nove investicije

Zagreb zove investitore za Velesajam

Autor/izvor: DAZ / Grad Zagreb 14/02/2019

13.02.2019. objavljen je Javni poziv Grada Zagreba investitorima za iskazivanje interesa za sudjelovanje u razvoju i realizaciji projekta "Grad u gradu" u Zagrebu.

Očekujemo da će u daljnjem razvoju ovog izuzetno bitnog prostora grada u značajnoj mjeri sudjelovati DAZ i druga zanteresirana stručna i opća javnost, a kao opasnost prepoznajemo kratki rok i kriterije, za koje se nadamo da neće umanjiti potencijale svih zainteresiranih dionika

Javni poziv Grada Zagreba investitorima za iskazivanje interesa za sudjelovanje u razvoju i realizaciji projekta "Grad u gradu" u Zagrebu, objavljen 13.02.2019., predstavlja namjeru Grada Zagreba da se upusti u zahtjevnu problematiku transformacije jedne od ključnih zona grada. Razna su se rješenja razmatrala u zoni ovog obuhvata, no uvijek su nedostajali ozbiljni investitori.

Ovim pozivom Grad Zagreb nastoji privući investitore iskusne u urbanoj preobrazbi s velikim investicijskim mogućnostima. I dok je to vjerojatno najbolji put, problem se pojavljuje u izuzetno kratkom roku od samo 15 dana. Pitanje je hoće li na navedeni javni poziv uspjeti stići prijave svih potencijalno kvalitetnih investitora što bi svakako pomoglo u konačnoj realizaciji ovog projekta.

Jednom kada bude poznat interes investitora, pozivamo Grad Zagreb da u realizaciju ovog projekta uključi i DAZ, kako bi zajednički došli do najboljeg rješenja koje će zadovoljiti sve potencijalne investitore, ali i zaštiti i upotpuni javni prostor.

Predmetna zona predstavlja jednu od ključnih u budućem razvoju Grada Zagreba. Zona obuhvata u sebi sadrži nužnu transformaciju Zagrebačkog velesajma koja bi trebala uključiti valorizaciju postojećeg arhitektonskog i urbanističkog tkiva i upotpunjavanje s novim sadržajima nužnima za realizaciju cijelog projekta. Istočna zona obuhvata je nikada do kraja realizirana centralna os, koja zahtjeva posebno oprezan pristup. Sjeverna zona obuhvata je zona prema rijeci Savi. Realizacijom ovog projekta, moglo bi se testirati najkvalitetnije rješenje koje bi napokon uspostavilo kvalitetan odnos prema Savi.

Za realizaciju ovakvog projekta nužan je institut javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja, kako bi u potpunosti zaštitili interese investitora, ali i javnog prostora.

DAZ će pomno pratiti razvoj ovog procesa. Vjerujemo kako je došlo vrijeme da o budućem razvoju Grada Zagreba razmišljamo integralno, sveobuhvatno, u najboljem interesu za investitore i javni prostor.

Poziv za iskazivanje interesa prenosimo u cijelosti:

Na temelju Zaključka o objavi javnog poziva investitorima za iskazivanje interesa za sudjelovanje u razvoju i realizaciji projekta „Grad u Gradu“ u Zagrebu, KLASA:404-01/19-01/36,URBROJ:251-03-02-19-2,od 12. veljače 2019., a radi ispitivanja zainteresiranosti potencijalnih investitora, Grad Zagreb objavljuje

Javni poziv investitorima za iskazivanje interesa za sudjelovanje u razvoju i realizaciji projekta „Grad u Gradu“ u Zagrebu

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je iskazivanje interesa potencijalnih investitora dostavom pisma namjere osudjelovanjuu razvoju i realizaciji projekta „Grad u Gradu“ na prostoru omeđenu rijekom Savom, Avenijom V. Holjevca, Avenijom Dubrovnik iUlicom Radoslava Cimermana u Zagrebu, površine od oko 1,1 milijun kvadratnih metara.Cilj javnog pozivuje ispitivanje interesa potencijalnih investitora za sudjelovanje u razvoju i realizaciji projekta „Grad u Gradu“, a koji će zadovoljiti kriterije iz ovog poziva.

