cilj provedba Europskog zelenog plana.





Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:

 


Donatori: