Kalendar

Dubrovnik, iskustva u obnovi kulturno povijesne cjeline

31.05.2012 - 31.05.2012
Ciklus: Arhitektura i naslijeđe V

U četvrtak 31.05.2012. u 18 sati u DAZ-u je održano treće predavanje iz ciklusa Arhitektura i naslijeđe 5. Predavanje je održala Ivanka Jemo o Dubrovniku i iskustvu u obnovi kulturno povijesne cjeline. Ciklus predavanja o obnovi graditeljskog naslijeđa organizira Sekcija Arhitektonsko naslijeđe DAZ-a u suradnji s Nacionalnim komitetom ICOMOS-a Hrvatske. Predavanje su uvrštena u  Program stalnog stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata i boduju se s dva (2) boda.

Sažetak predavanja

Dubrovnik je jedan od rijetkih gradova u kojemu dugi niz godina, /od 1979. godine/, neprekidno djeluje ustanova, kojoj je glavni cilj njegova obnova i sanacija oštećenja, isprva od potresa, a kasnije od rata. Specijalnim Zakonom o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika od 1986. godine utvrđeno je da su poslovi obnove od posebnog društvenog interesa, a njime je bilo riješeno i trajno financiranje obnove. Za organizaciju i koordinaciju stručnih poslova i provođenje programa obnove određen je Zavod za obnovu Dubrovnika, koji je nakon 1999. prema izmjenama i dopunama osnovnog zakona, osnovan kao javna ustanova.

Tijekom tri desetljeća kontinuiranog rada i obavljanja poslova koji su izravno vezani za realizaciju obnove kulturno povijesne cjeline, u Zavodu su stečena dragocjena iskustva. Dugogodišnje djelovanje interdisciplinarnog stručnog tima kroz Stručno savjetodavno povjerenstvo za obnovu Dubrovnika koje prati programe obnove, ali razmatra i teme načelne prirode vezane za intervencije u zaštićenom prostoru i na kulturnim dobrima Grada, dalo je značajan doprinos svekolikom stručnom pristupu i metodologiji obnove.

U funkciji realizacije specifičnih i kompleksnih programa obnove, odvija se i niz drugih aktivnosti vezanih za regulativu, pravne poslove, financiranje. Izrada dokumentacije je važna komponenta ovog posla. To je konzervatorska, restauratorska, arhitektonska i duga tehnička dokumentacija vezana za prateća istraživanja, proučavanje spomenika, te njegovu obnovu i zaštitu. Posebnu važnost za spomenik, ali i za građane, ima detaljna arhitektonska snimka postojećeg stanja svih objekata, koja se postepeno digitalizira.

U izlaganju će biti prezentirana organizacijska i zakonska podloga, pojam obnove, područje rada prije i poslije rata, promjene u pristupu konstrukcijskoj sanaciji, pozitivna iskustva, i na kraju prijedlozi za sinkronizaciju regulative s područja zaštite i graditeljstva.

mr.sc. IVANKA  JEMO, dipl. ing. arh.

Rođena 1949. godine u Perušiću. Osnovnu školu i pedagošku gimnaziji završila u Petrinji. 1974. diplomirala na Arhitektonsko-urbanističkom fakultetu u Sarajevu. 

Od 1976.g. je bila zaposlena u Zavodu za izgrađivanje Dubrovnika, Sektor za urbanizam, kao urbanist projektant, kasnije kao prostorni planer, voditelj radne grupe.

Od 1984. zaposlena je u Zavodu za obnovu Dubrovnika, u Odsjeku za pripremu i konzalting, od 1994.  voditeljica Odsjeka. Vodi izradu dokumentacije i projekata obnove, obavlja stručni nadzor i koordinaciju radova obnove unutar povijesne jezgre Dubrovnika. Aktivno je sudjelovala na nizu domaćih i međunarodnih savjetovanja vezanih za očuvanje, korištenje i obnovu graditeljske baštine. Stručni i znanstveni interes veže za izradu dokumentacije za obnovu Grada, te za proučavanje njegova razvoja. U tom kontekstu je 2004. godine magistrirala na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu s temom Neizgrađene parcele u povijesnoj jezgri Dubrovnika.

Dugogodišnja je tajnica Stručno savjetodavnog povjerenstva za obnovu Dubrovnika, a od 1995. do 2000. godine član. Član Hrvatske komore arhitekata. Inicijator osnivanja Područnog odbora Dubrovnik, predsjednica PO Dubrovnik HKA od 2005.

Od listopada 2007. g. je ravnateljica Zavoda za obnovu Dubrovnika.