Svrha projekta je preobrazba prostora u novoinovativno gradsko područje, mješovitih i raznovrsnih komplementarnih namjena koje bi svojom raznolikom ponudom i novim konceptom unaprijediloopću kvalitetu života stanovnika,postalo nezaobilazna turistička atrakcija, odnosno koje bi svojim raznolikim funkcijama formiralosredište Novog Zagreba.

OPIS PROJEKTA

Na području što je predviđenoza realizaciju projekta „Grad u Gradu“ nalazi se prostor Zagrebačkog velesajma, prostor između Avenije Većeslava Holjevca i istočne ograde Zagrebačkog velesajma, Hipodrom Zagrebi nogometno igralište koje trenutno koristi NK Lokomotiva. To je danas jedno od atraktivnijih gradskih područja koje je u svim strateškim i prostorno-planskim dokumentima Grada ključan projekt na kojem se može provesti urbana i gospodarska transformacija prostora novim gospodarskim konceptom i novim sadržajima koji su komplementarni trenutnim i budućim tržišnim potrebama te očekivanoj kvaliteti života i rada u gradu. Osnovni cilj je budućom izgradnjom učintiga privlačnimgrađanima, turistima i poslovnim subjektima, te ga pretvoriti u pravo središte toga dijela grada i osuvremenjivanjem sadržaja i urbanističke strukture dati mu značaj koji povijesno zaslužuje.

To područje ima veliki potencijal s obzirom na položaj i nadobru prometnu povezanost. Blizina rijeke Save, zelene rekreacijske zoneuz rijekui sportsko-rekreacijskepovršinete blizina javnih i društvenih sadržaja donose dodatnu vrijednost lokaciji.

Zona Hipodroma Zagreb i nogometnog igrališta, sukladno važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji određene su kao zone sporta i rekreacije uz mogućnost gradnje, no potrebno je provesti odgovarajuću analizu tog prostora u kontekstu trenutnih i budućih potreba, kao i kompatibilnosti sa sadržajima koji će se generirati osuvremenjivanjem kroz urbanu preobrazbu prostora Zagrebačkog velesajma. S tim u vezi, sve navedene zone je nužno sagledati kao nedjeljivu prostornu i funkcionalnu cjelinu koja se u vremenu koje slijedi te do svoje konačne urbane preobrazbe može odvijati u fazama.

Zagrebački velesajam već desetljećima nije cjelovito moderniziran u skladu s potrebama i vremenom te ne može konkurirati sajmovima u regiji i šire. Činjenica je da već dugi niz godina postojeći kapaciteti većim dijelom ne odgovaraju suvremenim potrebamaida je najveći broj paviljona starijiod 50 godina teda je svoj maksimalan kapacitet ostvarivao još u prošlome stoljeću, što navodi na razmišljanje koliko je postojeći način korištenja tog prostoraracionalan. Stoga se razmatraju mogućnosti transformacije ovog prostora u urbanističkom, gospodarskom, arhitektonsko-građevinskom i infrastrukturnom smislu.

U prostorno-planskoj dokumentaciji kao i u Razvojnoj strategiji Grada Zagreba za razdoblje do 2020., Zagrebački velesajam je definiran kao gradski projekt od strateškog značaja.

Za potrebe razvoja područja Zagrebačkog velesajma u izradi su Programske smjernice i program sadržaja strateškoga gradskog projekta Zagrebački velesajam,kao prva etapa istraživanja kojom se ispitujumogućnosti prostora Zagrebačkog velesajma.

Sagledavajući i analizirajući širi prostor Novog Zagreba može se zaključiti da Novi Zagreb sa svojih cca 120.000 stanovnika nema dovoljne niti raznolike postojeće namjeneu smislu zadovoljavanja dnevnih i povremenih potreba stanovništva u pogledu javnih, društvenih, kulturnih, zabavnih, trgovačkih kao i sadržaja sporta i rekreacije. Upravo planirana preobrazba prostora u predmetnom obuhvatuu novoinovativno gradsko područje, mješovitih i raznovrsnih namjena, svojom bi raznolikom ponudom unaprijedila opću kvalitetu života u GraduZagrebu.