POPIS ZNAČAJNIJIH RADOVA :

PERIOD 1976 - 1984 U Zavodu za izgradnju, Sektoru za urbanizam, radna mjesta: urbanist projektant, urbanist planer :

1.  PUP Mokošica, suradnik

2.  GUP-Dubrovnik, revizija, suradnik

3.  UP Gorica, Dubrovnik., suradnik

4.  Urbanistički projekt APC Batala, Dubrovnik, suradnik, koautor

5.  Koncepcija PUMN Supavo, Ston, voditelj, koautor

6.  Koncepcija, idejno rješenje turističkog Centra Ljuta, Konavle, suradnik, koautor

7. Opskrbni centar Kupari I faza, glavni projekt, suradnik

8.  Idejno rješenje centralnog skladišta "Srđ", Ćilipi, suradnik

9.  Idejni projekt poslovne zgrade Gruda, suradnik

10. Studija neutralizacije smeća Općine Dubrovnik, suradnik

11. Opskrbni centar. Kupari, II faza, glavni projekt, suradnik

12. PUP Prometni centar Dubrovnik, suradnik

13. PUP Uvala Lapad, Dubrovnik, koordinator

14. Urbanistički uvjeti, idejna rješenja za stambenu zgradu u Stonu, koautor

15. Urbanistički uvjeti, idejna rješenja za sportsku dvoranu u Gospinu polju u Dubrovniku, koautor

16. UP Lazareti s idejnim rješenjima interijera, koautor

17. Idejni projekt sportske dvorane u Gospinu polju u Dubrovniku, suradnik

18. Studija prostornih mogućnosti razvoja Centra Srebrno, koordinator

19. Prostorni plan Općine Dubrovnik - klasifikacija naselja, koautor

20. Omladinski centar u Lazaretima, projekt interijera, koautor

21. Tvornica električnih proizvoda, idejni projekt, sklonište, suradnik

22. Koordinacijski plan Dalmacije - Regija Dubrovnik, koordinator

23. PUP Stare gradske jezgre Dubrovnika, voditelj, koordinator, koautor

24. PUP Uvala Lapad, voditelj, koordinator, koautor

25. PUP Medarevo-Hladnica, voditelj, koordinator, koautor

26. Prostorni plan Općine Dubrovnik, suradnik

27. PUP Žuljana, voditelj, koordinator, koautor

PERIOD 1984 - 2012. u Zavodu za obnovu Dubrovnika

radna mjesta: stručni suradnik u pripremi, voditelj odsjeka priprema-konzalting, ravnateljica:

28. Prostorne mogućnosti razvoja turizma zapadnog dijela Općine Dubrovnik, separat za izradu studije turizma za Prostorni plan Općine Dubrovnik, autor

29. Natječaji za urbanističko - arhitektonsko rješenja Pila i Ploča, koordinator

30. Natječaj za urbanističko.- arhitektonsko rješenje interpolacije u Pustijerni, u povijesnoj jezgri Dubrovnika, koordinator

31. Publikacija "Obnova Dubrovnika 1979-89 "...stručni suradnik

32. Program izgradnje Centra "Iza Grada", koordinator

33. Pilot projekt obnove u ratu uništenih sela u općini Dubrovnik, voditelj, koautor

34. Projekt obnove krovova u povijesnoj jezgri Dubrovnika nakon ratnih razaranja 91-92.,

      I Faza, voditelj, koautor

35. Izvedbeni projekti za sanaciju i izgradnju 3 obiteljske kuće, autor

36. Idejni projekt urbane vile Babin Kuk, Dubrovnik, autor

37. Idejni projekt dvojne stambene kuće, autor

38. Natječaj za uređenje Splitske rive /otkup/, koautor

39. Izložba o oštećenjima i poslijeratnoj obnovi Dubrovnika, autor

40. Idejno rješenje dječjeg vrtića u Mokošici, autor

41. Izložba: Obnova crkve SV. Vlaha, koautor, 2006.

42. Publikacija-katalog :Obnova Dubrovnika 1979-2009., urednica, autor 2 stručna članaka, uvodnih tekstova i opisa dijela objekata

U okviru rada u Zavodu za obnovu Dubrovnika na mjestu stručnog suradnika, a od 1994.- 2007. voditeljice Odsjeka pripreme-konzaltinga, sudjelovala je kao organizator i koordinator u nizu značajnih studija vezanih za:

- Provedbene urbanističke planove povijesne jezgre i kontaktnih područje /Pile-Ploče-Sv. Jakov /, programske studije i složene projekte,

- obnovu spomenika kulture nakon potresa i rata / Pustijerna, Biskupska palača, izgorjele zgrade u Gradu, sakralni objekti itd./,

- izradu posebnih uvjeta, sadržaja i razine razrade dokumentacije prema specifičnostima svakog spomenika i prema vrsti zahvata koji će se na njemu provoditi,

- razrada uvjeta izrade i sadržaja elaborata - dokumentacije o stanju spomenika, što kvalitetnije i detaljnije arhitektonske snimke spomenika graditeljske baštine kombiniranim metodama /arhitektonsko - fotogrametrijskom /,

Vodila je nadzor u fazi pripremnih - arheološko istražnih radova na spomenicima, u fazi restauratorskih radova na arhitektonskoj plastici.