Na predmetnoj lokaciji potrebno je planirati sadržaje koji osiguravaju život prostora tijekom 24 satai time trajno doprinose značajulokacije kao kvalitetnog mjesta za život građana.

NAČIN ISKAZIVANJA INTERESA

Interes se iskazuje dostavom pisma namjere kojemora sadržavatisve potrebne informacije za dokazivanje kvalificiranosti i stručne sposobnosti pravne osobe u razvoju,odnosno realizaciji projekata sličnih predmetu ovog javnog poziva.

Pismu namjere s iskazom interesa potrebno je priložiti sljedeće:

(a) podatkeo registraciji pravne osobe; naziv pravne osobeili naziv podnositelja pisma namjere: navesti osnovne informacije o pravnoj osobi(naziv, sjedište, djelatnost i drugo), podatke o osobi za kontakt: ime i prezime, poziciju u pravnoj osobi, adresu, telefon i e-mail;

(b) ugovor o konzorciju, podnoseli prijavu udružene pravne osobe;

(c) izjavu o nekažnjavanju pod materijalnom i kaznenom odgovornošću u vezi s nesudjelovanjem u kriminalnoj organizaciji, korupciji, prijevari ili pranju novca;

(d) izvještaj o poslovanju i financijskom stanju pravne osobe (ili pravnih osoba, u slučaju konzorcija) tijekom posljednjihpet godina, ovjeren od ovlaštenog revizora;izjavu da podnositelj pisma namjere nije u postupku likvidacije, prisilne administracije, stečaja ili drugom postupku koji će dovesti do prekida poslovnih aktivnosti, kao i da nije insolventan;

(e) popis referenci pravne osobe koja zadovoljava kriterije iz poglavlja Postupak izbora ovogapoziva;

(f) imena i životopise stručnih osobas popisom referenci tijekom posljednjih pet godina koje zadovoljavaju kriterije iz poglavlja Postupak izbora ovoga poziva;

(h) brošure, kataloge i sl.o realiziranim projektima.

POSTUPAK IZBORA

Grad Zagreb može napravitiuži izbor prihvatljivih pravnih osobakoje su iskazale interes te na temelju svojih iskaza dokazale najveće iskustvo, financijske kapacitete, stručnost i sposobnost vodećihstručnih osobavodećiračuna o općim načelima transparentnosti, jednakog tretmana i nediskriminacije, a u skladu s najboljim poslovnim i tržišnim praksama.

Razmatrat će se pisma namjerepravnih osoba kojezadovoljavaju sve navedeneminimalne uvjete:

1. ukupna investicijska vrijednost realiziranih projekata sličnih predmetu ovoga javnog poziva u proteklih pet godina ne smije biti manja od 500milijuna eura;

2. ukupna investicijska vrijednost minimalno pet projekata koji se odnose na urbanu preobrazbu u proteklih pet godina nesmije biti manja od 200milijuna eura, a ukupnaizgrađena ili u gradnji građevinska bruto-površina ne manjaod 1 milijunm2;

3. raspolažu sa stručnim osobama koje u proteklih petgodina imaju po pet realiziranih projekata ukupne investicijske vrijednosti ne manje od 200milijuna eurai od čega se barem dva projekta odnose na urbanu preobrazbuna području grada (metropolitsko područje).

Pisma namjere pravnih osoba koja su nepotpuna te ne zadovoljavaju navedeneminimalne uvjetese neće razmatrati.Pravne osobe koje iskažuinteres na temeljem ovogajavnog poziva, a koje su u postupku likvidacije, prisilne administracije, stečaja ili drugog postupka koji upućujuna insolventnost ili na prekid poslovnih aktivnosti će se iz postupka izboraisključiti.Prihvaćeno pismo namjere može rezultirati potpisivanjem memoranduma o razumijevanjuradi daljnje koordinacije, razvoja i realizacije projekta.

UVJETI POZIVA

Pismo namjeres iskazom interesa mogu predati domaće i strane pravne osobe.

Pismo namjeres iskazom interesa u pisanomeobliku mora sadržavati naziv zainteresiranog investitora i mora ga potpisati odgovorna osoba zainteresiranog investitora. Pismonamjeres iskazom interesa i popratnom dokumentacijom mora se dostaviti na hrvatskomejeziku, a može se dostaviti i na stranomejeziku, ali uz priloženu ovjeru prijevodaovlaštenoga sudskog tumačana hrvatski jezik.

Zainteresirani ponuditelj pismom mora predstaviti svoje stručne sposobnosti u realizaciji i upravljanju sličnim projektima te treba sažetopredstaviti način realiziranjaprojekta.

Svako iskazivanje interesa treba dostavitiizravno zainteresiranastrankaili zastupnik zainteresirane osobe. Pismo namjere s iskazominteresa zajednički mogu podnijeti dvojicaili više zainteresiranih investitora koji za tu svrhu namjeravaju osnovati subjekt poslovne namjene. U tomslučaju, priloženi dokumenti moraju se zasebno odnositi na svaku od tih stranaka, a sve uključene stranke solidarno odgovaraju za sve obveze koje proizlaze iz mogućegabudućeg poslovnog odnosa. Zainteresirani investitori se pozivaju da svoje pismo namjere s iskazom interesa i sa svim prilozima dostave u pisanomeobliku, najkasnije do 1. ožujka 2019. do kraja dana,u zatvorenoj omotnici, poštom ili neposredno na adresu:

Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okolišaTrg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb, s jasnom oznakom predmeta: iskaz interesa-projekt „Grad u Gradu“ i s upozorenjem „ne otvarati“ili elektroničkompoštom na: gospodarstvo@zagreb.hr

Objava ovoga poziva ili primitak bilo kakvog iskaza interesa ne predstavlja nikakvuobvezu Gradu Zagrebuza sklapanje Ugovoras bilo kojim zainteresiranim investitorom niti može predstavljati osnovu za bilo kakav zahtjev ili pravo stranaka da zatraže od Grada Zagreba ispunjenje bilo koječinidbe, po bilo kojoj osnovi.

Zainteresirani investitori nemaju pravo na naknadu bilo kakvih troškova u svezi s izradom i podnošenjem pismanamjeres iskazom interesa. Grad Zagreb nije dužanpozvati zainteresirane investitore na podnošenje obvezujuće ponude niti je dužansklopiti memorandum o razumijevanju ili ugovor s bilo kojim od zainteresiranih investitora.

Grad Zagreb ima pravo u bilo kojem trenutku bez obrazloženja prekinuti postupak iniciran ovim neobvezujućim javnim pozivom ili izmijeniti uvjete istoga,pri čemu nijedužan obrazlagati svojuodluku. Grad Zagreb zadržava pravo da ne izabereniti jednood ponuda pristiglih pisamanamjere s iskazom interesa.

Zainteresirani investitori neće imati pravo potraživati naknadu štete od Grada Zagreba po bilo kojoj osnovi.

NAPOMENE

Na ovaj poziv se primjenjuju propisi Republike Hrvatske. Svi zaprimljeni podatci će se obraditiu skladu sa zakonskim odredbama kako bi se osigurala zaštita prava i privatnosti zainteresiranih stranaka. Ovaj poziv se objavljuje na mrežnim stranicama Grada Zagrebai u javnim glasilima.

Za sve dodatne informacije zainteresirane osobe se mogu obratiti Gradskomuureduza gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša na telefon:+385 1 610 1103 ili :+385 1 610 1195 te na adresue-pošte: gospodarstvo@zagreb.hrGRADONAČELNIKMilan Bandić, dipl. politolog

Rezultati

DOM ZA STARIJE DUBRAVA

30/08/2023

Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja DOMA ZA STARIJE DUBRAVA.

Rezultati

Prostor središta Trešnjevke

23/12/2020

Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE.

Rezultati

Dječji vrtić Brezovica

15/12/2020

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI.

 • Rezultati

  DOM ZA STARIJE DUBRAVA

  30.8.2023.

  Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja DOMA ZA STARIJE DUBRAVA.

 • Rezultati

  Prostor središta Trešnjevke

  23.12.2020.

  Rezultati natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja PROSTORA SREDIŠTA TREŠNJEVKE.

 • Rezultati

  Dječji vrtić Brezovica

  15.12.2020.

  Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U BREZOVICI. 

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:

 


Medijski partneri:

 

 


Donatori:  

 


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


 •  

 

Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2024 DAZ.