Vodila je pripremu i koordinaciju geomehaničkih i arheoloških istražnih radova u svrhu pripreme za izradu cjelovitih projekata sanacije i restauracije crkve Sv. Vlaha u Dubrovniku, te višegodišnji stručni nadzor na sanaciji i konzervatorsko – restauratorskim radovima na, u ratu oštećenim pročeljima crkve Sv. Vlaha.

Koordinator pripremnih radova i izrade tehničke dokumentacije za obnovu i sanaciju, te stručni nadzor sanacijskih radova prve tri etape na Biskupskoj palači u Dubrovniku.

U svrhu izrade i provođenja programa obnove za povijesnu jezgru i šire područje nakon ratnih razaranja, u Zavodu za obnovu Dubrovnika je izradila slijedeće autorske separate:

- "Organizacija obnove u ratu razorenih naselja na dubrovačkom području", ožujak 1992.

- "Podaci o izgorjelim objektima u ratnim razaranjima Dubrovnika krajem 1991.", veljača 1992.

"Model izrade dokumentacije u svrhu operacionalizacije programa obnove spomenika kulture", veljača 1992.

"Projekt obnove krovova stradalih u ratnim razaranjima", kolovoz 1992.

"Prilog za program obnove spomenika kulture stradalih u ratu 1991/92. na vangradskom području - općine Dubrovnik ", veljača 1993.

Program za izradu pilot projekta općine Dubrovnik "Prezentacija naselja stradalih u ratu 1991/92. godine", voditeljica i koautorica uvodnih separata cjelovite obrade za obnovu 4 sela, veljača 1993.

U sklopu redovnog posla sudjeluje u izradi publikacija o obnovi, stručnih izložbi i raznih stručnih tekstova o tijeku i stanju obnove pojedinih građevina.

Popis autorskih tekstova i sudjelovanje na stručnim skupovima

1. Neka iskustva u provođenju PUP-a Stare gradske jezgre Dubrovnika kroz obnovu spomenika kulture“. Tekst je izložila na IX. susretu prost. planera u Dubrovniku, listopad 1988.

2. Dokumentacija PUP-a Stare gradske jezgre Dubrovnika u funkciji obnove

     Tekst je izložila na međunarodnom kolokviju, organiziranom od Zavodu za kulturu Hrvatske i Instituta za povijesne znanosti, održanom u Splitu 25. i 26. svibnja 1986. na temu : Kompleksni pristup revitalizacije graditeljskog nasljeđa Sredozemlja (u svjetlu Braudelovog poimanja povijesnog vremena).

3. Rješavanje prometne problematike oko Stare gradske jezgre Dubrovnika

     Izvješće je iznijela na internacionalnom kongresu u Grazu: Internationaless Kongress fuer Altstadt , u organizaciji Staedteforum Graz, s osnovnom temom “Ersticken unsere Stadte im Verkehr”, 7- 10 lipnja 1990.Sažetak je tiskan na njemačkom jeziku, u stručnom časopisu  ISG Nachrichte 3/90.

4. Obnova dubrovačkih sela”, Pilot- projekt izrade dokumentacije za obnovu

     Osnove programa je iznijela na EUROPANU, Radionica I, Zadar, 28. i 29. svibnja 1993 u Zadru.

5. Projekt prezentacije naselja stradalih u ratu 1991-92 na području Dubrovnika

     Koautorski rad je izložila na CAD forumu 94, Zagreb, 5. internacionalni skup. Rad je prezentiran i pohvaljen u časopisu BYTE, rujan 1994.

6. Modeli izrade dokumentacije za obnovu u ratu razorenih dubrovačkih sela i povijesne jezgre Dubrovnika

     Referat je izložila na EUROPANU, Radionica II, Osijek, 12.- 14. svibnja 1994. u Osijeku, na osnovnu temu “Obnova gradova i naselja”- Iskustva, metodologija, organizacija. Referat je za zbornik radova preveden na engleski jezik.

7. Povijesna jezgra Dubrovnika - živi grad u kontekstu integralne zaštite

     Referat je izložen u Poljskoj, Zamošć, na internacionalnom savjetovanju u organizaciji ICOMOS-a održanom 14.- 18. rujna 1994. pod naslovom: Protection and management of UNESCO Cultural World Heritage in East  - Central Europe. Za zbornik radova referat je preveden na engleski jezik.

8. Komunikacija u funkciji planiranja u povijesnoj jezgri Dubrovnika

     Referat je izložen / posredno/ na trećem međunarodnom savjetovanju u organizaciji The organization of World Heritage Cites, u Bergenu,10. svibnja 1995. na temu: Problems of Living with a Heritage Site. Na engleskom jeziku tiskan je u zborniku radova.

9.  Neka iskustva u poslijeratnoj obnovi povijesne jezgre Dubrovnika

     Referat je izložila na međunarodnom stručnom skupu u Zagrebu, održanom 26. i 27. travnja 1996. u organizaciji Nacionalnog odbora Republike Hrvatske za Habitat II, na temu : Revitalicija naselja u uvjetima poslijeratne obnove. 

10. “Obnova i razvoj u povijesnoj jezgri Dubrovnika

     Referat je izložila 23. svibnja 1996. u Dubrovniku, na UNESCO - vom međunarodnom skupu na temu : Svjetska baština , Između konzervacije i razvoja - u funkciji kulturnog turizma, u organizaciji Hrvatske komisije za UNESCO i MSHS. Referat je objavljen u zborniku radova na engleskom .

11. Sustavna obnova dubrovačke graditeljske baštine

      Referat je izložila na Saboru hrvatskih graditelja 1996. održanog 7-9. studenog u Cavtatu, na temu :  Graditeljstvo u obnovi i razvitku Republike Hrvatske, te je tiskan u zborniku radova.

12. “Upotreba GIS-a u obnovi povijesne jezgre Dubrovnika“, koautorski rad

      Referat je izložen u Karkowu 15.-17- studenog 1999., na međunarodnom savjetovanju na temu: Spatial information Management in the New Millenium - Post War and Post Disaster Projects. Referat je tiskan u zborniku radova na engleskom jeziku.

13. Zelenilo u panorami povijesne jezgre Dubrovnika

      Referat je izložen u Wroclawu, Poljska, 18. svibnja, 2000. na međunarodnom savjetovanju na temu: What Do We Do to save to Beauty of Historic Cities: Panoramas-Green Areas-Squares-Streets- Gardens”, sve u organizaciji ICOMOS-IFLA i Nacionalnog Instituta za kulturu Poljske, Centar za zaštitu povijesnog krajolika. 

14. Dokumentacija u obnovi povijesne jezgre Dubrovnika

      Stručni članak je objavljen u znanstvenom časopisu Prostor u broju 12/2

15. Graditeljstvo Dubrovnika i opasnost od požara, predavanje održala u Dubrovačkom arhivu, u Sponzi, na savjetovanju koje je održano  u prigodi obilježavanja 700 obljetnice organiziranog vatrogastva u Dubrovniku, u studenom 2009. Čanak  je tiskan u brošuri s tekstovima ostalih sudionika pod naslovom 700 godina vatrogastva u Dubrovniku.

16. U organizaciji UNDP Hrvatska održana je u Dubrovniku međunarodna konferencija Gospodarenje energijom u kulturnoj baštini. Predavanje održala pod naslovom Elements of energy saving in the restoration projects, Dubrovnik, travanj 2011. Članak (sa suradnicima) predan za objavu u zborniku radova.

Komentari

Morate biti logirani kako bi mogli komentirati.

Arhitektura i naslijeđe V

Peti ciklus Arhitkture i naslijeđa bavi se svjetskom baštinom u Hrvatskoj koja je pod zaštitom UNESCO-a kao produkt suradnje DAZ-ove Sekcija za arhitektonsko naslijeđe i Hrvatskog odbora ICOMOS-a.

Iz ciklusa

28.06.2012 - 28.06.2012
Restauriranje i prezentacija Eufrazijane

17.05.2012 - 17.05.2012
Starogradsko polje - kulturni krajolik

26.04.2012 - 26.04.2012
Povijesna jezgra Splita – konzervacija lokaliteta na Listi svjetske baštine

Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:


Partneri:


Medijski partneri:

 


Donatori:
 


 

 


 Program je realiziran uz potporu 
 Grada Zagreba


Potpora:Partneri:Medijski partneri:Donatori:


Društvo arhitekata Zagreba
Trg bana Josipa Jelacica 3/1
t +385 1 4816151
daz@d-a-z.hr

DAZ bilten:

Prijavite se
Copyright ©2022 DAZ.